­Գեր­մա­նիոյ մէջ գոր­ծող «Վ­տան­գո­ւած ժո­ղո­վուրդ­ներ» ի­րա­ւա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը պա­հան­ջէ գեր­մա­նա­կան քա­ղաք­նե­րու մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ այլ քրիս­տո­նեայ փոք­րա­ման­սու­թիւն­նե­րու զո­հե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած յու­շար­ձան­ներ կանգ­նեց­նել:
«Էր­մե­նի­հա­պեր»ի փո­խանց­մամբ՝ ի­րա­ւա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը պա­հանջ ներ­կա­յա­ցու­ցած է ­Գեր­մա­նիոյ քա­ղաք­նե­րու ա­ւա­գա­ժո­ղո­վին: ­Պա­հանջ-նա­մա­կը փո­խան­ցո­ւած է ա­ւա­գա­ժո­ղո­վին նա­խա­գահ Ե­ւա ­Լոհ­սէին: «Վ­տան­գո­ւած ժո­ղո­վուրդ­ներ» կազ­մա­կեր­պու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Քե­մալ ­Սի­տոն նշած է, որ ­Գեր­մա­նիա տե­ղեակ ե­ղած է Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան կող­մէ ի­րա­գոր­ծո­ւող կո­տո­րած­նե­րուն մա­սին: «Այդ իսկ պատ­ճա­ռով շատ կա­րե­ւոր է ջան­քեր գոր­ծադ­րել, որ­պէս­զի հոս ապ­րող հա­յե­րուն եւ միւս տու­ժած ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն թոյլ չտանք, որ մոռ­նան կա­տա­րո­ւա­ծը, նաեւ՝ վայր մը յատ­կաց­նենք, ուր յար­գան­քի տուրք պի­տի մա­տու­ցո­ւի զո­հե­րուն»: ­Կազ­մա­կեր­պու­թեան յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կը նշո­ւի, որ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թիւ­նը բա­ցի հա­յե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է նաեւ այլ քրիս­տո­նեայ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու կո­տո­րած­ներ, ո­րոնց զոհ դար­ձած են մօտ 1,5 մի­լիոն մարդ: