Ջա­ւախ­քի մէջ ­Յու­նիս 11ին վե­րաօ­ծո­ւած է ­Լո­մա­դուրց­խի «­Սուրբ Փր­կիչ» ե­կե­ղե­ցին: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նեն հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ­Վի­րա­հա­յոց թե­մէն։
«­Յու­նիս 11ին տօ­նա­կան հմայք ստա­ցած էր ըն­դա­մէ­նը 350 բնա­կիչ ու­նե­ցող, Թ­րիա­լե­թի հա­րա­ւա­յին փէ­շե­րուն ծո­ւա­րած Ա­խալ­քա­լա­քի շրջա­նի ­Լո­մա­դուրցխ գիւ­ղը: ­Գիւ­ղին բնա­կիչ­նե­րը` մե­ծէն փոքր, գիւ­ղէն մեկ­նած զա­ւակ­նե­րը ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րով, ըն­կեր-բա­րե­կամ­նե­րով ժա­մա­նած էին՝ մաս­նակ­ցե­լու իր ա­ռա­ջին օ­ծու­մէն 111 տա­րի անց գիւ­ղին վե­րա­կա­ռու­ցո­ւած ­Սուրբ Փր­կիչ ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րաօծ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան:
­Խորհր­դա­յին ­Միու­թեան տա­րի­նե­րուն գոր­ծե­լէ դադ­րե­ցո­ւած հի­նա­ւուրց ե­կե­ղե­ցին, որ վե­րա­ծո­ւած էր տնտե­սու­թեան պա­հես­տի, հար­սա­նեաց եւ հո­գե­հա­ցի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու սրա­հի, շու­տով մատ­նո­ւե­ցաւ ա­նու­շադ­րու­թեան:
­Գիւ­ղի ար­ժա­նա­ւոր զա­ւակ­ներ ­Սեդ­րակ եւ Ար­թուր ­Խա­չատ­րեան­նե­րը ի­րենց ման­կու­թիւ­նը ան­ցու­ցած էին ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ եւ ա­կան­ջա­լուր էին ծնող­ներ ­Վար­դի եւ ­Նու­նու­ֆա­րի կող­մէ յա­ճախ հնչող ափ­սո­սան­քի խօս­քե­րուն՝ փլու­զո­ւող ե­կե­ղեց­ւոյ մա­սին: Եւ 2016ին՝ եղ­բայր­նե­րը կ­՝ո­րո­շեն վե­րա­կանգ­նել ա­ղօ­թա­զուրկ եւ անխ­նամ մնա­ցած ե­կե­ղե­ցին ու հա­մա­գիւ­ղա­ցի­նե­րուն ըն­ձե­ռել Աս­տուծ­մով ապ­րե­լու, ա­ղօթ­քով գոր­ծե­լու, Ա­մե­նա­զօ­րի օրհ­նու­թեամբ ա­մուս­նու­թիւն կնքե­լու, ­Սուրբ միւ­ռո­նով մկրտո­ւե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն»: