Ս. Պա­տա­րագ

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը Ս. ­Պա­տա­րա­գին հան­դի­սա­պե­տեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի իր պատ­գա­մը փո­խան­ցեց ­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին ա­ռի­թով

0
1081

Կի­րա­կի՝ 20 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան։ ­Ներ­կայ էին ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ շրջա­նէն ներս գոր­ծող միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հոծ բազ­մու­թիւն։ Ա­րա­րո­ղու­թեան կը հան­դի­սա­պե­տէր թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, որ մօ­տա­ւո­րա­պէս 10 օ­րե­րէ ի վեր կը գտնո­ւէր ­Թե­սա­ղո­նի­կէ՝ ­Սե­լա­նի­կի մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հետ ըլ­լա­լու։
Քա­րո­զի պա­հուն, ա­ռա­ջին հեր­թին, շրջա­նի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւը բա­րի գա­լուստ ու բա­րի կե­ցու­թիւն մաղ­թեց Սր­բա­զան ­Հօր, որ մշտա­կան կեր­պով յա­տուկ հո­գա­ծու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թեան հան­դէպ եւ հրա­ւի­րեց, որ իր ­Հայ­րա­կան ­Պատ­գա­մը փո­խան­ցէ։
Ա­ռաջ­նորդ ­Հայ­րը իր մեծ ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէ գտնո­ւե­լուն առ­թիւ եւ իր բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց շրջա­նի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին եւ գոր­ծող բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք յա­նուն այս գա­ղու­թի վե­րել­քին կ’աշ­խա­տին ու կը փոր­ձեն ի­րենց ան­կա­րե­լին կա­րե­լի ը­նել՝ ի սպաս մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հա­յա­պահ­պան­ման։ Ան բա­ցատ­րեց օ­րո­ւան ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­տո­ւածն ու յայտ­նեց օ­րո­ւան տօ­նին՝ Ս. ­Հո­գիին կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւնն ու դե­րը յատ­կա­պէս հայ ե­կե­ղեց­ւոյ կեան­քէն ներս։ Ան իր քա­րո­զին մէջ ը­սաւ.- «­Հո­գե­գա­լուս­տի տօ­նը ե­կե­ղեց­ւոյ հաս­տատ­ման տօնն է եւ ե­կե­ղե­ցին մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­ներն են, դո՛ւք, մե՛նք, բո­լորս։ ­Հե­տե­ւա­բար, պէտք է շա­րու­նա­կենք յա­ճա­խա­կի կեր­պով մեր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րել ­Կի­րա­կի օ­րե­րու Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րուն եւ այլ բո­լոր ձեռ­նարկ­նե­րուն ու ե­լոյթ­նե­րուն…»։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, ի պա­տիւ Սր­բա­զան ­Հօր, կա­տա­րո­ւե­ցաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։

Թղ­թա­կից