​Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի, 15 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին բարձր տնօ­րի­նու­մով եւ թոյլ տո­ւու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ՝ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միա­բան­նե­րէն շրջանս հիւ­րա­բար ժա­մա­նած եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի նախ­կին հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Ծ. Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նին կող­մէ: Ա­պա, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող ազ­գա­պատ­կան «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց միու­թեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ Ս. Ծնն­դեան գա­թա­յի հա­տու­մը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նիս ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին՝ Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեա­նին, ազ­գա­յին պատ­կան մար­մին­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ շուրջ հա­րիւր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու:
​­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ­Տիկ­նանց միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի՝ տիկ. ­Վեր­գին Ա­ւե­տի­սեան, բա­րի գա­լուստ եւ բա­րի ­Նոր տա­րի մաղ­թե­լով բո­լո­րին: Ա­պա հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ հայր սուր­բը եւ իր կար­գին գա­թա­յի հա­տու­մը կա­տա­րե­լով իր սիր­տի խօս­քը ար­տա­սա­նեց եւ շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րին ­Նոր տա­րին եւ Ս. Ծ­նուն­դը, մաղ­թե­լով՝ ա­ռողջ, ու­րախ եւ բա­րե­բեր տա­րի մը:
​­Մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ ­Թագ­ւոր Ա­ւե­տի­սեա­նին՝ գա­թա­յի իր բա­ժի­նին մէջ: ­Տե­ղի ու­նե­ցաւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն եւ ներ­կա­նե­րէն շա­տեր բախ­տա­ւո­րո­ւե­ցան նո­ւէր­նե­րով:

ԹՂԹԱԿԻՑ