Տօն Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի

0
27

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի նշուի քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին ­սար­կա­ւագ ու նա­խավ­կայ Ս. Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նը։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, ներ­կայ գտնո­ւե­լու կե­նա­րար ­Սուրբ պա­տա­րա­գին եւ լսե­լու օ­րո­ւան պատ­գա­մը։
Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով