Կի­րա­կի՝ 22 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գին եւ ա­ռա­ջին մար­տի­րո­սին։ ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան։ ­Ներ­կայ էին ե­կե­ղեց­ւոյ ծա­ռա­յող սար­կա­ւագ­ներ, կի­սա­սար­կա­ւագ­ներ, ու­րա­րա­կիր­ներ, դպիր­ներ, ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ, շրջա­նէն ներս գոր­ծող կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հա­ւա­տա­ցեալ հոծ բազ­մու­թիւն։
­Քա­րո­զի ըն­թաց­քին, հայր սուր­բը խօ­սե­ցաւ Ս. Ս­տե­փա­նո­սի կեան­քին, գոր­ծու­նէու­թեան, ինչ­պէս նաեւ ա­նոր քար­կոծ­ման մա­սին եւ ա­պա յայտ­նեց որ այ­սօր նաեւ բո­լոր ­սար­կա­ւագ­նե­րուն, ­կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րուն տօնն է։ ­Հայր սուր­բը իւ­րա­քան­չիւր սար­կա­ւա­գի եւ կի­սա­սար­կա­ւա­գի յոր­դո­րեց ըլ­լալ հե­տե­ւեա­լը.- «Ս. Ս­տե­փա­նո­սի կեան­քի՛ն փոր­ձե­ցէք նմա­նիլ, ճշմար­տու­թի՛ւ­նը քա­րո­զե­ցէք մեր ժո­ղո­վուր­դին, ­Ձեր կեան­քով ու վե­րա­բեր­մուն­քով ե­ղէք խո­նարհ, հեզ եւ ­Ձեր սիր­տը, հո­գին մշտա­կան կեր­պով Ս. Ս­տե­փա­նոսն է որ թող շնչէ ու բու­րէ»։
Ա­ւար­տին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ծա­ռա­յող բո­լոր սար­կա­ւագ­ներն ու կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րը, խո­րան բարձ­րա­ցան՝ ի­րենց գլուխ­նե­րուն վրայ ու­նե­նա­լով սա­ղա­ւարտ­ներ՝ ի նշան Ս. Ս­տե­փա­նո­սի սար­կա­ւա­գու­թեան խորհր­դա­նի­շին, ուր Ս. Ս­տե­փա­նո­սի նո­ւի­րո­ւած «­Նա­հա­տակ ­Բա­րի…» շա­րա­կանն ու «Ս­տե­փա­նոս քաղց­րիկ տատ­րակ» տա­ղը միա­բե­րան եր­գե­ցին՝ պան­ծաց­նե­լով սուր­բին յի­շա­տա­կը։ Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ­տիկ. ­Վեր­գին Ա­ւե­տի­սեան միու­թեան ա­նու­նով շնոր­հա­ւո­րեց հայր սուր­բին ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան օրն ու նշա­նա­կա­լից նո­ւէր մը տո­ւաւ ա­նոր՝ որ­պէս սի­րոյ գե­րա­գոյն նշան, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց բո­լոր ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րը ու ա­նոնց եւս յանձ­նեց յու­շա­նո­ւէր­ներ։ Իր կար­գին, ­հայր Ս­տե­փա­նոս, յա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ իր կող­մէ, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց նո­ւէր­նե­րուն հա­մար եւ ի՛նք եւս ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ­Տիկ­նաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն նո­ւի­րեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան բա­ժան­մուն­քին կող­մէ հրա­տա­րա­կո­ւած «Ա­ղօ­թենք ­Հա­ւատ­քով» գրքոյ­կը եւ մաղ­թեց, որ հա­ւատ­քով ըն­թեր­ցեն, հե­տե­ւին Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան ու ի­րենց կեան­քը լեց­նեն Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ բա­րիք­նե­րով։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ներ­կա­ներն ու հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը հայր սուր­բին եւ ­սար­կա­ւագ­նե­րուն՝ ի­րենց տօ­նին ա­ռի­թով, բա­րե­մաղ­թանք­ներ եւ շնոր­հա­ւո­րանք­ներ ուղ­ղե­ցին։

ԹՂԹԱԿԻՑ