Տօն «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ Քալամաթա

0
1203

­Շա­բաթ՝ 14 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին,
մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի ­
Քա­լա­մա­թա­յի «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­
Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ
ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ

ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ

Ս­կիզբ ս. պա­տա­րա­գի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00ին։
Այ­սու կը հրա­ւի­րենք ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, ինչպէս նաեւ Ա­թէն­քէն մեր ուխ­տա­ւոր­նե­րը, մեծ թի­ւով մաս­նա­կից դառ­նա­լու ե­կեղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թեան եւ բաժ­նե­լու հո­գե­պա­րար տօ­նի խոր­հուրդն ու Ա­ռաջնորդ Սր­բա­զան հօր պատ­գա­մը։
­Ձեր բո­լո­րի ներ­կա­յու­թիւ­նը իր օգ­տա­շատ ներդ­րու­մը պի­տի բե­րէ նորաստեղծ մեր գա­ղու­թի ա­ռա­ւել եւս կազ­մա­կերպ­ման ու հզօ­րաց­ման նուի­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցին։

Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ