Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ նշո­ւե­ցաւ Ս. ­Զա­տի­կի տօ­նը, որ կը կա­տա­րո­ւի յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ օ­րա­ցոյ­ցին հա­մա­ձայն։
Այս­պէս՝ Ա­թէն­քի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ Թ­րա­կիոյ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րը լե­ցո­ւե­ցան հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րով, ո­րոնք հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռած եր­կու տա­րո­ւան ընդ­մի­ջու­մէն ետք, բազ­մա­մարդ ներ­կա­յու­թեամբ միաս­նա­բար տօ­նե­ցին Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան եւ Ս. ­Յա­րու­թեան խոր­հուր­դը, հե­տե­ւե­լով հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն եւ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ տա­լով ի­րար։
Ա­թէն­քի ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան։ Ըստ եր­կար տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան, Ա­ւագ ­Շաբ­աթո­ւան կէս գի­շե­րին Ա­ռաջնորդ Սր­բա­զան հայ­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի յու­նաց մայր ե­կե­ղե­ցին, ուր պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րու շար­քին հե­տե­ւե­ցաւ Ս. ­Յա­րու­թեան պա­տա­րա­գին։
Ա­ւար­տին, Սր­բա­զան հայ­րը յու­նա­հայ հա­մայն­քին ա­նու­նով իր բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը տո­ւաւ կրօ­նա­կան, պե­տա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ զի­նո­ւո­րա­կան կար­գե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն։
­Կի­րա­կի, 24 Ապ­րի­լին, բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս կա­տա­րո­ւե­ցաւ բա­րե­խօ­սա­կան կարգ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րուն յի­շա­տա­կին։