2018-2019 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին այս ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թեամբ, որ ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը:
­­Մեր ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ ե­րե­խան կը քա­ջա­լե­րո­ւի պաշտ­պա­նե­լու իր ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը, պա­հե­լու իր մշա­կոյ­թը, ազ­գա­յին ժա­ռան­գու­թիւնն ու ար­ժէք­նե­րը, պատ­մու­թիւ­նը եւ մա­նա­ւանդ իր լե­զուն:
­­Հա­յակր­թա­կան եւ ազ­գա­սի­րա­կան մեր ճի­գե­րուն ծի­րէն ներս 9 ամ­սո­ւայ կրթա­կան աշ­խա­տան­քի ըն­թաց­քին ջանք թա­փե­ցինք, որ­պէս­զի մեր փոք­րիկ­նե­րուն սրտե­րը լեց­նենք հայ­կա­կան ո­գիով, ազ­գա­յին հպար­տու­թեամբ եւ հայ­րե­նի­քի տեն­չով:
­­Ման­կա­պար­տէ­զին մէջ ջա­նա­ցինք ստեղ­ծել հա­յա­շունչ մթնո­լորտ մը, որ կը նպաս­տէ հայ ո­գիի զար­գաց­ման. ­­Մես­րո­պեան այ­բու­բե­նով ճիգ թա­փե­ցինք հա­յա­խօ­սու­թեան հի­մե­րը դնե­լու եւ դէ­պի այդ ուղ­ղու­թեամբ ըն­թա­նալ եր­գե­րով, հե­քիաթ­նե­րով, ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով եւ խա­ղե­րով:
­­Միա­ժա­մա­նակ քա­ջա­լե­րե­ցինք մեր փոք­րիկ­նե­րը ստեղ­ծե­լու ման­կա­յին ե­րե­ւա­կա­յու­թիւ­նը գրգռող գծագ­րու­թիւն­ներ ու ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ: ­­Սոր­վե­ցու­ցինք մեր ա­շա­կերտ­նե­րուն հե­տե­ւե­լու կարգ ու կա­նո­նի՝ միա­ժա­մա­նակ նկա­տի ու­նե­նա­լով ի­րենց կա­րի­քը խա­ղի եւ զո­ւար­ճու­թեան հա­մար: ­­Միշտ քա­ջա­լե­րե­ցինք ի­րենց նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, որ­պէս­զի ե­րե­խա­նե­րը ինք­նավս­տա­հու­թիւն ձեռք ձգեն ու յա­ռաջ­դի­մեն ու­րախ, ջերմ ու մտե­րիմ մի­ջա­վայ­րի մը մէջ:
­­Տա­րո­ւան ըն­թաց­քին կա­տա­րե­ցինք 3 տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նոց­ներ, ուր փոք­րիկ­նե­րը ա­ռի­թը ու­նե­ցան ծա­նօ­թա­նա­լու մեր ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն եւ ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ի­րենց ծնող­նե­րուն հետ:
Ա­մառ­նա­յին մեր աշ­խա­տա­նո­ցին մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ մատ­ղաշ փոք­րիկ­ներ, ո­րոնք ­­Սեպ­տեմ­բե­րէն սկսեալ մաս պի­տի կազ­մեն մեր ա­շա­կեր­տու­թեան ու այս ձե­ւով ա­ռի­թը ու­նե­ցան ըն­տե­լա­նա­լու ի­րենց նոր մի­ջա­վայ­րին հետ: Աշ­խա­տա­նո­ցին ըն­թաց­քին փոք­րիկ­նե­րը կա­տա­րե­ցին ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ ու խա­ղեր, ինչ­պէս նաեւ պատ­րաս­տե­ցին ի­րենց տա­րազ­նե­րը ու վեր­նա­շա­պիկ­նե­րը, ո­րոնց­մով հան­դէս ե­կան ձեր առ­ջեւ:
Այ­սօր փոք­րիկ­նե­րը հան­դէ­սի բա­ցու­մը կա­տա­րե­ցին «­­Ման­կու­թիւն» եր­գով, խո­րա­պէս գի­տակ­ցե­լով, որ ման­կու­թիւ­նը մար­դուս կեան­քին ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր հանգ­րո­ւանն է, ուր կը կեր­տո­ւի վա­ղո­ւայ չա­փա­հաս մար­դու նկա­րա­գի­րը: Ե­րե­խա­նե­րը կը ջա­նան պա­հել ի­րենց կեան­քին մէջ, ման­կա­կան յատ­կա­նիշ­նե­րը՝ ու­րա­խու­թիւ­նը, ան­մե­ղու­թիւ­նը, բա­րե­սի­րու­թիւ­նը եւ հա­մես­տու­թիւ­նը:
2018-2019 ու­սում­նա­կան տա­րե­փա­կի ա­ռի­թով մեր ջեր­մա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նենք Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր, շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին, Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան, Ու­սում­նա­կան եւ Տն­տե­սա­կան խոր­հուրդ­նե­րուն, Հ.Կ.­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին եւ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թեանց:
­­Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­ներ կը յայտ­նենք մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րուն ծնող­նե­րուն եւ մեր վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան ի­րենց ցու­ցա­բե­րած հե­տաքրք­րու­թեան եւ կա­տա­րեալ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար, բո­լոր տա­րո­ւան ըն­թաց­քին թի­կունք կանգ­նե­ցան մե­զի, հո­գա­լով մեր կա­րիք­նե­րը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն մեր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան պրն. ­­Ռի­քար­տօ Եր­կա­նեա­նին, հայ եւ յոյն պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն եւ անձ­նա­կազ­մին եւ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ի­րենց նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ըն­ծա­յե­ցին մեր ճի­գե­րուն ար­դիւ­նա­ւոր­ման հա­մար:
Եզ­րա­փա­կե­լով, մեր ջերմ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նենք մեր ման­կա­պար­տէ­զի սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն, որ պատ­ճա­ռե­ցին մե­զի յու­զու­մի, հպար­տու­թեան եւ ու­րա­խու­թեան զգա­ցում­ներ: Այս փոք­րիկ­ներն են մեր հա­յու­թեան փայ­լուն ու յու­սա­լի ա­պա­գան:
Սր­տանց կը մաղ­թենք ի­րենց յա­ջո­ղու­թիւն բո­լոր մար­զե­րուն մէջ, յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ու լու­սա­շող ա­պա­գայ մը:
­­Բա­րի ար­ձա­կուրդ եւ բա­րի վե­րա­մուտ

­­Վի­քի ­­Մա­ղա­քեան
­­Ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի