Ս. Ծննդեան տօնի Աթէնքի, Գոքինիոյ եւ Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի եկեղեցիներու արարողութեանց ժամանակացոյց

0
47

Ս. Ծ­նուն­դի ճրա­գա­լոյց
Ուր­բաթ, 5 ­Յու­նո­ւար 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30-ին մար­գա­րէու­թեանց ըն­թերցում­ներ եւ ժա­մը 7։00­ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծննդեան նա­խա­տօ­նակ ու Ա­ւե­տում։

Ս. Ծ­նունդ եւ կարգ մկրտու­թեան ու Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան Տեառն ­Մե­ռոյ ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի

­Շա­բաթ, 6 ­Յու­նո­ւար 2024­-ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. պա­տա­րագ եւ ա­պա ­Կարգ Մկր­տու­թան ­Տեառն ­Մե­րոյ ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի։
* Աթէնքի «Ս. Գր. Լուսաւորիչ» եկեղեցի ժամը 10:00-ին:
Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ թեմիս բարեջան Առաջնորդ
գերշ. Տ. Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեան:
* Գո­քի­նիա «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցի ժա­մը 9։30-ին:
­* Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս) «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի ժա­մը 10:00­ին:

­Յի­շա­տակ մե­ռե­լոց
­Կի­րա­կի, 7 ­Յու­նո­ւար 2024­-ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. պա­տա­րագ ա­պա հո­գե­հան­գիստ։
­Գո­քի­նիա «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցի ժա­մը 9։30-ին
­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս) «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի ժա­մը 10:00­ին:

­Գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք
Ս. Ծնն­դեան տօ­նի մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի հոգե­ւոր հո­վիւ­նե­րը պի­տի կա­տա­րեն գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք։ ­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան կապ հաս­տա­տել ժա­մադ­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։

­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով