Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

0
84

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 14 Օ­գոս­տոս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կատա­րուի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար տօ­նը։
Ս. պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ա­ւան­դա­կան խա­ղո­ղօրհ­նէ­քը, ինչ­պէս նաեւ ­Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը փո­խան Եր­կուշաբ­թիի։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառնա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

***
ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, եկ­եղ­եց­ին­եր­ու հոգ­եւ­որ հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզման­օրհն­էք։
Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։

Կր­օն­ակ­ան Ժ­ող­ով