Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կ­.ա. ժա­մը 11ին, Ս.Դ.Հնչա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ա­թէն­քի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։
­Վա­րիչ ­Մարմ­նի այ­ցե­լու­թեան ներ­կայ էր նաեւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան։
­Վա­րիչ ­Մարմ­նի ա­տե­նա­պետ ­Յով­հան­նէս ­Շա­հի­նեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար՝ յայտ­նե­լով ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նի շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րը Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին ա­ռաջ­նորդ ընտ­րու­թեան առ­թիւ։
­Ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նի ան­դամ­նե­րը՝ ան ընդ­հա­նուր պատ­կեր մը փո­խան­ցեց ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նի գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան հա­մար, որ իր ե­րե­ւոյ­թով դրա­կան հո­լո­վոյթ մը կը ցո­լաց­նէ հա­մայն­քա­յին կեան­քի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը հա­մայն­քին հո­գե­ւոր եւ վար­չա­կան կեդ­րոնն է` իր ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան եւ պաշ­տօ­նա­կան հան­գա­ման­քով, հա­մայն­քէն ներս գոր­ծող բո­լոր կա­ռոյց­ներն ու մար­մին­նե­րը ող­ջու­նե­լի են եւ բո­լորն ալ կո­չո­ւած են ներ­դաշ­նակ եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցա­կան ո­գիով ներդ­րում ու­նե­նա­լու հա­մայն­քը շա­հագրգր­ռող բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րու յա­ջո­ղու­թեան մէջ։