Հիգ­շաբ­թի, 12 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12:00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի հայ Ա­ւե­տե­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մայն­քա­պետ ­Վեր. ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ա­թէն­քի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ ­Վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Չո­լա­քեան՝ իր եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն ա­նու­նով շնոր­հա­ւո­րու­թեան եւ բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մին Ա­ռաջ­նորդ վե­րընտ­րու­թեան առ­թիւ, նշե­լով որ Ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վին միա­ձայ­նու­թեամբ Ա­ռաջ­նորդ ընտ­րե­լուն մէջ, յա­ռա­ջի­կայ նստաշր­ջա­նը նոյն եւ ա­ռա­ւել թա­փով ծա­ռա­յե­լու քրիս­տո­սա­պատ­գամ խոր­հուրդ ու­նի իր մէջ։ ­Նաեւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց անց­նող վեց տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին սերտ եւ եղ­բայ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թեան եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ող­ջու­նե­լով վե­րա­պա­տո­ւե­լիին շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը,շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ա­նոր եւ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն ա­ղօթք­նե­րուն եւ բա­րե­մաղ­թու­թեանց հա­մար։ Այ­ցե­լու­թիւ­նը ա­ռիթ ե­ղաւ անդ­րա­դառ­նա­լու հայ­կա­կան ի­րա­կա­նու­թեանց, ըլ­լայ հայ­րե­նի­քէն ներս թէ յու­նա­հա­յու­թեան կեան­քէն ներս։