Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Ք. ­Մի­ցո­թա­քիս հե­ռա­տե­սի­լէն սփռո­ւած իր խօս­քի ըն­թաց­քին դի­մեց յոյն քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն եւ յոր­դո­րեց բո­լո­րին ու յատ­կա­պէս ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դին՝ մնալ տուն եւ պատսպա­րո­ւիլ ժահ­րի տա­րա­ծու­մէն։ ­Վար­չա­պե­տը յատ­նեց, թէ պա­տե­րազ­մի մէջ կը գտնո­ւինք ա­նե­րե­ւոյթ թշնա­միի մը դէմ, որ սա­կայն ան­յաղթ չէ։
Ան լայ­նօ­րէն բա­ցատ­րեց այն քայ­լե­րը, ո­րոնց կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը դի­մեց հան­րա­յին ա­ռող­ջու­թիւ­նը պահ­պա­նե­լու նպա­տա­կով։ ­Յա­ջոր­դա­բար, ներ­կա­յա­ցուց կարգ մը ծրա­գիր­ներ, որ ան­մի­ջա­կան կեր­պով պի­տի կի­րար­կո­ւին ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան եւ տնտե­սա­կան մար­զե­րէն ներս, զօ­րաց­նե­լու հա­մար եր­կու կա­րե­ւոր ո­լորտ­նե­րը։
Ան նաեւ յայտ­նեց, թէ յա­ջորդ եր­կու ա­միս­նե­րը ա­ւե­լի դժուար պի­տի ըլ­լան եւ կոչ ուղ­ղեց բո­լո­րին մնալ զգաստ, որ­դեգ­րել կար­գա­պահ կե­ցուածք եւ բծախնդ­րու­թեամբ հե­տե­ւիլ բո­լոր կա­նոն­նե­րուն եւ հրա­հանգ­նե­րուն։ Իր խօս­քի ա­ւար­տին, վար­չա­պե­տը դի­մեց յոյն ժո­ղո­վուր­դի պա­տի­ւի իւ­րա­յա­տուկ ըմբռ­նու­մին եւ յայտ­նեց թէ միա­ցած մնա­լով, ­Յու­նաս­տան յաղ­թա­կան դուրս պի­տի ել­լէ այս տագ­նա­պէն։