Ս. պա­տա­րագ ­Գա­լա­մա­թա­յի մէջ

0
68

Ըն­թա­ցիկ այ­ցե­լու­թեանց ու Ս. պա­տա­րա­գի մա­տուց­ման ծի­րէն ներս, ­Շա­բաթ, 19 ­Փետ­րո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ արժ. Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի հո­գե­ւոր հո­վիւ արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեա­նի մեկ­նե­ցաւ ­Գա­լա­մա­թա։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր եւ հո­գե­ւոր դա­սուն դի­մա­ւո­րե­ցին ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի տի­կին ­Սօ­ֆի ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ փոխ ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. Ար­փի­նէ ­Յա­կո­բեան։ Ա­պա տի­կին ­Յա­կո­բեան եւ իր ըն­տա­նի­քը, կէ­սօ­րո­ւան ճա­շով պա­տո­ւե­ցին հիւ­րե­րը։
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5-ին, «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ս. պա­տա­րագ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց արժ. Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, իսկ սար­կա­ւա­գի բա­ժի­նը կա­տա­րեց արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան։ ­Ներ­կայ էին գնա­հա­տե­լի թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­ներ։
Ս. պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին քա­րո­զեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի, ա­ռա­ջա­ւո­րաց պահ­քի, Ս. ­Սար­գի­սի, ինչ­պէս նաեւ ­Բուն բա­րե­կեն­դա­նի տօ­նե­րուն, Սր­բա­զան հայ­րը, հետզ­հե­տէ կազ­մա­ւո­րո­ւե­լու ըն­թաց­քին մէջ ե­ղող ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն ու­շադ­րու­թեան յանձ­նեց ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նա­կան օ­րե­րուն եւ ա­նոնց հետ կա­պո­ւած ա­ւան­դա­կան բա­րե­պաշ­տա­կան սո­վո­րու­թիւն­նե­րուն կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ զա­նոնք պահ­պա­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։ Ա­պա գնա­հա­տե­լով շրջա­նի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, քա­ջա­լե­րեց որ­պէս­զի շա­րու­նա­կեն նոյն ձե­ւով հո­գալ ե­կե­ղեց­ւոյ կա­րիք­ներն ու
նո­ւի­րու­մով կա­տա­րեն ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հա­մայն­քին անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­նե­րը։
Ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հան­գիստ, տեղ­ւոյն ազ­գա­յին­նե­րէն՝ ­Լե­նա ­Մար­գա­րեա­նի մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով։ Ա­րա­րո­ղու­թեան սկիզ­բը, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ամ­փոփ բա­ցատ­րա­կան մը կա­տա­րեց հո­գե­հան­գիս­տի կա­տար­ման ու հաս­կա­ցո­ղու­թեան մա­սին։
Ա. պա­տա­րա­գէն ետ­քը, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը մտեր­միկ զրոյց ու­նե­ցաւ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հետ։ Ան դար­ձեալ քա­ջա­լե­րեց բո­լո­րը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու ­Գա­լա­մա­թա­յի հայ­կա­կան գա­ղու­թա­յին կեան­քին եւ աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Ա­պա ան յա­տուկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն հետ, քննար­կե­լով շրջա­նի ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը, դժո­ւա­րու­թիւն­ներն ու ծրա­գիր­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ