­Թուր­քիոյ ընդ­դի­մա­դիր եւ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան, իր կու­սա­կից­նե­րուն հետ, ­Տիար­պե­քի­րի (­Տիգ­րա­նա­կերտ) մէջ կը մաս­նակ­ցի ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ ան­ցեալ շա­բաթ ըն­դու­նո­ւած ներ­քին կա­նո­նա­կար­գի ծրա­րին դէմ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող նստա­ցոյ­ցին: Ըստ ­Փայ­լա­նի՝ ոս­տի­կան­նե­րը կը գոր­ծեն ըստ ի­րենց տրա­մադ­րու­թեան: Ն­շենք, որ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նը ըն­դու­նեց խորհր­դա­րա­նի ներ­քին կա­նո­նա­կար­գին մէջ փո­փո­խու­թիւն­ներ նա­խա­տե­սող օ­րէնք­նե­րու ծրար մը, ո­րով այ­սու­հե­տեւ պի­տի ար­գի­լո­ւի խորհր­դա­րա­նի ամ­պիո­նէն գոր­ծա­ծել «­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րը: Օ­րէնք­նե­րու ծրա­րին կողմ քո­ւէար­կած են իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ ­Բար­գա­ւա­ճում ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ա­նոր հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցող Ազ­գա­յին ­Շար­ժում կու­սակ­ցու­թիւ­նը: Ընդ­դի­մա­դիր քե­մա­լա­կան ­Հան­րա­պե­տա­կան-­Ժո­ղովր­դա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը դէմ քո­ւէար­կած են փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն: Ըն­դու­նո­ւած օ­րէնք­նե­րու ծրա­րը կ­՛են­թադ­րէ պա­տիժ սահ­մա­նել այն պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք կը վի­րա­ւո­րեն «թուրք ազ­գի պատ­մու­թիւնն ու հա­մա­տեղ ան­ցեա­լը»: Իբ­րեւ «վի­րա­ւո­րանք» պի­տի ըն­կա­լո­ւի «1915 թո­ւա­կա­նի դէպ­քե­րու մա­սին» խօ­սե­լու ա­տեն «­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րի կի­րար­կու­մը: Ար­գել­քը պի­տի վե­րա­բե­րի նաեւ խորհր­դա­րա­նի ամ­պիո­նէն «­Քիւր­տիս­տան», «քրտա­կան նա­հանգ­ներ» եզ­րե­րը ար­տա­սա­նե­լուն: Լ­րա­տուա­մի­ջոց­նե­րու հետ զրոյց­նե­րու ըն­թաց­քին, ­Կա­րօ ­Փայ­լան կը պատ­մէ, որ բա­ցօ­թեայ նստա­ցոյ­ցին ինք­զինք շատ ա­ւե­լի լաւ կը զգայ, քան խորհր­դա­րա­նին մէջ: «­Բաց եր­կին­քի տակ քնա­նա­լը հրա­շա­լի բան է»,- կ­՛ը­սէ հայ պատ­գա­մա­ւո­րը: Ան նաեւ կը յայտ­նէ, որ ոս­տի­կան­նե­րը պար­բե­րա­բար կը խո­չըն­դո­տեն ի­րենց այ­ցե­լել ու­զող քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մուտ­քը նստա­ցոյ­ցի հա­մար յատ­կա­ցո­ւած տա­րածք:
«Եր­բեմն մեր ծած­կոց­ներն ու ու­տե­լի­քը մե­զի հասց­նե­լու հա­մար մեր ըն­կեր­նե­րը հար­ցեր կ­՛ու­նե­նան: Ո­րե­ւէ ձե­ւա­չափ չկայ, ոս­տի­կան­նե­րը կը գոր­ծեն ի­րենց տրա­մադ­րու­թեան հա­մա­ձայն»,- կը պատ­մէ ­Փայ­լան:
­Յի­շեց­նենք, որ ­Կա­րօ ­Փայ­լան ա­միս­ներ ա­ռաջ խորհր­դա­րա­նին մէջ, սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ նա­խա­գի­ծի քննարկ­ման ա­տեն, «ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րի ար­տա­սան­ման պատ­ճա­ռաւ զրկուած էր 3 նիս­տե­րու մաս­նակ­ցե­լու ի­րա­ւուն­քէն: