Չո­րեք­շաբ­թի, 23 ­Փետ­րո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։45-ին, ­Գո­քի­նիոյ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ նշո­ւե­ցաւ Ս. ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րաց ազ­գա­յին տօ­նը։ Տ­նօ­րէ­նու­թեան հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­ջե­լով, հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան։
Ա­ռող­ջա­պա­հա­կան բո­լո­րիս ծա­նօթ լուրջ կա­ցու­թեան պատ­ճա­ռով, զոյգ դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րենց ու­սու­ցի­չին կամ ու­սուց­չու­հիին, հեր­թա­բար վար­ժա­րա­նի սրա­հը բարձ­րա­ցան եւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին Ս. ­Վար­դա­նանց տօ­նին նուի­րո­ւած եր­գեր, ո­տա­նա­ւոր­ներ, թա­տե­րա­կան կտոր­ներ եւ նկար­չա­կան ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ։
Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան ա­շա­կեր­տու­թեան նախ փո­խան­ցեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի տօ­նին առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րանքն ու բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը։ Ա­պա ան գնա­հա­տեց ազ­գա­յին շուն­չով ու ո­գիով լե­ցո­ւած ա­շա­կերտ­նե­րու տպա­ւո­րիչ ներ­կա­յա­ցու­մը։ Ան խրա­խու­սեց նաեւ բո­լո­րին, նշա­նա­կա­լից այդ օ­րը, ա­մե­նայն հպար­տու­թեամբ կռե­լու քաջ ­Վար­դան ­Մա­մի­կո­նեա­նի ա­նունն ու մա­կա­նու­նը։ Ա­ւար­տին քա­հա­նայ հայ­րը գնա­հա­տեց «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի կա­տա­րած պատ­րաս­տու­թիւ­նը։
­Հան­դի­սու­թե­նէն ետք, Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան ուղ­ղո­ւե­ցաւ վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զը, ուր փոք­րիկ ա­շա­կերտ­նե­րը եւս ի­րենց ու­սուց­չու­հի­նե­րուն գլխա­ւո­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պած էին Ս. ­Վար­դա­նան­ցի տօ­նին առ­թիւ եր­գե­րու յայ­տա­գիր մը։ Ա­ւար­տին քա­հա­նայ հայ­րը մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց ա­շա­կերտ­ներն ու ու­սուց­չու­հի­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ