Կի­րա­կի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ներ­կա­յու­թեամբ՝ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի, ­Տիկ­նաց ­Միու­թեան եւ շրջա­նին մէջ գոր­ծող բո­լոր ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ խուռ­նե­րամ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։
­Հայր ­Սուր­բը իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Ք­րիս­տո­սի ծննդեան դրո­ւա­գին եւ ան­կէ մեկ­նե­լով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն յոր­դո­րեց՝ ը­սե­լով.- «Այն աղ­քատ մսու­րը, ուր Ք­րիս­տո՛ս ծնաւ, մենք՝ որ­պէս մարդ ա­րա­րած­նե­րու, զայն պէտք է հարս­տաց­նենք եւ հարս­տաց­նե­լու հա­մար մեր տու­նե­րէն ներս զար­դա­րո­ւած ­Կա­ղան­դի ծա­ռի կող­քին զե­տե­ղո­ւած մսու­րին առ­ջեւ մեր հո­գիով ու սրտով մեր կա­պո­ւա­ծու­թիւնն ու սէ­րը յայտ­նենք Ք­րիս­տո­սի։ ­Մո­գե­րուն կող­մէ տրո­ւած նո­ւէր­նե­րը մե­զի ա­ռիթ պէտք է հան­դի­սա­նան, որ­պէս­զի մե՛նք եւս մեր Ա­րա­րի­չին նո­ւէր­ներ յանձ­նենք՝ մեր կեանքն ու մեր ան­ձը նո­ւիրե­լով Ա­նոր, որ­պէս­զի Ի՛նք եւս մեզ հա­մար իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը ա­ռա­տօ­րէն բաշ­խէ եւ մեր բո­լո­րին մեղ­քե­րը նե­րէ»։ ­Հայր ­Սուր­բը իր կար­գին շնոր­հա­ւո­րեց իւ­րա­քան­չիւ­րին Ս. Ծ­նուն­դը՝ մաղ­թե­լով ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց Ա­ւե­տիս, Էմ­մա­նո­ւէլ եւ Մկր­տիչ ա­նուն կրող­նե­րը։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ջա­կող­մը գտնո­ւող Ս. Մկր­տա­րա­նէն՝ սար­կա­ւագ­նե­րու, կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րու եւ դպիր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ «­Լոյս ի լու­սոյ..» գե­ղե­ցիկ շա­րա­կա­նով՝ միւ­ռո­նա­թափ սրբա­լոյս միւ­ռո­նը բե­րո­ւե­ցաւ ու բարձ­րա­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Խո­րան եւ շա­րա­կան­նե­րու, ա­ղօթք­նե­րու, քա­րոզ­նե­րու, մաղ­թանք­նե­րու, Ա­ւե­տա­րա­նի ըն­թեր­ցա­նու­թեամբ՝ Ս. ­Միւ­ռո­նի հե­ղու­մով, ինչ­պէս նաեւ խաչ հա­նե­լու ա­ւան­դա­կան դրու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ջ­րօրհ­նէ­քի ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ջ­րօրհ­նէ­քի խա­չի կնքա­հայ­րու­թիւ­նը ստանձ­նած էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ւագ սար­կա­ւագ­նե­րէն Ա­ւե­տիս Սրկ. Ա­ւե­տի­սեան։ Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րուն եւ ու­րա­րա­կիր­նե­րուն կող­մէ բո­լոր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն բաժ­նո­ւե­ցաւ օրհ­նո­ւած ջուր։
Ն­շենք, որ մէկ օր ա­ռաջ, ­Շա­բաթ՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7էն սկսեալ, կա­տա­րո­ւե­ցան ­Ճա­շու եւ Ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ ըն­թեր­ցո­ւած­նե­րու ներ­կա­յա­ցում։ Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30էն սկսեալ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ճ­րա­գա­լոյ­ցի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ ­Սոյն ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թեան իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ծխա­յին­նե­րէն՝ սոփ­րա­նօ տիկ. ­Սի­րա­նոյշ ­Չա­լը­քեան՝ մե­ներ­գե­լով Ս. ­Պա­տա­րա­գէն կարգ մը հա­տո­ւած­ներ, ա­ռա­ւել եւս գե­ղեց­կաց­նե­լով օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պած գա­թա­յի կտրումն ու Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւ­նը յե­տաձգուե­ցան՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղա­ցած տե­ղա­տա­րափ ձիւնն ու օ­դի սառ­նա­մա­նիք վի­ճա­կը։
Իսկ Եր­կու­շաբ­թի՝ 7 ­Յու­նո­ւար 2019ին, ­Յի­շա­տակ ­Մե­ռե­լոց էր։ Այս առ­թիւ, ­Հայր ­Սուր­բը ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն 14 եւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 16էն 18 ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ազ­գա­յին գե­րեզ­մա­նա­տուն եւ կա­տա­րեց գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք։
Ե­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­նո­ւա­րէն սկսեալ, ­Հայր ­Սուր­բը, Ս. Ծնն­դեան տօ­նին առ­թիւ, սկսաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ծխա­կան­նե­րուն տու­նե­րը այ­ցե­լել եւ տու­նօրհ­նէք կա­տա­րել։

Թեսաղոնիկէի թղթակից
Պատ­կեր­նե­րը՝ Ռու­բէն Ֆա­լա­տեա­նէն

яндекс