Տօն Վերափոխման Ս. Աստուածածնի

0
43

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի, 13 Օ­գոս­տոս 2023-ին, թ­ե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի Սուրբ Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար տօ­նը։ Ս. պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ա­ւան­դա­կան խա­ղո­ղօրհ­նէ­քը, ինչ­պէս նաեւ Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի։ Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

Գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք.- Մե­ռե­լո­ցի օ­րուան ա­ռի­թով, եկ­եղ­եց­ին­եր­ու հոգ­եւ­որ հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատարեն գեր­եզման­օրհն­էք։ Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։

Կր­օն­ակ­ան Ժ­ող­ով