Անի Աբիկեան

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի մշա­կու­թա­յին յանձ­նա­խում­բին, ­Հինգ­շաբ­թի, 8 ­Փետ­րո­ւար 2024-ի ե­րե­կո­յեան, ­Հայ կա­թո­ղի­կէ «­Գո­յու­նեան» սրա­հին մէջ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս նշո­ւե­ցաւ Սր­բոց ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րաց տօ­նը: Ե­լոյ­թը կը վա­յե­լէր հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերպ. ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեա­նի։
­Սոյն տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, Հ.Յ.Դ. Կ.Կ.-ի, Հ.Կ.Խ.-ի, ­Հա­մազ­գա­յի­նի, Հ.Մ.Ը.Մ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, կրօ­նա­կան դա­սը, Հ.Կ.Խ. ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէ­նու­հին­նե­րը, յու­նա­հայ մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հայ­րե­նա­կից­ներ։
­Տօ­նա­կա­տա­րու­թեան կո­կիկ յայ­տա­գի­րը կ­՚ընդգր­կէր դա­սա­խօ­սու­թիւն եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ներ­կա­յա­ցում­ներ:
Օ­րո­ւան նա­խա­գահն էր Հ.Կ.Խ. ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի  վա­րիչ ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Ա­նի Ա­բի­կեան: Ան ող­ջոյ­նի խօս­քեր ուղ­ղե­լէ ետք, բաց­ման խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ թէ՝  «Այ­սօր ա­ւե­լի քան եր­բեք ­Վար­դա­նան­ցի պատ­գա­մա­բեր մար­տով՝ եւս կո­չո­ւած ենք վե­րամ­տա­ծե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դի դի­մագ­րա­ւո­ւած լուրջ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, ի մտի ու­նե­նա­լով, որ ­Վար­դա­նանց ճա­կա­տա­մար­տը հա­յուն հա­մար եր­բեք չի վեր­ջա­նար:
­Յազ­կերտ­նե­րը ո­րոնք կը փոր­ձեն շե­ղել մեր ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րէն, նոյ­նիսկ մեր ազ­գէն, ա­մե­նու­րէք են:  ­Մենք կա­րիքն ու­նինք ­Վար­դա­նան­ցի օ­րի­նա­կով մեր գո­յա­տեւ­ման նուրբ ու բա­րակ թե­լը ա­մուր պա­հե­լու եւ հան­գոյց­նե­րը քա­կե­լու. հա­ւա­քա­կան կե­ցո­ւած­քով,  բայց եւ հա­մա­պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան բա­ժի­նով, ա­մուր հա­ւատ­քով եւ ազ­գա­յին գի­տակ­ցու­թեամբ, բայց եւ ինք­նա­գի­տակ­ցու­թեամբ.  բարձր պա­հե­լով հա­ւատ­քի ու­ժը եւ ազ­գա­յին ո­գին. տէր մնա­լու մեր ան­ցեա­լին, մեր ներ­կա­յին ու ա­պա­գա­յին: ­Տէր մնա­լու մեր հայ­րե­նի­քին՝ ­Հա­յաս­տա­նին ու աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դին:
­Բաց­ման խօս­քին յա­ջոր­դեց տե­սե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն՝ գե­ղեց­կօ­րէն պարտ­րաս­տո­ւած ա­րո­ւես­տա­գէտ Ա­լիս ­Ֆու­րուն­ճեա­նին կող­մէ, ուր կը ներ­կա­յա­ցո­ւէր ­Վար­դա­նանց հե­րո­սա­մար­տի խոր­հուր­դը եւ հա­կիրճ պատ­մա­կա­նը,  յատ­կա­պէս շեշ­տե­լով ա­նոր կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը մեր ազ­գի գո­յա­տեւ­ման մէջ:
Օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սը ­Սու­րիա­յէն հրա­ւի­րո­ւած՝ տոկտ. ­Սար­գիս ­Պու­րուն­սու­զեան, գրող, հրա­պա­րա­կա­խօս եւ քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծա­բան, հա­մա­պար­փակ գի­ծե­րու մէջ եւ մաս­նա­գի­տա­կա­նօ­րէն ամ­փո­փեց հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն եւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին դէպ­քե­րը ո­րոնք դրօշ­մե­ցին մեր  ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը՝ ­Վար­դա­նանց ճա­կա­տա­մար­տէն ա­ռաջ ու ան­կէ ետք: Ան իր խօս­քը ա­ւար­տեց հե­տե­ւեալ բա­նա­ձե­ւու­մով. «­Վեր­ջա­պէս, որ­քա՜ն նման է ան­ցեալն ու ներ­կան: Այ­սօ՛ր դար­ձեալ բա­րո­յալք­ման շրջան մը կ­՚ապ­րինք, ուր ան­հա­շիւ վնաս­ներ կրած ենք: ­Մեր ապ­րած ի­րա­վի­ճա­կին մէջ իսկ ա­մէն բան կո­րած չէ: ­Պատ­մու­թեան ա­ւե­րակ­նե­րուն տակ կան թաք­նո­ւած կայ­ծեր, որ պի­տի շան­թա­հա­րեն: ­Պի­տի ու­նե­նանք նոր ­Վա­հան­ներ, որ պի­տի տա­պա­լեն նոր ­Հազ­կերտ­ներ եւ ու­նե­նանք նոր յաղ­թա­նակ­ներ»:
Այ­նու­հե­տեւ գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր: Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան իւ­րա­յա­տուկ ո­ճով աս­մուն­քեց ­Վար­դան ­Մա­մի­կո­նեա­նի ճա­ռը՝ պա­տե­րազ­մի նա­խօ­րեա­կին: Ա­պա յայ­տա­գի­րը ճո­խա­ցուց  ե­րա­ժիշտ Ս­տե­փան ­­Թէ­քի­րեա­ն: Ան հրա­պու­րիչ կեր­պով դաշ­նա­մու­րի վրայ նո­ւա­գեց հայ­կա­կան ե­րաժշ­տա­կան կտոր­նե­րու ընտ­րա­նի մը՝ ­Կո­մի­տա­սէն եւ Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեա­նէն, ա­ռի­թը տա­լով ներ­կա­նե­րուն հա­ճոյ­քով ունկնդ­րե­լու եւ վա­յե­լե­լու հրամ­ցո­ւած ե­րաժշ­տու­թիւ­նը։
­Փակ­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ ­Պէ­զա­զեան: Ան ը­սաւ. «­Մեր դա­րուն մէջ վե­րա­դար­ձած են նա­հա­տակ­նե­րը, յա­ճախ ան­յայտ, գրե­թէ ան­յայտ զի­նո­ւոր­ներ են: Ա­նոնք տղա­մար­դիկ եւ կա­նայք են, ո­րոնք հե­տե­ւո­ւած են ազ­գա­սի­րու­թեան ու կրօ­նա­սի­րու­թեան կոչ­ման տար­բեր ձե­ւե­րով։
«Այ­սօր հայ ազ­գը դար­ձեալ ե­ղած է նա­հա­տակ­նե­րու ազգ, եւ ին­քը՝ ազ­գը չմոռ­նայ այս յայտ­նի կամ ան­յայտ զի­նո­ւոր­նե­րը: ­Նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը չմոռ­ցո­ւի։
Այ­սօր կան հա­րիւ­րա­ւոր եւ հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր նա­հա­տակ­ներ, ո­րոնք յա­ճախ ան­տե­սո­ւած կամ մո­ռա­ցո­ւած են հան­րա­յին հա­մա­րու­մի կող­մէ, ո­րոնց ու­շադ­րու­թիւ­նը իւ­րա­ցուած է տար­բեր ե­ղե­լոյթ­նե­րէ:
Ի­րա­կա­նու­թիւն մը կայ եւ պի­տի ըն­դու­նինք՝ ցա­ւի դպրո­ցին մէջ մենք կը հա­սուն­նանք: ­Սա­կայն՝ «Այ­լեւս եր­բեք պա­տե­րազմ. Ա­յո՛ խա­ղա­ղու­թեան», այս է այ­սօ­րո­ւայ մար­դոց ա­ղա­ղա­կը, մա­նուկ­նե­րու եւ նոր սե­րուն­դի կան­չը։
­Մեր Ե­կե­ղե­ցին, ինչ­պես Ընդ­հան­րա­կան Ե­կե­ղե­ցին, ծնած է Ք­րիս­տո­սի խա­չէն եւ մե­ցած է հա­լա­ծանք­նե­րու մեջ»։
­Գե­րա­պայ­ծա­ռը իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց դա­սա­խօ­սին ու յայ­տագ­րին ի­րենց սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած բո­լոր ան­ձե­րուն, ինչ­պէս նաեւ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ մշա­կու­թա­յին յանձ­նա­խում­բին:
­Հան­դի­սու­թիւ­նը ա­ւար­տին հա­սաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թեամ, ո­րու ըն­թաց­քին ներ­կայ­նե­րը ա­ռի­թը ու­նե­ցան օ­րո­ւան նիւ­թին մա­սին ի­րա­րու հետ զրու­ցե­լու։

***

­Հա­տո­ւած՝ օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սին ար­տա­սա­նած խօս­քէն

415 թո­ւին, պար­սից թա­գա­ւոր՝ Վ­ռա­մի մա­հէն ետք, ա­նոր որ­դին՝ ­Հազ­կերտ Ա. կը ստանց­նէ գա­հը (415-419թ.): ­Հազ­կերտ Ա. իր թա­գա­ւո­րու­թեան վեր­ջին տա­րի­նե­րուն նկա­տեց, թէ ինչ կը կա­տա­րո­ւէր ­Հա­յաս­տա­նի մէջ շնոր­հիւ Վ­ռամ­շա­պուհ թա­գա­ւո­րի վա­րած ի­մաս­տուն քա­ղա­քա­կա­նու­թեան: Վ. ­Թա­գա­ւո­րի մա­հէն ետք, հա­յե­րը չկա­րո­ղա­ցան պարս­կա­կան սու­րի աչ­քէն թաք­նեցնել ­Մես­րո­պեսն արթ­նու­թիւ­նը: Ըստ ­Ղա­զար ­Փար­պե­ցիին. «­Պար­սիկ­նե­րը շատ լաւ գի­տէին, թէ ­Պարս­կաս­տա­նի շա­հե­րուն հա­մար որ­քա՜ն վտան­քա­ւոր էր ­Մես­րո­պեան շար­ժու­մը: ­Հազ­կերտ Ա. Ար­շա­կու­նեաց ­Խոս­րով թա­գա­ւո­րի մա­հէն ետք իր որ­դին՝ ­Շա­պու­հը հա­յոց թա­գա­ւոր նշա­նա­կեց (415- 419թ.): 420 թո­ւին, Վ­ռա­մը (ճանչ­ցո­ւած՝ ­Բահ­րամ գուր) ստանց­նեց պար­սից գա­հը եւ Ար­տա­շի­րը ­Հա­յաս­տա­նի թա­գա­ւոր հռչա­կեց: Վ­ռա­մը պար­տու­թիւն կրե­լով յոյ­նե­րուն դէմ, դա­շին­քի մէջ յանձն ա­ռաւ քրիս­տո­նեա­նե­րը հա­լա­ծե­լէ դադ­րիլ:
Վ­ռամ իր վար­չա­պե­տի՝ ­Միհր­ներ­սէ­հի խոր­հուր­դով վճռեց ջնջել հա­յոց թա­գա­ւո­րու­թիւ­նը:
­Միհր­ներ­սէհ ան­միա­բան եւ փա­ռա­մօլ հայ նա­խա­րար­նե­րու մի­ջո­ցաւ գահն­կեց ը­րաւ վեր­ջին Ար­շա­կու­նի ժա­ռան­գորդ՝ Ար­տա­շիր թա­գա­ւո­րը (422-428թ.): ­Հայ նա­խա­րար­նե­րը յայ­տա­րա­րե­ցին, թէ եր­բեք թա­գա­ւոր չեն ու­զեր եւ խնդրե­ցին պար­սիկ իշ­խա­նա­ւոր մը ու­ղար­կել կա­ռա­վա­րե­լու հա­յոց եր­կի­րը: 429 թո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի վի­ճա­կը հե­տե­ւեալն էր.- թա­գա­զուրկ թա­գա­ւոր (Ար­տա­շիր Ար­շա­կու­նի), ա­նա­թոռ կա­թո­ղի­կոս (­Սա­հակ ­Պար­թեւ) եւ ան­միա­բան նա­խա­րար­ներ(բաժ­նո­ւած եր­կու մա­սե­րու՝ պարս­կա­մետ եւ հա­կա-պարս­կա­մետ): ­Նոյն շրջա­նին կար կեղծ կա­թո­ղի­կոս (­Սուր­մակ) նշա­նա­կուած պար­սիկ­նե­րուն կող­մէն եւ պար­սիկ մարզ­պան մը բեռ­նա­ւո­րուած ըն­ծա­նե­րով:
­Հա­յոց վի­ճա­կը հե­տաքրք­րա­կան էր: ­Մես­րո­պեան վե­րած­նուն­դին զու­գա­հեռ կա­պո­ւած էր քա­ղա­քա­կան ան­կու­մը: ­Միհր­ներ­սէ­հի ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը յստակ էր՝ ա­ռա­ջին թի­րա­խը թա­գա­ւո­րա­կան գահն էր, իսկ երկ­րոր­դը — ա­ւե­լի դժո­ւա­րը — հայ ե­կե­ղե­ցին: 439 թո­ւին, սա­սա­նեան գահ բարձ­րա­ցաւ ­Բահ­րամ գու­րի որ­դին՝ ­Հազ­կերտ Բ.-ը (439-457թ.): Ս­կիզ­բը ը­սաւ, որ քննո­ւին կրօն­նե­րը եւ ընտ­րո­ւի լա­ւա­գոյ­նը որ­պէս պե­տա­կան կրօն: ­Պար­սից թա­գա­ւո­րի վեր­չին ո­րո­շու­մով տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ կրօ­նի վի­ճա­բա­նու­թիւն տի­րոջ եւ հպա­տակ­նե­րուն մի­ջեւ: ­Հազ­կերտ Բ. Ա­ռա­ջար­կեց հաե­րուն ըն­դու­նիլ «մազ­կե­զա­կա­նու­թիւն»ը որ­պէս կրօն եւ ու­րա­նալ քրիս­տո­նէու­թիւ­նը:
Ար­տա­շա­տի մէջ ժո­ղով մը գու­մա­րո­ւե­ցաւ (ե­կե­ղե­ցա­կան դա­սը, նա­խա­րար­ներն ու ժո­ղո­վուր­դը): ­Ժո­ղո­վը կտրուկ եւ հա­մար­ձակ մեր­ժեց ­Հազ­կերտ Բ.-ի ա­ռա­ջար­կը: ­Հա­յե­րը՝ իբ­րեւ հպա­տակ­ներ բո­լոր ի­րենց հնա­զան­դու­թիւ­նը եւ պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­տա­րէին: ­Հա­յե­րու հնա­զան­դու­թիւ­նը պի­տի չխան­գա­րէ մտքի, խղճի եւ կրօ­նի ա­զա­տու­թիւ­նը: ­Հա­յոց պա­տաս­խա­նը ա­րե­ւե­լեան չա­փա­նի­շով կը նկա­տո­ւէր հան­դուգն եւ ան­նե­րե­լի ըմ­բոս­տու­թեան ա­պա­ցոյց: ­Հա­յե­րու պա­տաս­խանն էր «­Քու սուրդ եւ մեր պա­րա­նո­ցը»:
451 թո­ւի Ա­ւա­րայ­րի օ­րը պատ­մա­կան եւ ան­նա­խա­դէպ օր էր: Ա­ւա­րայ­րի օ­րը կը դրոշ­մէր հայ ժո­ղո­վուր­դի սիր­տը եւ կը դառ­նար ա­մե­նա­բարձր եւ ա­մե­նա­նո­ւի­րա­կան պաշ­տա­մունք: ­Հա­յոց ամ­բողջ ան­ցեա­լին մէջ չկայ ու­րիշ օր մը, որ այդ օ­րո­ւայ հմայ­քը ու­նի կամ կ­՚ու­նե­նայ:
­Վար­դա­նի վի­ճա­կը ծանր էր: ­Պարս­կա­կան ծրա­գի­րը յստակ էր, որ կը հե­նէր եղ­բայ­րաս­պա­նու­թեան վրայ, միեւ­նոյն ազ­գի եր­կու մա­սե­րու փո­խա­դարձ ոչն­չա­ցում: ­Վար­դան ընդ­դէմ ­Վա­սա­կին, որ իր հա­ւա­տար­մու­թիւ­նը լա­ւա­պէս ա­պա­ցու­ցե­լու հա­մար պար­սիկ­նե­րուն պի­տի պա­տե­րազ­մէր իր եղ­բայր­նե­րուն դէմ:
Ա­ռա­ւօ­տուն սկսաւ մար­տը: ­Հայ մար­տիկ­նե­րը ա­մէն ինչ մոռ­ցած մխրճո­ւե­ցան մար­տի մէջ, որ ցոյց տան պար­սիկ­նե­րուն հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­ճա­նաչ­ման ամ­բողջ բուռն թա­փը: Այս էր օ­րո­ւան խոր­հուր­դը կա­տա­րո­ղը՝ ­Վար­դան վա­ղուց կը ձգտէր մար­տի­րո­սու­թեան: Ա­րիւ­նով կը գրո­ւէր պատ­մու­թեան նոր է­ջեր եւ մեծ ե­ղե­լու­թիւն­ներ: Տղ­մու­տի ա­փին հայ ա­րիւ­նը կը ճեղ­քէր ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը՝ ան­ցեա­լը (խա­ւարն ու հե­թա­նո­սու­թիւ­նը) կը մեր­ժեն ան­վե­րա­դառ­նա­լի կեր­պով: Այդ հո­սող ա­րիւ­նը կը հաս­տա­տէր նոր ներ­կան՝ հայ քրիս­տո­նեան: ­Հա­յոց մար­տի­րո­սու­թիւ­նը կը դառ­նար ա­ռա­ջա­ւոր պա­հա­կը Ա­սիոյ խոր ան­կիւ­նին մէջ: Այս մկրտու­թիւ­նը չա­փա­զանց սուղ էր հա­յոց հա­մար: Եր­կի­րը կորսն­ցու­ցած էր իր ան­դոր­րու­թիւ­նը, քա­ղա­քա­կան ու­ժը ոչն­չա­ցած էր եւ լքման ու կազ­մալ­ծու­թեան շրջան մը կը տի­րէր այն­տեղ, հե­տե­ւա­բար հա­յե­րը ան­հա­շիւ վնաս­ներ կրե­ցին:
Ար­դեօ՞ք հար­կա­ւոր էին բո­լոր այս վնաս­ներն ու ա­ւեր­նե­րը: Ա­յո, այդ բո­լո­րը կա­րե­ւոր էին, ոչ թէ քա­ղա­քա­կան եւ փառ­քի ու­ծի հա­մար, այլ բարձր հե­ղի­նա­կու­թեան ստեղծ­ման հա­մար, որ պի­տի դառ­նար հայ ժո­ղո­վուր­դի դա­րա­ւոր ու­ղե­ցոյց մը մտա­ւոր ինք­նու­թեան եւ մտա­ւոր ան­կա­խու­թեան հա­մար որ­պէս հայ-քրիս­տո­նեա­ներ:
Ա­մէն ինչ կո­րած չէր, ա­ւե­րակ­նե­րու տակ կայ­ծեր մնա­ցած էին: Ք­րիս­տո­նէու­թիւ­նը թա­քուն կրօն էր, սա­րերն ու ան­տառ­նե­րը քա­շո­ւած էր ինչ որ մնա­ցած էր լու­սա­ւո­րու­թեան եւ գրա­կա­նու­թեան փայլ­քի ժա­մա­նա­կէն: Ա­հա թէ ուր էին թաք­նո­ւած կայ­ծե­րը: