Տխրունի — Գալուստ Չամասեան

0
146

­Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ, թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թե­նէն հրա­ժեշտ ա­ռաւ իր ար­ժա­նա­ւոր ան­դամ­նե­րէն՝ ընկ. ­Գա­լուստ ­Չա­մա­սեան։ ­Հան­գու­ցեա­լը տաս­նեակ տա­րի­ներ հա­ւա­տար­մու­թեամբ գոր­ծեց հա­մայն­քի կեան­քէն ներս, ա­ռանց եր­բեք զլա­նա­լու իր ամ­բողջ կա­րե­լիու­թիւն­նե­րով մաս­նա­կից դառ­նալ հան­րա­յին կեան­քին։
Ծ­նած էր 1937-ին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ եւ փոքր տա­րի­քէն ե­ղած էր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ան­դամ, իսկ նոյն հա­ւա­տար­մու­թեամբ ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քին իր եր­դումը տա­լով՝ մտած էր Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցո­թեան շար­քե­րը, ո­րուն ծա­ռա­յեց ան­սա­կարկ նո­ւի­րու­մով։
Ու­սում­նա­սէր իր նկա­րա­գի­րը ի­րեն մղեց ու­սա­նիլ դե­ղա­գոր­ծու­թիւն, իսկ նոյն աս­պա­րէ­զին մէջ ան դար­ձաւ յար­գո­ւած ու սի­րո­ւած գիտ­նա­կան մը։
­Ծայր աս­տի­ճան ըն­թեր­ցա­սէր՝ ինք­նաշ­խա­տու­թեամբ տի­րա­ցաւ հա­յե­րէն լե­զո­ւին եւ այլ լե­զու­նե­րու բարձր մա­կար­դա­կին։ ­Տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին կազ­մեց հա­յե­րէն գիր­քե­րու հա­րուստ գրա­դա­րան մը, իսկ ա­մէն ա­ռի­թով ­Հա­յաս­տա­նէն ու ար­տա­սահ­մա­նէն կը ստա­նար հայ­կա­կան գիր­քեր, ո­րոնք կը կար­դար մեծ յափշ­տա­կու­թեամբ։ ­Հա­ւա­տա­ւոր ըն­թեր­ցողն էր «Ա­զատ Օր»-ին, միշտ ան­համ­բեր սպա­սե­լով, որ թեր­թը հաս­նի իր մօտ եւ զայն կար­դայ մեծ հա­ճոյ­քով։
Որ­պէս շրջա­նի կո­մի­տէի ան­դամ, ան հե­տա­մուտ ե­ղաւ ­Հայ դա­տի ծա­նօ­թաց­ման օ­տար շրջա­նակ­նե­րուն մէջ։ ­Մաս կազ­մեց նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին, հոն եւս եր­կար տա­րի­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցե­լով։
­Թաղ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ներ­կա­յու­թեամբ բազ­մա­թիւ բա­րե­կամն­մե­րու եւ գա­ղա­փա­րի ըն­կեր­նե­րուն։ Շր­ջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւի տո­ւած քա­րո­զէն ետք, հա­յե­րէ­նով եւ յու­նա­րէ­նով դամ­բա­նա­կան խօ­սե­ցան ըն­կեր­ներ ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան եւ ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան, ո­րոնք վեր ա­ռին հան­գու­ցեա­լի ար­ժա­նիք­նե­րը։ Ա­պա, բո­լո­րին սի­րե­լի ըն­կե­րոոջ մար­մի­նը հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ «­Վէր­քե­րով լի» եր­գի ծանր կշռոյ­թին տակ։

***
Ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեա­նի դամ­բա­նա­կա­նը

­Սի­րե­լի ըն­կեր ­Գա­լուստ,
­Մա­հո­ւան լու­րը տխրու­թիւն պատ­ճա­ռեց բո­լո­րիս, ա­ւե­լի աղ­քատ դարձ­նե­լով մեր կազ­մը, ինչ­պէս նաեւ առ­հա­սա­րակ հայ­կա­կան հա­մայն­քը եւ տե­ղա­կան ազ­գա­յին կեան­քը։ Ե­րէկ գի­շեր, երբ ըն­կեր­նե­րով այ­ցե­լե­ցինք բնա­կա­րանդ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­լու հա­մար ըն­տա­նի­քիդ, խնդրե­ցի տի­կի­նէդ ցոյց տալ գրա­դա­րանդ։ Ա­յո՛, մտա­ծում­ներս ճիշդ էին։ ­Հա­յոց պատ­մու­թեան հա­տոր­ներ, եր­գա­րան­ներ, գրա­կա­նու­թեան նմուշ­ներ եւ այլ հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ կը կազ­մէին հո­գե­ւոր զի­նա­նոցդ։ ­Դուն ա­ւագ սե­րուն­դի այդ ըն­կեր­նե­րէն էիր, որ միշտ քաջ կը գի­տակ­ցէիր ե՛ւ ազ­գա­յին գոր­ծի, ե՛ւ ա­նոր նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար ներ­քին գա­ղա­փա­րա­կան պատրաս­տու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։ Այ­սօ­րո­ւան ցա­ւա­լի ի­րո­ղու­թիւ­նը այն է, որ քիչ են այ­լեւս քեզ նման գրա­գէտ պատ­րաս­տու­թիւն ու­նե­ցող հա­յե­րը, բան մը, որ կը պակ­սի ժա­մա­նա­կէ ի վեր մեր շրջա­նակ­նե­րուն մէջ եւս։
­Հա­մեստ, խո­նարհ, ըն­թեր­ցա­սէր, լաւ մաս­նա­գէտ որ­պէս հին դե­ղա­գործ, ազ­նիւ բնա­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցող մարդ՝ ձեր­բա­զա­տո­ւած ա­մէն տե­սա­կի մե­ծա­մի­տա­կան եւ պար­ծան­քի բար­դոյթ­նե­րէ։ Կ­՚ար­ժէ յի­շել, որ 90-ա­կան­նե­րուն սկիզ­բը մաս կազ­մե­ցիր մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան թռիչք­նե­րուն դէ­պի նո­րան­կախ եւ Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին մէջ մղո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը։ ­Ներդ­րումդ որ­պէս դե­ղա­գործ մեծ էր՝ մա­նա­ւանդ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան բնոյթ ու­նե­ցող մթեր­քին վե­րա­բե­րեալ, որ պի­տի հաս­նէր հայ­րե­նիք։ Այդ օր­հա­սա­կան ժա­մե­րուն՝ ­Կա­րա­պե­տին, ­Վա­հէին եւ օ­րո­ւան կո­մի­տէի ըն­կեր­նե­րուն հետ կազ­մա­կեր­պա­կան լուրջ աշ­խա­տան­քով թի­կունք կանգ­նե­ցաք ան­մի­ջա­կան ձե­ւով ­Հա­յաս­տա­նին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին։
­Սի­րե­լի ըն­կեր, ծա­ռա­յե­ցիր հա­ւա­տար­մու­թեամբ մին­չեւ վեր­ջերս Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մին մէջ, մե­զի թող­նե­լով որ­պէս ժա­ռանգ ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակդ, գոր­ծու­նէու­թիւնդ եւ ան­շուշտ որ­դիդ՝ ­Մե­րու­ժա­նը, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ստանձ­նեց շրջա­նիս Հ.Մ.Ը.Մ-ի սկաու­տա­կան կո­րի­զի ստեղծ­ման դժո­ւար ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը։
Եր­թաս բա­րով, սի­րե­լի ըն­կեր ­Գա­լուստ։

***

Ընկ. Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեանի դամբանականը

Αγαπητέ Καλούστ,
Ξεκινάς σήμερα το μεγάλο σου ταξίδι για την αιωνιότητα κι ανατέθηκε σ’ εμένα να πω λίγα λόγια αντάξια της μεγαλοσύνης σου.
Με το άγγελμα του θανάτου σου, πέρασαν από το μυαλό μου, σαν κινηματογραφική ταινία, διάφορες εικόνες.
Όταν ερχόμασταν με τον πατέρα μου, για να του διαβάσεις τα γράμματα που του έστελνε η αδελφή του από την Αρμενία.
Τα χρόνια που κάναμε μάθημα με τον Μερουζάν και αισθανόμουν τον διακαή σου πόθο να τον βοηθήσεις να ασχοληθεί με το αντικείμενο.
Τις Κυριακές, που ανταμώναμε στην εκκλησία.
Στα πηγαδάκια των διαδρόμων στις αίθουσες που οργανώναμε τις εκδηλώσεις του Απριλίου
Στα μάτια μου κατείχες πάντα περίοπτη θέση.
Σε θαύμαζα, επειδή από τη γενιά σου ήσουν ο μόνος που κατάφερε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα στη Φαρμακευτική Σχολή.
Κάθε φορά που περνούσα με το λεωφορείο από τη λεωφόρο Βασ. Όλγας διάβαζα με υπερηφάνεια και καμάρι το όνομά σου στη φωτεινή επιγραφή του φαρμακείου, λες και το έβλεπα για πρώτη φορά, επειδή ένα αρμένικο όνομα αποδείκνυε στους περαστικούς ότι οι Αρμένιοι έχουν αξία.
Αισθανόμουν δέος όταν ανέλυες ετυμολογικά δύσκολες αρμένικες λέξεις. Δεν μπορούσα, τότε, στα άγουρα παιδικά μου χρόνια, να κατανοήσω πώς ένας άνθρωπος που δεν είχε λάβει αρμενική παιδεία, μπορούσε, με μόνο όπλο την αγάπη και το πείσμα, να διαβάσει στην αρμενική γλώσσα.
Μέσα σ’ αυτόν τον Ιερό Ναό, που για πολλά χρόνια υπηρέτησες ως μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, είμαι περισσότερο από σίγουρος πως υπάρχουν πολλοί που θα επιβεβαιώσουν πως υπήρξες τρυφερός σύζυγος, στοργικός πατέρας, άξιος επιστήμων και πιστός φίλος.
Εγώ θα ήθελα να καταθέσω ενώπιών τους πως ήσουν και ένθερμος πατριώτης.
Πέρασες από όλες τις οργανώσεις της Παροικίας, ακόμη κι από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Αρμενικού Σταυρού Ελέους Μακεδονίας – Θράκης και εντάχθηκες στη μεγάλη οικογένεια του Τασνακτσουτιούν (της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας).
Σιωπηρός και άοκνος στρατιώτης, μέσα από τις δράσεις του Τασνακτσουτιούν υπηρέτησες άξια την πατρίδα που δεν γνώρισες.
Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στην καθοριστική σου συμβολή στις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αρμενία το 1990, όταν μαζί με τον Αγκόπ Κασαπιάν και τον Γκαραμπέτ Καλφαγιάν συντόνισες τη συγκέντρωση του ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Περισσότερο, όμως, απ’ όλα θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι έσπειρες τον σπόρο τον καλό στον Μερουζάν. Του ενέπνευσες την αγάπη και το χρέος του για την πατρίδα και τον αφήνεις σήμερα στο πόδι σου αντικαταστάτη, να στηρίξει τον αρμενικό προσκοπισμό στη Θεσσαλονίκη.
Για τους λόγους αυτούς και πολλούς ακόμη, το Αρμενικό Έθνος σε ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης σε αγκαλιάζει σήμερα με την τρίχρωμη σημαία, τη σημαία που υπερασπίστηκες και την κράτησες ψηλά όλα αυτά τα χρόνια.
Vartket gadar sireli enger Kaloust!
Που θα πει επιτέλεσες το καθήκον σου αγαπητέ Καλούστ.
Κέρδισες μια θέση στον Παράδεισο.
Σήμερα οι σύντροφοί σου στον ουρανό σου ετοιμάζουν γιορτή μεγάλη!
Ο καλός Θεός να παρηγορήσει την γυναίκα σου, την Μαρίνα σου, που σου στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια και και τα παιδιά σου.
Τους κληροδοτείς ένα όνομα με μεγάλο ειδικό βάρος.
Σε όλους εμάς, τους φίλους και τους συντρόφους σου, αφήνεις, για να μας συντροφεύει, μια γλυκιά ανάμνηση στο μυαλό και την καρδιά μας.