Եր­կու­շաբ­թի` 6 ­Յու­նո­ւար 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս.Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս.Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս.եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ.­Փա­շա­յեան, ներ­կա­յու­թեամբ ­Թա­ղա­կան ­խոր­հուր­դի, ­Տիկ­նանց միու­թեան եւ շրջա­նին մէջ գոր­ծող բո­լոր կա­ռոյց­նե­րու ան­դամ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ խուռ­նե­րամ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։ ­Հիւ­րա­բար ներ­կայ էր նաեւ յոյն ուղ­ղա­փառ «Ս. ­Կոս­տան­դի­նոս եւ Ս. Է­լէ­նի» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ հայր Իգ­նա­տիո­սը, որ իր սրտի խօս­քը ուղ­ղեց եւ շնոր­հա­ւո­րեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քին Ս. Ծ­նուն­դը։
­Հայր սուր­բը իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Ք­րիս­տո­սի ծննդեան դրո­ւա­գին եւ ան­կէ մեկ­նե­լով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն յոր­դո­րեց, ը­սե­լով.«Այդ աղ­քատ մսու­րին մէջ որ Ք­րիս­տո՛ս ծնաւ, մենք, որ­պէս մարդ ա­րա­րած­ներ, զայն պէտք է հարս­տաց­նենք եւ հարս­տաց­նե­լու հա­մար մեր տու­նե­րէն ներս զար­դա­րո­ւած ­Կա­ղան­դի ծա­ռի կող­քին զե­տե­ղո­ւած մսու­րին առ­ջեւ մեր հո­գիով ու սրտով մեր կա­պո­ւա­ծու­թիւնն ու սէ­րը յայտ­նենք Ք­րիս­տո­սի։ ­Մո­գե­րուն կող­մէ տրո­ւած նո­ւէր­նե­րը մե­զի ա­ռիթ պէտք է հան­դի­սա­նան, որ­պէս­զի մե՛նք եւս մեր Ա­րա­րի­չին նո­ւէր­ներ յանձ­նենք մեր կեանքն ու մեր ան­ձը նո­ւի­րե­լով Ա­նոր, որ­պէս­զի Ի՛նք եւս մեզ հա­մար իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը ա­ռա­տօ­րէն բաշ­խէ եւ մեր բո­լո­րին մեղ­քե­րը նե­րէ»։ ­Հայր սուր­բը իր կար­գին շնոր­հա­ւո­րեց իւ­րա­քան­չիւ­րին Ս.Ծ­նուն­դը, մաղ­թե­լով ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց Ա­ւե­տիս, Էմ­մա­նո­ւէլ եւ Մկր­տիչ ա­նուն կրող­նե­րը։
Ս.­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ջա­կող­մը գտնո­ւող Ս. Մկր­տա­րա­նէն՝ «­Լոյս ի ­Լու­սոյ..» գե­ղե­ցիկ շա­րա­կա­նով, սրբա­լոյս ­Միւ­ռո­նը բե­րուե­ցաւ Ս. ­Խո­րան՝ եւ շա­րա­կան­նե­րու ընդ­մէ­ջէն ու Ս. ­Միւ­ռո­նի հե­ղու­մով տե­ղի ու­նե­ցաւ Ջ­րօրհ­նէ­քի ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ջ­րօրհ­նէ­քի խա­չի կնքա­հայ­րու­թիւ­նը ստանձ­նած էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ու­րա­րա­կիր­նե­րէն՝ ­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեա­նը։ Ս. ­Պա­տա­րա­գի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն կող­մէ բո­լոր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն բաժ­նո­ւե­ցաւ օրհ­նո­ւած ջուր։
Ն­շենք, որ մէկ օր ա­ռաջ, ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Ճա­շու եւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ ըն­թեր­ցուած­նե­րու ներ­կա­յա­ցում։ Ա­պա, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ճ­րա­գա­լոյ­ցի Ս. եւ Ան­մահ պա­տա­րագ։ ­Սոյն պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թեան իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ սօփ­րա­նօ ­Սի­րա­նոյշ ­Չա­լը­քեան՝ մե­ներ­գե­լով Ս. ­Պա­տա­րա­գէն կարգ մը հա­տո­ւած­ներ՝ ա­ռա­ւել եւս գե­ղեց­կաց­նե­լով օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­տօ­նա­կի ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ուր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ եւս եր­գուե­ցան «­Խոր­հուրդ ­Մեծ» եւ «Այ­սօր ­Տօն է» շա­րա­կան­նե­րը։
Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պած գա­թա­յի կտրումն ու պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը։ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան խօսք առ­նե­լով՝ յա­ջո­ղու­թիւն, ա­ռող­ջու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում մաղ­թեց բո­լո­րին։ ­Բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն գա­թա­յի կտրման մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Մ.Ը.Մ.ի բա­ժի­նին մէջ, իսկ երկ­րորդ մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ պա­տա­նի եւ մեր ­Ծաղ­կո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րէն՝ ­Մա­րիա ­Վո­յա­նօ ­Զա­քա­րեա­նին եւ ան ստա­ցաւ իր պատ­շաճ նո­ւէ­րը։
Ա­պա, յա­ջոր­դեց Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւ­նը, այ­ցե­լե­լով տու­նե­րը ու բա­րի լուրն ու ա­ւե­տի­սը փո­խան­ցե­լու մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն։