Ս. Ծնն­դեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Շա­բաթ, 21 ­Յունուար 2023-ի ե­րե­կոյեան ժա­մը 6-ին, ­Գա­րէա­յի ազ­գա­պատ­կան սրա­հին մէջ զե­տե­ղո­ւած «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» Ս. ­Խո­րա­նին մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ուր պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց ­Գա­րէա-­Կե­սա­րեա­նիի եւ շրջա­կայ­քի հա­յոց հո­գե­ւոր հո­վիւ արժ. Տ. ­Նա­րէկ քհնյ. ­Շա­հի­նեա­ն։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ դպրա­պե­տու­թեամբ բարշ. ­Պետ­րոս սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի:
Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին ­Յու­նաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ ­տոքթ. Ս­տե­փան ­Փա­փա­զեան, ­Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­Խա­չի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեան եւ ան­դամ­ներ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, շրջա­նիս մէջ գոր­ծող կա­ռոյց­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ շրջա­նիս հա­ւա­տա­ցեալ հայ­րե­նա­կից­ներ։
Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, շրջա­նիս ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գա­րէա­յի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մա­նո­րի գա­թա­յի կտրու­մի ձեռ­նար­կը։
­Տէր ­Նա­րեկ քա­հա­նայ հայ­րը նախ բա­րի գա­լուստ եւ բա­րի տա­րի, ինչ­պէս նաեւ ան­հա­տական ու հա­ւա­քա­կան բո­լոր ծրա­գիր­նե­րուն յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց, ա­պա իր մօտ հրա­ւի­րեց ներ­կանե­րէն ա­մե­նա­տա­րէց եր­կու հայ­րե­նա­կից­ներ՝ պրն. ­Մա­նուկ ­Գաս­պա­րեանն ու պրն. ­Կար­պիս ­Չի­լին­կի­րեա­նը, որ­պէս­զի գա­թան օր­նե­լէ ետք, միաս­նա­բար կտրեն զայն։
Ա­մա­նո­րի մաղ­թանք­նե­րով հան­դէս ե­կան՝ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն ու Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հին, ինչ­պէս նաեւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ա­ւե­տիս Էր­ջէ­նեան ու Հ.Կ.­Խա­չի ­Գա­րէա­յի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Ծա­ղիկ ­Ճա­մու­զեան-­Խո­րո­զեան։
Ու­րա­խա­լի էր տես­նել ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ­Գա­րէա­յի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի նորա­կազմ սկաու­տա­կան խմբա­կին ներ­կա­յու­թիւնն ու մաս­նակ­ցու­թիւ­նը Ս. ­Պա­տա­րա­գին, ո­րոնք գա­թա­յի կտրու­մի ա­ւար­տին՝ Ս. Ծնն­դեան եր­գե­րով ճո­խա­ցու­ցին ե­րե­կոն։ ­Յա­ջոր­դեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն։
­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին:

­Լի­լիթ ­Վար­դա­նեան- Ե­զէ­կիէ­լեան