30 ­­Սեպ­տեմ­բե­րէն 2 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին ­­Տի­տի­մո­թի­քո­յի շրջա­նէն ներս մեծ շու­քով նշո­ւե­ցաւ ­­Սուրբ ­­Գէորգ զօ­րա­վա­րի տօ­նը։
Ուր­բաթ ա­ռա­ւօ­տեան, ե­կե­ղեց­ւոյ փա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք եւ ոչ­խար­նե­րու զե­նում. ա­ւե­լի ուշ, ե­կե­ղեց­ւոյ կա­մա­ւոր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը սկսան մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թեան։
­­Շա­բաթ օր, ­­Յու­նա­հա­յոց թե­մակ­ան Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք. ­­Խա­չե­րեան եւ ­­Յու­նաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին ­­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջա­նի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­­Գեր. Տ. ­­Յով­հան­նէս Ծ. վրդ. ­­Սաղ­տը­ճեա­նին հետ միա­սին հան­դի­պե­ցան ­­Տի­տի­մո­թի­քո­յի յոյն մետ­րո­պո­լի­տին հետ եւ խօ­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցան հայ եւ յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, ինչ­պէս նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ ե­ղաւ շրջա­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քի գոր­ծու­նէու­թեան ու ա­նոր դի­մագրա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն։
­­Կի­րա­կի, 2 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հոծ բազ­մու­թիւ­նը մաս­նա­կից դար­ձաւ պա­տա­րա­գի սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեան ­­Տի­տի­մո­թի­քո­յի «­­Սուրբ ­­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Օ­րո­ւան պա­տա­րա­գիչն էր ­­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք. ­­Խա­չե­րեան։
­­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ էին ­­Տի­տի­մո­թի­քո­յի պե­տա­կան մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջան­նե­րու թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ։
­­Յըն­թացս ս.­պա­տա­րա­գի, «­­Հայր մեր»էն ա­ռաջ, նո­րաօծ Սր­բա­լոյս ­­Միւ­ռո­նով կա­տա­րո­ւե­ցաւ ջրօհրհ­նէք, որ­մէ ետք Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր սրտի խօս­քը ուղ­ղեց ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։
­­Ներ­կա­յաց­նե­լով Ս. ­­Գէոր­գի կեան­քը, Սր­բա­զան հայ­րը շեշ­տեց ա­նոր հա­ւատ­քի եւ քա­ջա­սիր­տու­թեան յատ­կա­նիշ­նե­րը, նաեւ քրիս­տո­նէու­թիւ­նը պահ­պա­նե­լու եւ հա­ւատ­քը չու­րա­նա­լով նա­հա­տա­կո­ւե­լու գե­րա­գոյն զո­հո­ղու­թիւ­նը։
­­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին կա­տա­րո­ւե­ցաւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն եւ հո­գե­հանգստեան ա­րա­րո­ղու­թիւն։

­­Տիե­զե­րա­կան պատ­րիար­քը հիւ­րըն­կա­լեց
հայ­կա­կան
պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը

­­Յու­նաց տիե­զե­րա­կան պատ­րիարք` ­­Պար­թո­լո­մէո­սի յա­տուկ հրա­ւէ­րով¸ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ՝ ­­Գերպ. Տ. ­­Յով­հան­նէս Ծ. վրդ. ­­Սաղ­տը­ճեան¸ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Թ­րա­կիոյ շրջա­նի ­­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի փո­խա­տե­նա­պետ ­­Թա­դէոս ­­Գաս­պա­րեա­նի¸ 10-13 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին գտնո­ւե­ցան ­­Պո­լիս։
­­Յայտ­նենք¸ որ 9 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին Ա­յիոն Օ­րո­սէն Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի սրբան­կա­րին ­­Գո­մո­թի­նի ժա­ման­ման առ­թիւ¸ տիե­զե­րա­կան պատ­րիար­քը գտնո­ւած էր ­­Գո­մո­թի­նի¸ եւ ի պա­տիւ ի­րեն ե­ղած ճաշ­կե­րոյ­թին ըն­թաց­քին¸ հրա­ւի­րեալ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան դրո­ւա­տի­քով անդ­րա­դառ­նա­լէ ետք Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նոր­դի Թ­րա­կիոյ շրջա­նէն ներս հո­գե­ւոր ծա­ռա­յու­թեան եւ ընդ­հան­րա­պէս ­­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղե­ցա­կան եւ պե­տա­կան իշ­խա­նու­թեանց վա­յե­լած յար­գան­քին ու գնա­հա­տան­քին¸ ­­Հայր ­­Սուր­բը պա­տո­ւեց պատ­րիար­քա­րա­նի Աս­պե­տի խա­չով։ ­­Նոյն ա­ռի­թով¸ ­­Պատ­րիար­քը Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նոր­դին¸ ինչ­պէս նաեւ ­­Գո­մո­թի­նիի ե­կե­ղեց­ւոյ ­­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ս­տե­փան ­­Մատ­թէո­սեա­նին¸ յա­տուկ կեր­պով հրա­ւի­րեց իր հիւ­րե­րը ըլ­լա­լու ­­Պո­լիս։
Ե­րեք­շաբ­թի¸ 11 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նոր­դը եւ ­­Թա­դէոս ­­Գաս­պա­րեան այ­ցե­լե­ցին տիե­զե­րա­կան պատ­րիար­քին՝ ­­Պոլ­սոյ ­­Ֆա­նա­րի պատ­րիար­քա­րա­նի գրա­սե­նեա­կէն ներս։
­­Հայր ­­Սու­րբը ա­ռա­ջին հեր­թին¸ պատ­րիար­քին փո­խան­ցեց ­­Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պետ Ա­րամ Ա. ­­Կա­թո­ղի­կո­սի եղ­բայ­րա­կան ող­ջոյն­նե­րը¸ ո­րոնց մտեր­միկ ծա­նօ­թու­թիւ­նը եւ սերտ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին ո­լոր­տի մէջ տաս­նա­մեակ­նե­րու ան­ցեալ ու­նի։ ­­Նաեւ փո­խան­ցեց ­­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք. ­­Խա­չե­րեա­նի շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը Թրա­կիոյ հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րած գնա­հա­տան­քին եւ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար։
­­Հայր ­­Սուր­բը իր որ­դիա­կան շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նենց ­­Պատ­րիար­քին¸ ի­րեն նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րած հո­գա­տար հե­տաքրք­րու­թեան եւ շնոր­հած ­­Պատ­րիար­քա­րա­նի Աս­պե­տի խա­չին հա­մար¸ յատ­կա­պէս նաեւ ­­Պո­լիս այ­ցե­լե­լով ­­Պատ­րիար­քա­րա­նին մէջ սե­ղա­նա­կից ըլ­լա­լու յա­տուկ պա­տի­ւին հա­մար։ ­­Նաեւ որ­դիա­կան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը ­­Գո­մո­թի­նիի ­­Թա­ղա­կան ­­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ս­տե­փան ­­Մա­թէո­սեա­նին կող­մէ¸ որ բա­նա­ւոր պատ­ճառ­նե­րով չկա­րո­ղա­ցաւ ներ­կայ ըլ­լալ ու ա­նոր փո­խա­րէն ըն­կե­րա­ցաւ ­­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի փո­խա­տե­նա­պետ ­­Թա­դէոս ­­Գաս­պա­րեան։
Այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով¸ ­­Պատ­րիար­քը ­­Հայր Սուր­բին նո­ւի­րեց վար­դա­պե­տա­կան լան­ջա­խաչ¸ մաղ­թե­լով որ ­­Հայր Սուր­բը նոյն ո­գիով ­­Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քին ա­ռըն­թեր իր դրա­կան եւ գնա­հա­տե­լի ծա­ռա­յու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ բե­րել ­­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղե­ցա­կան թէ պաշ­տօ­նա­կան շրջա­նակ­նե­րուն մօտ։
­­Փո­խա­դարդ­ձե­լով, ­­Գո­մո­թի­նիի ե­կե­ղեց­ւոյ ­­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դին ա­նու­նով ­­Հայր Սուր­բը պատ­րիարք հօր նո­ւի­րեց ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րո­ւես­տի ար­ժէ­քա­ւոր գե­ղե­ցիկ յու­շա­նո­ւէր մը։
­­Կէ­սօ­րին¸ Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նոր­դը եւ ­­Թա­դէոս ­­Գաս­պա­րեան ե­ղան պատ­րի­րա­քա­րա­նի ճա­շի հիւ­րը։
Եր­կու­շաբ­թի¸ 10 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին¸ Ա­ռաջ­նոր­դա­կան ­­Փո­խա­նորդ ­­Հայր ­­Սուր­բը եւ ­­Թա­դէոս ­­Գաս­պա­րեան այ­ցե­լե­ցին ­­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիարք՝ Ա­մե­նա­պա­տիւ Տ. ­­Սա­հակ Բ. Ար­քե­պիս­կո­պո­սին՝ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս։ Ա­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւն­նե­րը¸ ինչ­պէս նաեւ ­­Յու­նա­սատ­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր եղ­բայ­րա­կան ող­ջոյն­նե­րը փո­խան­ցե­լե­լէ ետք¸ եր­կու այ­ցե­լու­նե­րը յայտ­նե­ցին ­­Պո­լիս այ­ցե­լու­թեան նպա­տա­կը ա­պա պատ­րիարք հօր ­­Գո­մո­թի­նիի ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­կա­նու­թեան կող­մէ սրբան­կար մը նո­ւի­րե­ցին։ ­­Հայր Սուր­բը եւ թա­ղա­կա­նու­թեան փո­խա­տե­նա­պե­տը ­­Պո­լիս կե­ցու­թեան օ­րե­րուն հիւ­րը­կա­լո­ւե­ցան հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նին կող­մէ։

ԹՂԹԱԿԻՑ