­Պսակա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռաւ, ­­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը եր­կու ա­միս փակ մնա­լէ ետք, ­­Կի­րա­կի՝ 17 ­­Մա­յիս 2020ին, դար­ձեալ բա­ցին ի­րենց դռնե­րը ու վերսկ­սան ­­Կի­րա­կի օ­րո­ւան Ս. ­­Պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։
­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տա­րա­գեց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­­Պա­րէտ քհնյ. ­­Խա­չե­րեան, մաս­նակ­ցու­թեամբ սար­կա­ւա­գաց ու դպրաց դա­սի լրիւ ան­դամ­նե­րուն։ ­­Ներ­կայ էին ­­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ու ­­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դամ­նե­րը, շրջա­նիս կա­ռու­ցա­յին, բա­րե­սի­րա­կան ու մար­զա­կան միու­թիւն­նե­րու վար­չա­կան ան­դամ­ներ եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը։ ­­Հարկ է նշել, թէ ա­նոնք հե­տե­ւե­ցան պե­տու­թեան կող­մէ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան խիստ ցուց­մունք­նե­րուն եւ ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րա­ծու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան ար­տօ­նո­ւած թի­ւին։
Տ. ­­Պա­րէտ քա­հա­նայ իր քա­րո­զի նշա­նա­բա­նը ընտ­րած էր «Բ­ժիշկ հի­ւան­դաց, բժշկեայ զիմ զհի­ւան­դու­թիւն» տո­ղը։ Ան յայտ­նեց, թէ ­­Յի­սուս երկ­րա­ւոր ա­ռա­քե­լու­թեան ըն­թաց­քին, Իր ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ կո­չո­ւե­ցաւ վար­դա­պետ, ու­սու­ցիչ, քաջ հո­վիւ, գթա­ցող, ինչ­պէս նաեւ բժիշկ հի­ւան­դաց։ Ի­րեն դի­մող հի­ւանդ­նե­րուն բժշկեց ա­ռանց խտրու­թիւն դնե­լու. բաւ էր երկ­նա­ւոր ­­Հօր հան­դէպ ան­ձին հա­ւատ­քը։ Եւ ա­հա պա­հը ե­կաւ դար­ձեալ դի­մե­լու մեր ­­Տի­րոջ՝ ­­Յի­սու­սին։ ­­Մի­լիո­նա­ւոր մար­դիկ ա­ղօ­թե­ցին եւ բժշկու­թիւն խնդրե­ցին Ա­նոր­մէ, հա­ւա­տա­լով երկ­նա­ւոր ­­Հօր, երկ­նա­յին ան­սահ­ման զօ­րու­թեան ու հրա­շա­գոր­ծու­թեան։
­­Քա­րո­զի ա­ւար­տին, Տ. ­­Պա­րէտ քհնյ. ­­Խա­չե­րեան խրա­խու­սեց հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, տո­կուն ու խօ­սուն պա­հե­լու Աս­տու­ծոյ հան­դէպ ի­րենց հա­ւատ­քը ու ո­րե­ւէ կա­րի­քի դի­մե­լու Ա­նոր։ Եւ այն որ հա­ւա­տայ պի­տի փրկո­ւի։
Ս. պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րէն ո­մանք ստա­ցան Ս. հա­ղոր­դու­թիւն եւ ա­ւար­տին բո­լո­րը հո­գե­նո­րոգ ցնծու­թեամբ եւ ի­րար հետ միա­սին դար­ձեալ ըլ­լա­լու գո­հու­նա­կու­թեամբ մեկ­նե­ցան ի­րենց բնա­կա­րան­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ