Այս տա­րի եւս, յա­տուկ շու­քով եւ հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ նշո­ւե­ցաւ Ա­լեք­սատ­րու­պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ Թ­րա­կիոյ բա­րե­պաշտ ժո­ղո­վուր­դին:
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյս ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դին, ­Շա­բաթ, 20 ­Յու­նո­ւար 2024-ի ա­ռա­ւօ­տեան  ժա­մը 8։30-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք եւ ոչ­խար­նե­րու զե­նում, ա­պա ե­կե­ղեց­ւոյ հա­ւա­տա­ցեալ տի­կին­նե­րը սկսան մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թիւ­նը։
­Կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր հան­դի­պու­մը Ա­լեք­սա­տու­պո­սոյ մետ­րա­պո­լի­տին հետ, ո­րուն ըն­թաց­քին շեշ­տո­ւե­ցան եւ սի­րա­լիր զրոյ­ցի ա­ռար­կայ դար­ձան հայ եւ յոյն ե­կե­ղե­ցի­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։
­Նոյն օ­րո­ւան ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին, Ա­լեք­սա­տու­պոլ­սոյ ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, տե­ղի ու­նե­ցաւ ժո­ղովր­դա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ, ուր Սր­բա­զան հայ­րը օրհ­նեց հա­ցը եւ ա­պա յա­ջոր­դեց հո­գե­ւոր ձեռ­նարկ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Թե­միս ­Բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին։
Ե­լոյ­թին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան թա­ղա­կա­նու­թեան ան­դամ­նե­րը, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը եւ ծնող­նե­րը։ ­Ձեռ­նար­կը սկսաւ ­Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով, ա­պա միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ եւ եր­գեր, իսկ ե­կե­ղեց­ւոյ «­Մե­ղե­դի» երգ­չա­խում­բը եր­գեց փունջ մը շա­րա­կան­ներ։ Սր­բա­զան հայ­րը իր խօս­քին մէջ գնա­հա­տեց բո­լո­րին, իսկ ա­ւար­տին եր­գո­ւե­ցաւ «­Կի­լի­կիա» եր­գը։
­Կի­րա­կի, 22, ­Յու­նո­ւար 2024-ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ե­կե­ղե­ցին լե­ցուն էր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րով եւ պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րով։ ­Պա­տա­րա­գիչն էր թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ սրբա­զա­նը, իսկ պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց երկ­սեռ դպրաց դա­սը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ Տ. ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեա­նի։
­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ա­լեք­սանտ­րու­պո­սոյ շրջա­նի մետ­րա­պո­լի­տը եւ պե­տա­կան մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջան­նե­րու թա­ղա­կա­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ մեծ բազ­մու­թեամբ հա­ւա­տա­ցեալ­ներ։
Սր­բա­զան ­Հայ­րը իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ ­Սուրբ ­Յով­հան­նէս Մկր­տի­չի ծննդեան ու կեան­քին, շեշ­տե­լով ա­նոր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը։ Սրբա­զան հայ­րը ող­ջու­նեց բո­լոր ներ­կա­նե­րը եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց, շնոր­հա­ւո­րե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նը եւ ե­կե­ղե­ցա­սէր մար­մին­նե­րու ան­խոնջ աշ­խա­տան­քը։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն եւ հո­գե­հան­գիստ ե­կե­ղեց­ւոյ սուրբ սե­ղա­նին սպա­սար­կած եւ ան­դարձ մեկ­նած բո­լոր հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րուն, սար­կա­ւագ­նե­րուն, դպիր­նե­րուն եւ նո­ւի­րա­տու­նե­րուն յի­շա­տա­կին։
Ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեամբ, պա­տա­րա­գէն ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ճաշ­կե­րոյթ «Ա­րիոն» ճա­շասրա­հին մէջ։ Սր­բա­զան հօր օրհ­նու­թեամբ սկսաւ ճաշ­կե­րոյ­թը, ա­պա գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր, որ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց ներ­կա­նե­րուն մէջ։
Այս ան­գամ եւս, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թիւ­նը հո­գե­կան վե­րել­քի ու ազ­գա­յին բարձր տրա­մադ­րու­թիւն ստեղ­ծող ա­ռիթ մը ե­ղաւ։

ԹՂԹԱԿԻՑ