Ե­րա­նաշ­նորհ Տ. Գ­րի­գոր ­Պետ­րոս Ի. ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման տխուր պատ­ճա­ռով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 7 ­Յու­նիս 2021-ին, Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ. ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րը ցա­ւակ­ցա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կա­տա­րե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ ­Գե­րա­պայ­ծառ ­Յով­սէփ ծ. վրդ. ­Պէ­զա­զեա­նին՝ կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։
­Կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րը ի­րենց ցա­ւակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին ­Գե­րա­պայ­ծա­ռին, ­Պատ­րիար­քի վախ­ճա­նու­մին հա­մար, փո­խան­ցե­լով նաեւ շրջա­նի կու­սակ­ցա­կան միա­ւո­րին եւ ըն­կեր­նե­րու ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը ։
­Գե­րա­պայ­ծա­ռը անդ­րա­դար­ձաւ վախ­ճա­նեալ ­Պատ­րիար­քի կա­տա­րած գոր­ծու­նէու­թեան, ինչ­պէս նաեւ զրոյ­ցը ծա­ւա­լե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

ԹՂԹԱԿԻՑ