­­Շա­բաթ 11 ­­Փետ­րո­ւար 2017-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­­Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ ­­Հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­­Պա­րէտ քհնյ. ­­Խա­չե­րեան, ժամեր­գու­թեան ա­ւար­տին հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն բա­ցատ­րեց օ­րո­ւան յիշա­տա­կու­թիւ­նը։
Ան յայտ­նեց, թէ փոք­րիկ­նե­րու տա­ճար ըն­ծա­յու­մը կրօ­նա­կան հնա­գոյն սո­վո­րու­թիւն­նե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ։ ­­Մե­ծա­պէս գնա­հա­տե­լի է ծնող­նե­րու մօ­տե­ցու­մը ա­նոր հան­դէպ։
­­Սա­կայն պէտք է ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նաց­նել ոչ միայն սո­վո­րու­թեան ար­տա­քին ե­րե­ւոյ­թին եւ կա­տար­ման ժա­մա­նա­կին վրայ, այլ իս­կա­կան միտ­քին ու հա­ւատ­քին մէջ։
Ա­պա ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ վա­ռո­ւե­ցաւ կրա­կը։ Ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն ե­րի­տա­սարդ զոյգ մը, փե­սա­յի ու հար­սի հա­գուս­տով ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ու ներ­կա­նե­րուն հետ միաս­նա­բար շուրջ­պար բռնե­ցին եւ կրա­կին վրա­յէն ցատ­կե­ցին։ Ետ­քը Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ըն­կե­րա­յին ե­րե­կոյ։ ­­Միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­­Ճէ­նի ­­Գա­սա­պեան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն։ Ա­պա հրա­ւի­րեց ­­Տէր ­­Պա­րէտ քա­հա­նայ հայ­րը որ­պէս­զի օրհ­նէ նոր տա­րուան գա­թան։ Ետ­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն ու գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր եւ ներ­կա­նե­րը հայ­կա­կան եր­գե­րով ու պա­րե­րով ճոխ մթնո­լորտ մը ան­ցու­ցին։

Գո­մո­թի­նի, 14 ­­Փետ­րո­ւար 2017
ԹՂԹԱԿԻՑ