Տօն Պայծառակերպութեան — Վարդավառ

0
139

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 24 ­­Յու­լիս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Տեառն մե­րոյ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­­Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան՝ ­­Վար­դա­վա­ռի տա­ղա­ւար տօ­նը։
Ս. պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ­­Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը մաս­նա­կից դառ­նա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

­­Վար­դա­վա­ռի տօ­նի ­­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, եկ­եղ­եց­ին­եր­ու հոգ­եւ­որ հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզմ­ան­օրհն­էք։
Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։

Կր­օն­ակ­ան Ժ­ող­ով