Եր­կու­շաբ­թի 13 ­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ք­րիս­տո­սի տա­ճար ըն­ծայ­ման` ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը:
­Ժա­մեր­գու­թիւ­նը կա­տա­րեց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ դպիր­նե­րուն: ­Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը:
Ան­դաս­տա­նի ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, քա­հա­նայ հայ­րը վա­ռեց մո­մը եւ ծնող­նե­րու կող­մէ տա­ճար ըն­ծա­յո­ւած փոք­րիկ­նե­րը դար­ձուց Ս. խո­րա­նին շուր­ջը:
Ա­ւար­տին ներ­կա­նե­րը ուղ­ղո­ւե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կը, ուր Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. հայ­րը վա­ռեց ա­ւան­դա­կան խա­րոյ­կը: Ան հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն իր բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցե­լէ ետք յայտ­նեց, թէ կրա­կը մար­դուն ջեր­մաց­նող եւ շուր­ջը լու­սա­ւո­րող մի­ջոցն է: Կ­րա­կը ու­նի նաեւ այ­րե­լու եւ չե­զո­քաց­նե­լու յա­տուկ ու­ժա­կա­նու­թիւն: Ուս­տի մեր բո­լո­րին մաղ­թան­քը թող ըլ­լայ, որ այս ա­ւան­դա­կան կրա­կը չե­զո­քաց­նէ ու ան­յե­տացնէ պա­տե­րազմ­նե­րը, հի­ւան­դու­թիւն­նե­րը եւ ա­մէն տե­սա­կի չա­րիք­նե­րը: Ա­պա ներ­կա­նե­րը եւ մա­նա­ւանդ հա­մախմ­բո­ւած ա­շա­կերտ­նե­րը սկսան ցատ­կել կրա­կին վրա­յէն ու եր­գել ազ­գա­յին եր­գեր:
Ետ­քը ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը կազ­մա­կեր­պեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը, ո­րուն ըն­թաց­քին տիկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան խոր ապ­րու­մով աս­մուն­քեց ­Գէորգ Է­մի­նի «­Սա­սուն­ցի­նե­րի պա­րը» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը: ­Ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ետ­քը լայն ժա­մա­նա­կը ու­նե­ցան ու­րախ ու զո­ւարթ մթնո­լոր­տի մէջ ի­րար հետ զրու­ցե­լու: Ա­ւար­տին ա­նոնք ի­րենց մո­մե­րը վա­ռած եւ հո­գե­կան գո­հու­նա­կու­թեամբ մեկ­նե­ցան ի­րենց բնա­կա­րան­նե­րը:

ԹՂԹԱԿԻՑ