Դեկ­տեմ­բեր 31-­Յու­նո­ւար 6 ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին Ար­ցա­խեան-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու սահ­մա­նա­գի­ծին վրայ յա­րա­բե­րա­կան հան­գիստ ի­րադ­րու­թիւ­նը էա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու չէ են­թար­կո­ւած:
Ն­շո­ւած ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին՝ թշնամին զինա­դա­դա­րը խախ­տած է շուրջ 200 ան­գամ` հայ դիր­քա­պահ­նե­րու ուղ­ղու­թեամբ ար­ձա­կե­լով ա­ւե­լի քան 2000 կրա­կոց:
Պ.Բ. յա­ռա­ջա­պահ զօ­րա­մա­սե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­գի­ծին վրայ վե­րահս­կել մար­տա­վա­րա­կան ի­րադ­րու­թիւ­նը եւ յստա­կօ­րէն ի­րա­կա­նաց­նել մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թիւն: