Տ. Գեղամ արք. Խաչերեան ընտրուեցաւ Արեւմտեան Ամերիկայի թեմի Առաջնորդ

0
198

Ուր­բաթ, 19 Ապ­րիլ, 2024-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ ըն­թացք ա­ռաւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մի Ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան 51-րդ ­ժո­ղո­վը (ար­տա­հերթ նիստ), Էն­սի­նո­յի Սր­բոց ­Նա­հա­տա­կաց ե­կե­ղեց­ւոյ «Ա­ւե­տի­սեան» սրա­հէն ներս։
Ար­տա­հերթ ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գի նիւթն էր նոր Ա­ռաջ­նոր­դի ընտ­րու­թիւն։ ­Նիս­տի ըն­թաց­քին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի կող­մէ ա­ռա­ջադ­րո­ւած ե­ռա­նուն ցան­կէն, շրջա­նի նախ­կին Ա­ռաջ­նորդ ­Թոր­գոմ եպս. ­Տո­նո­յեան իր թեկ­նա­ծու­թիւ­նը յետս կո­չե­լէ ետք, մաս­նա­կից հո­գե­ւոր եւ աշ­խար­հիկ ե­րես­փո­խան­ներ փակ քո­ւէար­կու­թեամբ կա­տա­րե­ցին նոր Ա­ռաջ­նոր­դի ընտ­րու­թիւն, ո­րուն ա­ւար­տին, ձայ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեամբ Ա­ռաջ­նորդ ընտ­րո­ւե­ցաւ Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան։
Այս ա­ռի­թով, ­Թոր­գոմ սրբա­զան յա­նուն Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մին, շնոր­հա­ւո­րա­կան խօսք ար­տա­սա­նեց եւ իր բո­լո­րա­նո­ւէր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նեց նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ա­նոր՝ իր ազ­գա­նո­ւէր ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ։
Ն­շենք, որ ­Գե­ղամ սրբա­զա­նը ե­ղած է ­Լի­բա­նա­նի Ա­ռաջ­նորդ, ա­պա ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ։ ­Յա­ջոր­դող շրջա­նին, նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նոր­դը պի­տի մեկ­նի դէ­պի ­Լոս Ան­ճե­լըս, ստանձ­նե­լու հա­մար իր թե­մա­կան նոր պաշ­տօ­նը։
«Ա­զատ Օր» սրտա­գին մաղ­թանք­ներ կը յայտ­նէ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի նախ­կին Ա­ռաջ­նոր­դին, իր ընտ­րու­թեան ա­ռի­թով որ­պէս Ա­ռաջ­նորդ Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի թե­մին։