Տօն Սրբոյն Ստեփանոս նախավկայի առաջնորդական Ս. եւ Անմահ Պատարագ

0
57

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ« ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը՝ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԽԱՉԵՐԵԱՆ, յատ­կա­պէս Ս. Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի, 25 ­Դեկ­տեմ­բեր, 2022-ին, կ­.ա. ժա­մը 10։00ին, պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ՝ Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գին ա­ռա­ջին վկա­յին մա­սին։
Ուս­տի, այս եւ յա­ռա­ջի­կայ տօ­նա­կան ցնծա­լից օ­րեր առ­թած ու­րախ մթնո­լոր­տին մէջ, ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը կը սպա­սէ ձեզ տես­նել աս­տո­ւա­ծա­պար­գեւ շնորհ­նե­րով լի ե­կե­ղեց­ւոյս մէջ, հե­տե­ւե­լու եւ մաս­նա­կից դառ­նա­լու հա­մար ա­ռաջ­նոր­դա­կան հո­գե­պա­րար Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին ամ­րագ­րե­լու քրիս­տո­սա­ւանդ սի­րոյ մեր դա­րա­ւոր հա­ւատ­քը։

­Հո­գա­բար­ձու­թիւն Ս. ե­կե­ղեց­ւոյս