Դաշ­նակ­ցու­թեան մամ­լոյ եւ հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հա­մա­կու­սակ­ցա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը կը վստա­հեց­նեն, որ պի­տի վե­րա­դառ­նան ի­րենց հին աշ­խա­տան­քին` նոր մօ­տե­ցում­նե­րով ու խնդիր­նե­րով: ­Խորհր­դա­ժո­ղո­վի ժա­մա­նակ քննար­կո­ւած են հայ­կա­կան ու կու­սակ­ցա­կան մա­մու­լի, հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կով հայ­կա­կան խնդիր­նե­րու լու­սա­բան­ման, ատր­պէյ­ճա­նա­կան եւ թրքա­կան քա­րոզ­չու­թեան հա­կազ­դե­լու վե­րա­բե­րեալ շարք մը հար­ցեր:

Ս­փիւռ­քի դաշ­նակ­ցա­կան մա­մու­լի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը հան­դի­պում
ու­նե­ցան հա­յաս­տա­նեան մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ

­Հա­մա­ժո­ղո­վի վեր­ջին օ­րը մաս­նա­կից­նե­րը ի­րենց քննար­կում­նե­րը այլ ձե­ւա­չա­փով ան­ցու­ցին` հան­դի­պում ու­նե­նա­լով հա­յաս­տա­նեան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ: ­Ներ­կայ էր նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի լրագ­րող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ ­Սա­թիկ ­Սէյ­րա­նեան:
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի հան­րա­յին կա­պե­րու գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Ար­տակ ­Սարգ­սեան նշեց, որ ­Հա­յաս­տան կը գտնո­ւին Հ.Յ.Դ. լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­ներ աշ­խար­հի 15 եր­կիր­նե­րէ: «­Կը քննար­կէինք ո՛չ միայն ներ-կու­սակ­ցա­կան խնդիր­նե­րը քա­րոզ­չա­կան ճա­կա­տի վրայ, այ­լեւ ընդ­հա­նուր` մեր հա­մազ­գա­յին խնդիր­նե­րը, զորս ու­նինք ար­տա­քին եւ ներ­քին հար­թակ­նե­րու մէջ»,- ը­սաւ ան: Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան ափ­սո­սանք յայտ­նեց, որ ինք ­Հա­յաս­տան չէ գտնո­ւած եւ չէ կրցած մաս­նակ­ցիլ դաշ­նակ­ցա­կան մա­մու­լի հեր­թա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վին: «Ի­րօք, այս խորհր­դա­ժո­ղով­նե­րը, ո­րոնք պար­բե­րա­կան են, եր­կու տա­րին ան­գամ մը կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը ամ­փո­փե­լու եւ նոր հո­րի­զոն­ներ գտնե­լու լաւ ա­ռիթ են: Ու­րա­խու­թեամբ կը տես­նեմ, որ նաեւ դաշ­նակ­ցա­կան մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու սերն­դա­փո­խու­թիւ­նը ակն­յայտ է. ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը կա­մաց-կա­մաց իր տե­ղը կը գրա­ւէ եւ վստահ եմ, որ խորհր­դա­ժո­ղո­վը ծա­ռա­յած է իր բուն նպա­տա­կին»,- ը­սաւ ան:
Անդ­րա­դառ­նա­լով խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րու հա­յաս­տա­նեան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ հան­դի­պու­մին` ­Վար­դա­նեան նշեց, որ ա­նի­կա շատ կա­րե­ւոր է: «­Սա այն դաշտն է, ուր անջր­պետ­ներ, բա­ժա­նում­ներ չկան: ­Դուք իշ­խա­նու­թիւն էք, դուք իշ­խա­նու­թեան հա­մա­կարգ էք, եւ պի­տի կա­րե­նանք միաս­նա­բար լու­ծել այն խնդիր­նե­րը, ո­րոնք կան մեր հա­սա­րա­կու­թեան, պե­տա­կա­նու­թեան, սփիւռ­քի, Ար­ցա­խի առ­ջեւ` միա­սին, ի­րա­րու ա­ջակ­ցե­լով, լրաց­նե­լով: Բ­նա­կան է` մօ­տե­ցում­նե­րը տար­բեր են, ա­մէն մէ­կը իր ձե­ւով կը նա­յի ի­րա­կա­նու­թեան, բայց այս դաշ­տին մէջ հա­մա­խո­հու­թիւ­նը, գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը շատ կա­րե­ւոր է: Ու­րախ կ­՛ըլ­լամ, որ այ­սօ­րո­ւան ան­մի­ջա­կան շփում­նե­րէն ետք ուղ­ղա­կի կա­պեր հաս­տա­տո­ւին մեր տար­բեր լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րուն մի­ջեւ, ա­մէ­նօ­րեայ կա­պեր ըլ­լան, ի­րա­րու փո­խան­ցենք գա­ղա­փար­ներ եւ կա­րե­նանք մեր եր­կի­րը, հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ա­ւե­լի լաւ դարձ­նել»,- ընդգ­ծեց ան:
­Հա­յաս­տա­նի լրագ­րող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ ­Սա­թիկ ­Սէյ­րա­նեան ը­սաւ, թէ ընտ­րո­ւե­լով այդ կա­ռոյ­ցի նա­խա­գահ՝ ե­լոյ­թին մէջ նշած է սփիւռ­քի մա­մու­լին կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը: «­Նախ եւ ա­ռաջ կա­րե­ւոր կը նկա­տեմ՝ ար­հես­տա­վարժ ա­ռու­մով: ­Մենք տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ կ­՛աշ­խա­տինք, եւ մե­զի հա­մար շատ կա­րե­ւոր է փոր­ձի փո­խա­նա­կու­մը ար­հես­տա­վարժ մա­կար­դա­կի վրայ: ­Յու­նի­սի սկիզ­բը միու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մար, ո­րուն ըն­թաց­քին պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի նոր կա­նո­նադ­րու­թիւ­նը: Այդ­տեղ ա­ռան­ձին հա­տո­ւած պէտք է ըլ­լայ սփիւռ­քեան մա­մու­լին հետ գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ»,- տե­ղե­կա­ցուց ան:

Հ.Յ.Դ. մամ­լոյ եւ հան­րա­յին կա­պե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

«10էն 12 ­Մարտ 2018ին, Ե­րե­ւա­նի մէջ, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. մամ­լոյ եւ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան այլ մի­ջոց­նե­րու եւ հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցէին 12 եր­կիր­նե­րէ շուրջ 40 խմբա­գիր­ներ եւ հան­րա­յին կա­պի պա­տաս­խա­նա­տու­ներ:
­Խորհր­դա­ժո­ղո­վը անդ­րա­դար­ձաւ Հ.Յ.Դ. աշ­խար­հա­տա­րած լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան, ար­ձա­նագ­րեց յա­ջո­ղու­թիւն­ներն ու գո­յու­թիւն ու­նե­ցող հիմ­նա­հար­ցե­րը, քննար­կեց հա­յաս­տա­նեան եւ հա­մա­հայ­կա­կան հար­ցե­րու լու­սա­բան­ման պա­րա­գան, ար­դի աշ­խար­հի մէջ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան դաշ­տի դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, Հ.Յ.Դ. հան­րա­յին կա­պե­րու ռազ­մա­վա­րու­թեան սկզբունք­նե­րը եւ ի­րա­կա­նաց­ման կա­ռու­ցա­կազ­մե­րը:
Ա­ռան­ձին քննարկ­ման նիւթ դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու հար­ցը՝ կու­սակ­ցա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու ը­նե­լիք­նե­րու դի­տան­կիւ­նէն: ­Խորհր­դա­ժո­ղո­վը կա­րե­ւոր հա­մա­րեց գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը հայ մա­մու­լի միւս մի­ջոց­նե­րուն հետ՝ ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, ազ­գա­յին այլ հար­ցե­րու հե­տապն­դու­մը հա­մադ­րո­ւած ջան­քե­րով ի­րա­կա­նաց­նե­լու գոր­ծին մէջ:
­Մեր­ժե­լով հա­կա­պե­տա­կան, ա­պազ­գա­յին, ար­տա­քին եւ ներ­քին ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան հա­կա­քա­րոզ­չու­թիւ­նը, խորհր­դա­ժո­ղո­վը միա­ժա­մա­նակ կա­րե­ւոր հա­մա­րեց մա­մու­լի բազ­մա­կար­ծու­թիւ­նը, այ­լա­կար­ծու­թեան ի­րա­ւուն­քը եւ դա­տա­պար­տե­լի հա­մա­րեց ա­զատ խօս­քի նկատ­մամբ դրսե­ւո­րո­ւող ո­րե­ւէ կաշ­կան­դում»: