­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան տնօ­րին­ման հա­մա­ձայն՝ ­Գա­լա­մա­թա­յի «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ հեր­թա­կան ձե­ւով կը կա­տա­րո­ւի Ս. ­Պա­տա­րագ։
­Շա­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2019ին, Ս. ­Պա­տա­րա­գի մա­տուց­ման կար­գը կը պատ­կա­նէր ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նին։ Ուս­տի՝ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ­նե­րը, միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պե­ցին օ­րո­ւան ծրա­գիր-յայ­տա­գի­րը։
­Գո­քի­նիոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դը կազ­մա­կեր­պեց միօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը դէ­պի ­Գա­լա­մա­թա։ ­Սոյն այ­ցե­լու­թիւ­նը լա­ւա­գոյն ա­ռի­թը պի­տի ըն­ծա­յէր մեր ծխա­կան­նե­րուն մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լու ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան, միեւ­նոյն ժա­մա­նակ քա­ջա­լե­րե­լու ա­նոնց հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը։ Այս­պէս ու­րեմն, մօտ 30 հո­գի­ներ մաս­նա­կից դար­ձան միօ­րեայ ծրագ­րին։ Ա­նոնք ճամ­բայ ե­լան ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին ու, սուր­ճի կարճ դա­դա­րէ մը ետք, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2ին ճա­շե­ցին նա­խա­պէս ճշդուած ճա­շա­րա­նի մը մէջ։ Ա­պա՝ ա­նոնք ուղ­ղո­ւե­ցան «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղե­ցի։
Ս. ­Պա­տա­րա­գը սկսաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին։ Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան։ ­Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, քա­ղա­քա­պետ պրն. Ն. ­Բա­նա­յիո­թիս, փոխ-նա­հան­գա­պետ տիկ. Ա. ­Պու­զա, տեղ­ւոյն ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Սօ­ֆի ­Մար­գա­րեան եւ ան­դամ­ներ, ­Գո­քի­նիոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Սեր­գօ Ա­րա­պեան, ինչ­պէս նաեւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ու ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ ան­դամ­ներ եւ գնա­հա­տե­լի թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­ներ։ ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը եւ խո­րա­նի սպա­սար­կու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րէն ու դպիր­նե­րէն խումբ մը։
Օ­րո­ւան քա­րո­զը փո­խան­ցեց ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան։ Ան Ս. Ծննդեան տօ­նին առ­թիւ ընտ­րած էր «Աս­տո­ւած այն­քան սի­րեց մար­դը, որ իր միա­ծին Որ­դին ղրկեց աշ­խարհ ա­նոր փրկու­թեան հա­մար» նշա­նա­բա­նը։ Ան յայտ­նեց, թէ ­Յի­սուս մարմ­նա­ցաւ ու մար­դա­ցաւ, որ­պէս­զի Աս­տու­ծոյ լոյ­սը տա­րա­ծէ աշ­խար­հին։ ­Հե­տե­ւա­բար ա­նոնք, ո­րոնք հե­տե­ւե­ցան Ա­նոր՝ լու­սա­ւո­րո­ւե­ցան, իսկ մնա­ցեալ­նե­րը մու­թին մէջ կոր­սո­ւե­ցան։
Սր­բա­զան ­Հայ­րը նաեւ յայտ­նեց, որ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սը 2019 տա­րին կո­չած է «­Հայ ­Մա­մու­լի ­Տա­րի» եւ այդ ա­ռի­թով հրա­պա­րա­կած է յա­տուկ պատ­գամ մը, զոր ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով՝ ­Կի­րա­կի 27 ­Յու­նո­ւա­րին պի­տի ըն­թեր­ցո­ւի մեր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ա­պա հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն բա­ցատ­րեց ա­նոր պա­րու­նա­կու­թիւ­նը եւ կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը։
Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մաց գտնո­ւող սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պած էր ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­թա­յի կտրու­մը եւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը։ Ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Սօ­ֆի ­Մար­գա­րեան, յա­նուն ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին ու շրջա­նի հա­յու­թեան, նախ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր, ­Քա­հա­նայ ­Հօր, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տին եւ ժո­ղո­վուր­դին։ Ա­պա՝ ան իր գնա­հա­տանքն ու ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը յայտ­նեց ի­րենց հան­դէպ ցու­ցա­բե­րո­ւած հե­տաքրքրու­թեան ու խնամ­քին հա­մար։ Ետ­քը շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րին ու մաղ­թեց յա­ջո­ղու­թիւն։
Ան­մի­ջա­պէս ետ­քը խօսք ա­ռաւ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան։ Ան իր կար­գին գնա­հա­տեց ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ու հա­յու­թեան կա­տա­րած հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քը եւ վստա­հե­ցուց, որ յու­նա­հա­յոց Կ­րօ­նա­կան ժո­ղովն ու Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը միշտ ի­րենց նե­ցուկ պի­տի կանգ­նին, որ­պէս­զի ա­նոնք ա­ռա­ւել եւս կազ­մա­կեր­պո­ւին ու նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րեն։ Պրն. ­Չո­լա­քեան յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն եւ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց ­Գա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պետ պրն. Ն. ­Բա­նա­յիո­թի­սին, որ վեր­ջերս ո­րո­շում կա­յա­ցու­ցած էր՝ ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մաց գտնուող հրա­պա­րա­կին մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած յու­շար­ձան մը զե­տե­ղե­լու։
Ա­պա՝ ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան պրն. քա­ղա­քա­պե­տը, տիկ. փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հին եւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ո­րոնք մե­ծա­պէս գնա­հա­տե­ցին ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րը։ Պրն. քա­ղա­քա­պե­տը խոս­տա­ցաւ նաեւ ա­պա­գա­յին սրահ մը տրա­մադ­րել հայ հա­մայն­քին։
Ետ­քը հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան՝ իր խօս­քը ուղ­ղե­լու։ Ան շնոր­հա­ւո­րեց ­Նոր ­Տա­րո­ւան ու Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րը՝ մաղ­թե­լով բո­լո­րին քա­ջա­ռող­ջու­թիւն ու յա­ջո­ղու­թիւն։ Ան յայտ­նեց, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին ապ­րող հա­յու­թիւ­նը յա­տուկ ար­ժէք կը ներ­կա­յաց­նէ ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին հա­մար։ Այդ առ­թիւ, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը իր կա­րե­լիու­թեան ու կա­րո­ղու­թեան սահ­ման­նե­րուն մէջ, մեծ աշ­խա­տանք կը տա­նի ա­նոնց ծա­նօ­թա­նա­լու, միա­տեղ հա­ւա­քե­լու եւ հա­մայն­քա­յին կեան­քին մէջ նե­րա­ռե­լու։ Ան յայտ­նեց, թէ ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թիւ­նը կը սկսի կա­մաց-կա­մաց հա­ւա­քո­ւե­լու ե­կե­ղեց­ւոյ շուրջ ու կազ­մա­կեր­պո­ւե­լու։ Եւ վստա­հե­ցուց, որ մօ­տիկ ա­պա­գա­յին ա­նոնք հա­ւա­քա­կա­նու­թե­նէն հա­մայն­քի պի­տի վե­րա­ծո­ւին եւ այդ­պի­սով հա­յու­թիւնն ու գա­ղու­թը ա­ւե­լի պի­տի զօ­րաց­նեն։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը գնա­հա­տեց նաեւ ­Գո­քի­նիոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւը, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կազ­մա­կեր­պո­ւած այ­ցե­լու­թեան հա­մար։ Ա­ւար­տին, Սր­բա­զան ­Հայ­րը օրհ­նեց ­Գա­թան, որ­մէ ետ­քը ներ­կա­նե­րը բա­ւա­կան ժա­մա­նակ ու­նե­ցան ի­րար ծա­նօ­թա­նա­լու, զրու­ցե­լու եւ ­Գա­լա­մա­թա­յի հայ­կա­կան օ­ճա­խը ա­ւե­լիով շէնց­նե­լու։
­Հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին ծրա­գիր­նե­րով լե­ցուն օ­րո­ւան ա­ւար­տին, բուլ­մա­նը գի­շե­րո­ւան ժա­մը 11ին վե­րա­դար­ձաւ ­Գո­քի­նիա։ Իսկ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը գո­հու­նա­կու­թեամբ մեկ­նե­ցան ի­րենց տու­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ