Ս. Խաչի Վերացման տօնը՝ Գաւալայի մէջ

0
94

17 եւ 18 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին` ­Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան ­Սուրբ ե­կե­ղեց­ւոյ հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջա­նե­րէն  ներս մեծ շու­քով նշո­ւե­ցաւ ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չի տօ­նը։ ­Տօնն էր ­Գա­ւա­լա­յի «Ս. ­Խաչ» ե­կե­ղեց­ւոյ, ո­րուն տօ­նախմ­բու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր պա­տա­րա­գով։ ­Շա­բաթ ա­ռա­ւօ­տեան, ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք եւ ոչ­խար­ներ­ու զե­նում. ա­ւե­լի ուշ, ե­կե­ղեց­ւոյ կա­մա­ւոր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը սկսան մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թեան։ ­Կի­րա­կի, 18 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Թե­միս բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի,  հա­ւա­տա­ցե­լոց հոծ բազ­մու­թիւ­նը մաս­նա­կից դար­ձաւ ­Պա­տա­րա­գի սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեա­ն ­Գա­ւա­լա­յի «­Սուրբ ­Խաչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ շրջան­նե­րու թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­նե­րը ու ­Գա­ւա­լա­յի յոյն մետ­րո­պո­լի­տը: Օ­րո­ւան պա­տա­րա­գիչն էր Սր­բա­զան հայ­րը, որ այդ օ­րե­րուն հիւ­րա­բար կը գտնո­ւէր ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջան­նե­րէն ներս: ­Յըն­թացս Սր­բոյ ­Պա­տա­րա­գի, «­Հայր ­Մեր»-էն առաջ նո­րաօծ Սր­բա­լոյս միւ­ռո­նով կա­տա­րո­ւե­ցաւ ջրօրհ­նէք,  որ­մէ ետք Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը սրտի խօս­քը ուղ­ղեց ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։­Ներ­կա­յաց­նե­լով Ս. ­Խա­չի պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւ­նը, փո­խան­ցեց խա­չա­փայ­տին խոր­հուր­դը եւ շեշ­տեց խա­չին խորհր­դան­շա­կան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը մեր ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին մէջ։ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին կա­տա­րո­ւե­ցաւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն եւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն ­Հա­յաս­տա­նի դէմ  Ատր­պէյ­ճա­նի շղթա­յա­զեր­ծած յար­ձա­կում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար նա­հա­տա­կո­ւած եւ ի­րենց կեան­քը զո­հա­բե­րած հա­յոց քա­ջա­րի զի­նո­ւոր­նե­րու հո­գի­նե­րուն խա­ղա­ղու­թեան  հա­մար։ ­Պա­տա­րա­գէն ետք քա­ղա­քի ճա­շա­րան­նե­րէն մէ­կուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ:

ԹՂԹԱԿԻՑ