­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ներ­կա­յու­թեամբ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի, ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նի եւ շրջա­նին մէջ գոր­ծող բո­լոր միու­թիւն­նե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ խուռ­նե­րամ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու։
­Հայր ­Սուր­բը իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Ք­րիս­տո­սի ծննդեան դրուա­գին եւ, ան­կէ մեկ­նե­լով, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն յոր­դո­րեց՝ ը­սե­լով.- «Այդ աղ­քատ մսու­րը, ո­րուն մէջ Ք­րիս­տոս ծնաւ, մենք՝ որ­պէս մարդ ա­րա­րած­ներ, պէտք է հարս­տաց­նենք եւ հարս­տաց­նե­լու հա­մար մեր տու­նե­րէն ներս զար­դա­րո­ւած ­Կա­ղան­դի ծա­ռի կող­քին զե­տե­ղո­ւած մսու­րին առ­ջեւ մեր հո­գիով ու սրտով մեր կա­պո­ւա­ծու­թիւնն ու սէ­րը յայտ­նենք Ք­րիս­տո­սի։ ­Մո­գե­րուն կող­մէ տրո­ւած նո­ւէր­նե­րը մե­զի ա­ռիթ պէտք է հան­դի­սա­նան, որ­պէս­զի մենք եւս մեր Ա­րա­րի­չին նո­ւէր­ներ յանձ­նենք՝ մեր կեանքն ու մեր ան­ձը նո­ւի­րե­լով Ա­նոր, որ­պէս­զի ինք եւս մեզ հա­մար իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը ա­ռա­տօ­րէն բաշ­խէ եւ մեր բոո­րին մեղ­քե­րը նե­րէ»։
Ա­պա, ­Հայր ­Սուր­բը շնոր­հա­ւո­րեց իւ­րա­քան­չիւ­րին Ս. Ծ­նուն­դը՝ մաղ­թե­լով ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց Ա­ւե­տիս, Էմ­մա­նո­ւէլ ա­նուն կրող­նե­րը։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ Ջ­րօրհ­նէք։ Ջ­րօրհ­նէ­քի խա­չի կնքա­հայ­րու­թիւ­նը ստանձ­նած էր շրջա­նի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն ­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեան։ Ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րուն եւ ու­րա­րա­կիր­նե­րուն կող­մէ ժո­ղո­վուր­դի բո­լոր զա­ւակ­նե­րուն բաժ­նո­ւե­ցաւ օրհ­նո­ւած ջուր։
Ն­շենք, որ մէկ օր ա­ռաջ, Ուր­բաթ՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00էն սկսեալ, կա­տա­րո­ւե­ցան ­Ճա­շու եւ Ե­րե­կո­յեան ­Ժա­մեր­գու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ Ըն­թեր­ցո­ւած­նե­րու ներ­կա­յա­ցում։ Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30էն սկսեալ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ճ­րա­գա­լոյ­ցի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի երգ­չա­խում­բի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ տիկ. ­Նու­նէ ­Տօ­նի­կեա­նի։
­Գի­շե­րո­ւան Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, «­­Տէր-­­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, տե­ղի ու­նե­ցան ­Գա­թա­յի կտրում եւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։ Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան խօսք առ­նե­լով յա­ջո­ղու­թիւն, ա­ռող­ջու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում մաղ­թեց բո­լո­րին։ Ն­կա­տի առ­նո­ւած էր եր­կու տե­սա­կի ­Գա­թա­յի կտրում, ա­ռա­ջի­նը՝ բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն, եւ երկ­րոր­դը՝ ներ­կա­նե­րուն բաժ­նո­ւած։ ­Բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն ­Գա­թա­յի կտրման մե­տա­ղադ­րամ յայտ­նո­ւե­ցաւ ե­կե­ղեց­ւոյ բա­ժի­նին մէջ, ուր շրջա­նի ­Հայր ­Սուր­բին յանձ­նո­ւե­ցաւ գե­ղե­ցիկ եւ յի­շա­տա­կե­լի նո­ւէր մը, իսկ երկ­րոր­դը՝ մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ մնա­ցած պատ­րաս­տի ­Գա­թա­նե­րուն մէջ եւ ­Թա­ղա­կա­նու­թիւ­նը յար­մար տե­սաւ նո­ւէ­րը յանձ­նե­լու շրջա­նի Դպ­րո­ցին՝ առ ի գոր­ծա­ծու­թիւն։
Այս բո­լո­րէն ետք, գի­շե­րո­ւան ուշ ժա­մե­րուն, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Յ.Դ. «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւե­տի­սի ա­ւան­դա­կան շրջա­գա­յու­թիւ­նը, շրջա­նի ծխա­կան­նե­րու տու­նե­րէն ներս, ուր խումբ-խումբ ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ «­­Խոր­հուրդ ­Մեծ…» եւ «Այ­սօր ­Տօն է…» շա­րա­կան­նե­րով ա­ւե­տե­ցին ­Բա­րի ­Լու­րը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի տար­բեր շրջան­նե­րուն մէջ բնա­կող հա­ւա­տա­ցեալ մեր ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դին՝ մին­չեւ ա­ռա­ւօ­տեան վաղ ժա­մե­րը շրջա­գա­յե­լով։
­Կի­րա­կի, 7 ­Յու­նո­ւար 2018-ին, ­Յի­շա­տակ ­Մե­ռե­լոց էր։ Այս առ­թիւ, ­­Հայր ­Սուր­բը ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-14։00 եւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 16։00-18։00 ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ազգ.­­Գե­րեզ­մա­նա­տուն եւ կա­տա­րեց ­Գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք։ Իսկ Եր­կու­շաբ­թի, 8 ­Յու­նո­ւա­րէն սկսեալ, ­­Հայր ­Սուր­բը, Ս. Ծնն­դեան ­Տօ­նին առ­թիւ, սկսաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ծխա­յին­նե­րուն տու­նե­րը այ­ցե­լել եւ Տ­նօրհ­նէք կա­տա­րել։

ԲՈԼՈՐԻՆ ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ.
«ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ»