­Տօն ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չին

0
60

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի կատա­րո­ւի ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։
Ս. պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառնա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

­Գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք

­Խաչ­վե­րա­ցի տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, եկ­եղ­եց­ին­եր­ու հոգեւոր հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզմ­ան­օրհն­էք։ Փ­ափաքողներ­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ