­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նիս 2020ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, որ նաեւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րոզ խօ­սե­ցաւ: Անդրա­դառ­նա­լով ­Շա­բաթ եւ ­Կի­րա­կի օ­րե­րուն յի­շա­տա­կո­ւող ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ նշա­նա­կա­լից եր­կու տօ­նե­րուն՝ Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չի ­Խոր ­Վի­րա­պէն դուրս գա­լուն եւ ­Կա­թո­ղի­կէ Ս. Էջ­միած­նի մայր տա­ճա­րի շի­նու­թեան տօ­նե­րուն, ը­սաւ.- «­Հա­յոց պատ­մու­թեան մէջ եր­կու նշա­կա­լից դէպ­քեր են, ո­րոնք ի­րենց յստակ դրոշ­մը դրին հայ ժո­ղո­վուր­դի յե­տա­գայ դա­րե­րու ըն­թաց­քին: Ա­ռա­ջի­նը, Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րի­չի ­Խոր ­Վի­րա­պէն դուրս գա­լով, սկսաւ եւ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նօ­րէն քրիս­տո­նէա­ցու­մը Տր­դատ Գ. ­Թա­գա­ւո­րի պատ­մա­կերտ հրո­վար­տա­կով եւ երկ­րորդ՝ Ս. Գ­րի­գո­րի ջան­քե­րով ­Հա­յաս­տա­նի լու­սա­ւո­րու­թեան երկ­րորդ շրջա­նը, որ ե­ղաւ քրիս­տո­սա­ւանդ ա­ռա­քե­լա­հիմն հա­ւատ­քի հի­մե­րուն վրայ հաս­տա­տել եւ պաշ­տօ­նա­պէս կազ­մա­կեր­պել ­Հայ Ե­կե­ղե­ցին: ­Թա­գա­ւո­րի եւ ­Կա­թո­ղի­կո­սի միաս­նու­թեամբ՝ քա­ղա­քա­կան եւ հո­գե­ւոր իշ­խա­նու­թեանց միան­պա­տակ աշ­խա­րա­հա­յեաց­քով, ­Հա­յաս­տա­նը շրջա­կայ եր­կիր­նե­րու կրօ­նա­կան ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րու շրջա­գի­ծէն դուրս բե­րե­լու, ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը պահ­պա­նե­լու, ազ­գի բո­լոր հա­տո­ւած­նե­րու հա­մախմ­բու­մը ամ­րապն­դե­լու կող­քին, կեր­տե­ցին ինք­նագ­լուխ, ինք­նո­րոյն ­Հա­յոց Ազ­գա­յին Ե­կե­ղե­ցին: ­Միա­ծին Որ­դիին երկ­նաէջ տե­սիլ­քով սրբա­գոր­ծո­ւած ­Կա­թո­ղի­կէ Ս. Էջ­միած­նի շի­նու­թիւ­նը, հա­մաք­րիս­տո­նէա­կան պատ­մու­թեան մէջ, քրիս­տո­նեայ ա­ռա­ջին պե­տու­թիւ­նը ըլ­լա­լու կող­քին, հայ ժո­ղո­վուր­դին տո­ւաւ նա­խա­պա­տո­ւու­թիւ­նը ա­ռա­ջին ազ­գը ըլ­լա­լու, որ 303 թի­ւին երկ­րի մա­կե­րե­սին վրայ հա­մար­ձա­կօ­րէն բարձրա­ցուց գմթե­թա­ւոր կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ շէնք: Աս­տու­ծոյ նա­խախ­նա­մու­թեամբ ­Խոր ­Վի­րա­պի մա­հա­ցու պայ­ման­նե­րուն մէջ 13 տա­րի­ներ անվ­նաս մնա­ցած Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չի լոյս հա­ւատքն է, որ՝ ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ւագ խո­րա­նին առ­ջեւ պլպլա­ցող ան­մառ կան­թե­ղին լոյ­սի շո­ղե­րով մարմ­նա­ւո­րո­ւած, դա­րերն ի վեր կտրե­լով հաս­նե­լով իւ­րա­քան­չիւր սե­րուն­դի, հա­սաւ մե­զի: ­Պատ­մա­կան, դա­րա­ւոր, Ք­րիս­տո­սի Ա­ռա­քեալ­նե­րէն աւն­դո­ւած եւ Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չով հաս­տա­տուած հա­ւատ­քին ժա­ռան­գորդ­ներ ենք, կո­չո­ւած շա­րու­նա­կե­լու ան­մառ պա­հել մեր հա­ւատ­քի հօր՝ Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չի կան­թե­ղը»։
­Քա­րո­զի ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, նաեւ յա­տուկ կեր­պով յի­շեց եւ ա­ղօ­թա­լի բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ ը­րաւ ­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի այն հայ աա­շա­կերտ­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի սկսին հա­մալ­սա­րա­նա­կան մուտ­քի հա­մա­յու­նա­կան քննու­թիւն­ներ տալ: Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Հ­րայր Ա. քհնյ. ­Նի­կո­լեան ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­քե­ւի սրա­հին մէջ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան եւ ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն հիւ­րա­սի­րու­թեան մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մէջ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցան: