Յու­նիս 9ին Ս­պա­նիոյ ­Վա­լեն­սիա քա­ղա­քի տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եւ դա­տա­պար­տող ո­րո­շում: Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան դի­մա­տետ­րի է­ջէն կը տե­ղե­կա­նանք, որ «­Քոմփ­րո­միս», «­Վա­լեն­սիա էն ­Գո­մուն» եւ Ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը կողմ քո­ւէար­կած են «Ա­րա­րատ» հայ­կա­կան միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին բա­նա­ձե­ւին օգ­տին` դա­տա­պար­տե­լով 20րդ ­դա­րու ա­ռա­ջին ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ յոր­դո­րե­լով ­Վա­լեն­սիա­յի խորհր­դա­րա­նին, Ս­պա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան, ինչ­պէս նաեւ ­Թուր­քիոյ` հե­տե­ւե­լու ի­րենց օ­րի­նա­կին: