Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով, Ե­րեքշաբ­թի՝ 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դանիստ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­տուկ կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. Ս­տե­փա­նոս նախա­սար­կա­ւա­գի ու ա­ռա­ջին մար­տի­րո­սին յի­շա­տա­կը, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին սկսաւ Ս. պա­տա­րա­գը, զոր մա­տու­ցեց Ա­թէն­քի հո­գե­ւոր հո­վիւ Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեան։ ­Ներ­կայ էին ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ե­կե­ղե­ցի­նե­րու սար­կա­ւագ­ներ, ­Թաղա­յին Խոր­հուրդ­նե­րու եւ ­Տիկ­նանց Մար­մին­նե­րու ան­դամ­ներ եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը։
Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, խո­րան բարձ­րա­ցան Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, Քա­հա­նայ Հայ­րերն ու սար­կա­ւագ­նե­րը։ Ա­նոնք նախ եր­գե­ցին Ս. Ս­տե­փա­նո­սի նո­ւի­րո­ւած շա­րա­կան­նե­րը, ըն­թեր­ցե­ցին ա­ղօթք­ներ, որ­մէ ետք Սր­բա­զան ­Հայ­րը տո­ւաւ իր քա­րո­զը։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ նախ մեծ ­Սուր­բի ա­ռա­քե­լու­թեան ու վկա­յու­թեան խորհուրդին։ Ան յայտ­նեց, որ Հ­ռո­մէա­կան Կայս­րու­թեան ժա­մա­նակ ծա­ռան ա­նար­գո­ւած մարդ մըն էր, իսկ ծա­ռա­յու­թիւ­նը ոչ մէկ ար­ժէք ներ­կա­յաց­նող ա­րարք։ Ք­րիս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թիւ­նը ե­կաւ ու ծա­ռա­յին յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թիւն եւ ար­ժէք տո­ւաւ, իսկ ծա­ռա­յու­թիւ­նը վե­րա­ծեց մարդ­կա­յին ար­ժա­նի­քի։ Ա­պա՝ ան շեշ­տեց սար­կա­ւա­գի կա­րե­ւոր դե­րը հայ ե­կե­ղե­ցիէն ներս։ ­Սար­կա­ւա­գը մեր ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նա­կան սպա­սար­կու­նե­րէն մին կը հան­դի­սանայ։ Ան ե­կե­ղեց­ւոյ խո­րա­նին վրայ ծա­ռա­յե­լով, միա­ժա­մա­նակ իր ծա­ռա­յու­թիւ­նը կը բե­րէ մեր ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր պատ­մու­թեան։ Այլ խօս­քով, ան մաս­նա­կից կը դառ­նայ մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քե­լու­թեան։ Ուս­տի սար­կա­ւա­գը կա­րե­ւոր դեր ու մեծ ար­ժէք կը ներ­կա­յաց­նէ 1700ա­մեայ հայ ե­կե­ղե­ցիէն ներս։
Ա­պա՝ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ա­ռանձ­նա­բար շնոր­հա­ւո­րեց սար­կա­ւագ­նե­րը ու յանձ­նեց ա­նոնց սար­կա­ւա­գա­կան յա­տուկ հաս­տա­տագ­րեր։
Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թեան ու ­Տիկ­նանց Մարմ­նոյ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սրահին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ։
­Սոյն տօ­նի ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 23 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին նշո­ւե­ցաւ Ս. Ս­տեփա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի տօ­նը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան։ Ան իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց եւ ա­պա սար­կա­ւա­գա­կան հաս­տա­տագ­րեր յանձ­նեց ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րուն։

Թղ­թա­կից