­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ինչ­պէս նաեւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 10 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­շա­կեր­տա­կան «­Վար­դա­նանց»ի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն, ուր ա­շա­կերտ­ներ ­Վար­դա­նանց եր­գե­րով եւ ո­տա­նա­ւոր­նե­րով ճո­խա­ցու­ցին օ­րո­ւան գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րը։ Շր­ջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան պատ­գա­մա­խօ­սեց օ­րո­ւան խոր­հուր­դին մա­սին՝ յոր­դո­րե­լով դպրո­ցի մեծ անձ­նա­կազ­մին եւ ըն­տա­նի­քին եւ յատ­կա­պէս ա­շա­կեր­տու­թեան, մշտա­պէս չմոռ­նա­լու մայ­րե­նի լե­զուն, պատ­մու­թիւնն ու մշա­կոյ­թը ու, մա­նա­ւա՛նդ, ­Վար­դա­նանց անն­կուն ո­գիով շա­րու­նա­կե­լու մեր պայ­քա­րը յա­նուն մեր հա­ւատ­քի ու հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան։ Ա­ւար­տին, դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քը ­Հայր ­Սուր­բին հետ միա­սին յի­շա­տա­կե­լի խմբան­կար մը ա­ռին եւ մեկ­նե­ցան դպրոց՝ շա­րու­նա­կե­լու հա­մար ի­րենց օ­րո­ւան դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րը։