Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րուն ու­րախ ա­ռի­թով՝ ­Շա­բաթ, 14 ­Յու­նո­ւար 2023-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեան մեկ­նե­ցաւ ­Սերր­ես, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ միա­բան­նե­րէն եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի նախ­կին հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեա­նին։
­Հայր սուր­բը տեղ­ւոյն հա­մայն­քի կեդ­րո­նէն ներս կա­տա­րեց գա­թա­յի հա­տում՝ բո­լո­րին մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն, ա­ռող­ջու­թիւն, եր­ջան­կու­թիւն եւ ու­րախ օ­րեր։ ­Հո­գե­ւոր հո­վի­ւը ­Սեր­րե­սի հա­յոր­դի­նե­րուն փո­խան­ցեց նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ.­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւ­նը:
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ ­Սե­րրե­սի հա­յու­թիւ­նը փոք­րա­թիւ հա­մայնք մըն է, հայր սուր­բը հայ կեդ­րո­նէն ներս կա­տա­րեց տնօրհ­նէք, ա­պա հա­կիրճ կեր­պով բա­ցատ­րեց տնօրհ­նէ­քի ի­մաստն ու խոր­հուր­դը, որ մեր նա­խա­հայ­րե­րէն մնա­ցած գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւն մըն է։ ­Խօսք ա­ռաւ նաեւ­ Սերր­ե­սի թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ ­Վազ­գէն ­Յա­րու­թիւ­նեան, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով հայր սուր­բին եւ իր կար­գին բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ կա­տա­րեց ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ Ս.Ծնն­դեան տօ­նե­րուն ա­ռի­թով։ Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։
Ուշ ե­րե­կո­յեան եր­կու հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը վե­րա­դար­ձան ­Թե­սա­ղո­նի­կէ։

ԹՂԹԱԿԻՑ

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածը­Միօ­րեայ պտոյտ
Յաջորդ յօդուածըՏխրունի