Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ա­ւագ քար­տու­ղար պրն. ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեան եւ Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ միա­սին այ­ցե­լե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նո­րդա­րա­նէն ներս: ­Հան­դիպ­ման ներ­կայ ե­ղան Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան փոխ-ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պետ­րոս ­Կիւ­րիւն­լեան եւ Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ա­տե­նադը­պիր ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան:
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց սոյն հան­դիպ­ման հա­մար, վեր­յի­շե­լով 90ա­կան տա­րի­նե­րուն ինք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ ե­ղած շրջա­նին, պրն. ­Մե­լի­քեան Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի դի­ւա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մին մաս կազ­մե­լով, իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ու ազ­գա­յին ծա­ռա­յու­թիւ­նը մա­տու­ցած էր յու­նա­հայ գա­ղու­թին:
Պրն ­Մե­լի­քեան՝ որ նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին օ­րե­րէն ի վեր դի­ւա­նա­գի­տա­կան եր­կա­րա­մեայ ծա­ռա­յու­թիւն եւ հմտու­թիւն ձեռք բե­րած է եւ ներ­կա­յիս ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ա­ւագ քար­տու­ղա­րի պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տան կը գտնո­ւի իր յոյն պաշ­տօ­նա­կի­ցի հետ հան­դի­պում­ներ ու­նե­նա­լու ա­ռա­քե­լու­թեամբ, ինք եւս իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց ան­գամ մը եւս հան­դի­պե­լուն հա­մար Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զա­նին:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին պրն. ­Մե­լի­քեան հա­մա­պար­փակ ձե­ւով անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նէն ներս զար­գա­ցող քա­ղա­քա­կան ըն­թաց­քին, կա­րե­ւո­րե­լով պե­տա­կա­նու­թեան զար­գաց­ման գոր­ծըն­թաց­քին մէջ նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի հետ լոյս աշ­խարհ ե­կած սե­րուն­դի դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը եւ հետզհե­տէ ա­ռա­ւել եւս դէ­պի կա­յու­նա­ցած պե­տու­թիւն դառ­նա­լու աշ­խա­տանք­նե­րուն բո­լո­րին բե­րե­լիք մաս­նակ­ցու­թիւ­նը: Անդ­րա­դառ­նա­լով դա­սա­կան Ս­փիւռ­քի մէջ հաս­տա­տո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, անհրա­ժեշտ նկա­տեց, որ ա­տենն է, որ ա­նոնք եւս ներգ­րա­ւո­ւին գա­ղու­թա­յին կեան­քի եւ գոր­ծե­լա­ձե­ւին մէջ: Այս առն­չու­թեամբ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զա­նը գո­հու­նա­կու­թեամբ անդրա­դար­ձաւ պրն. դես­պան ­Չար­չօղ­լեա­նի գոր­ծու­նէու­թեան եւ աշ­խա­տանք­նե­րը միաս­նա­բար հա­մա­կար­գե­լու եւ յա­ռաջ տա­նե­լու դրա­կան ի­րո­ղու­թեան, յատ­կա­պէս ինչ կը վե­րա­բե­րի ­Հա­յաս­տա­նի հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հետ առն­չո­ւած պա­րա­գա­նե­րուն: