­Չո­րեք­շաբ­թի, 14 ­Փետ­րո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Ա­ռաջ­նոր­դա­կան ­Փո­խա­նորդ հայր սուր­բի, շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին, ե­կե­ղեց­ւոյս սար­կա­ւագ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին մաս­նակ­ցու­թեամբ, նշո­ւե­ցաւ մեր ­Տի­րոջ ու Փր­կի­չին ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սին տա­ճար ըն­ծայ­ման տօ­նը՝ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջը: ­Կա­տա­րո­ւե­ցաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նակ, ա­պա ան­դաս­տան:
­Քա­րո­զի պա­հուն, Սր­բա­զան ­հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ Ք­րիս­տո­սի քա­ռաս­նօ­րեայ տա­ճար ըն­ծայ­ման ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­տո­ւա­ծին, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն փո­խան­ցե­լով ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջին խոր­հուրդն ու պատ­գա­մը: Ա­պա, հո­գե­ւոր հո­վի­ւը կա­տա­րեց մա­նուկ­նե­րու ըն­ծա­յու­մը Ս. ­Խո­րան՝ «Ք­րիս­տոս ­Փա­ռաց ­Թա­գա­ւոր…» շա­րա­կա­նին եր­գե­ցո­ղու­թեամբ: ­Յե­տոյ Սր­բա­զան ­հայ­րը Ս. ­Խո­րա­նէն վա­ռեց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­տեա­նը զե­տե­ղո­ւած հինգ մո­մե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն մո­մե­րը, իբ­րեւ Ք­րիս­տո­սի լոյս՝ զայն տա­րա­ծե­լու հա­մայն աշ­խար­հին:
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, Սր­բա­զան հայ­րը հայր սուր­բե­րուն եւ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, թա­փօր կազ­մած, ուղ­ղո­ւե­ցաւ վա­ռե­լու ա­ւան­դա­կան խա­րոյ­կը: Ըն­թաց­քին, «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ճո­խա­ցուց մթնո­լոր­տը՝ կրա­կին շուրջ շուրջ­պար բռնե­լով:

Թղթակից