Ընդ­հան­րա­պէս թա­գա­վա­րա­կի ստեղ­ծած կա­ցու­թեան պատ­ճա­ռով, մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ա­ռող­ջու­թեան նկատ­մամբ ու­նե­ցած նա­խան­ձախնդ­րու­թե­նէն մեկ­նե­լով, այս տա­րի Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման եւ ուխ­տի օ­րո­ւան տօ­նը դժբախ­տա­բար տե­ղի չու­նե­ցաւ ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած ի­րենց հան­դի­սա­ւոր տօ­նախմ­բու­թեամբ, ինչ­պէս՝ ուխ­տի շաբ­թուան նո­ւի­րո­ւած մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թիւ­նը, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ միայն Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն։
­Շա­բաթ՝ 15 Օ­գոս­տոս 2020-ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ ­Պա­տա­րա­գիչն էր ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան։ ­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ տիկ. ­Զա­պէլ Այ­վա­զեան եւ ­Գա­վա­լա­յի «Ս. ­Խաչ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­տե­նա­պետ պրն. Աբ­րա­համ Ա­շը­րեան։
­Պա­տա­րա­գիչ հայր սուր­բը յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց՝ բնա­բան ու­նե­նա­լով «Աս­տո­ւա­ծա­մայ­րը որ­պէս հո­գա­տար մայր, շա­րա­կա­նա­գի­րի բա­ռե­րով «­Լոյս լու­սոյ ­Մայր եւ կե­նա­րար բա­նին բնա­կա­րան»։
­Հայր ­Սուր­բը նշեց եւ անդ­րա­դար­ցաւ հիմ­նա­կան 3 կէ­տե­րու մա­սին
Ա- Աս­տո­ւա­ծա­մայ­րը որ­պէս հա­ւատ­քի ջա­հա­կիր։
Բ- Ա­ստո­ւա­ծա­մայ­րը որ­պէս օ­րի­նա­կե­լի մայր։
Գ- Աս­տո­ւա­ծա­մայ­րը որ­պէս բա­րե­խօս։
Ա­ւար­տին, պա­տա­րա­գիչ հայր սուր­բը ա­ղօթք բարձ­րա­ցուց եւ Աս­տու­ածա­մօր բա­րե­խօ­սու­թիւ­նը հայ­ցեց, որ­պէս­զի իր օ­րի­նա­կով խո­նար­հինք Աս­տու­ծոյ առ­ջեւ, փշրենք մեր «ես»-ը եւ յանձ­նո­ւինք Աս­տու­ծոյ կամ­քին։
­Յա­ւարտ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին, տե­ղի ու­նե­ցաւ խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, որ կը բո­վան­դա­կէ ար­տին ե­րա­խայ­րի­քը Աս­տու­ծոյ ըն­ծայ­ման խոր­հուր­դը։

——————————

Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ
Ա­ղօթք՝ ­Լի­բա­նա­նի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր պայ­թու­մի
ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին

­Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ տնօ­րի­նու­մով ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ինչ­պէս նաեւ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վին, ­Կի­րա­կի՝ 9 Օ­գոս­տոս 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մէջ, ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ­նե­րու ըն­թաց­քին, այն­պէս ալ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Տէր ո­ղոր­մեա» շա­րա­կա­նի եր­գե­ցո­ղու­թիւն՝ վեր­ջերս ­Լի­բա­նա­նի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր պայ­թու­մի ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։
Առ այդ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան, իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ վեր­ջերս ­Լի­բա­նա­նի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր պայ­թու­մի մա­սին եւ թարգ­ման հան­դի­սա­նա­լով, գա­ղու­թին կող­մէ խոր ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ ու վշտակ­ցու­թիւն­ներ յայտ­նեց ան­մեղ զո­հե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն եւ հա­րա­զատ­նե­րուն, ա­ռող­ջու­թիւն եւ բժշկու­թիւն մաղ­թեց բո­լոր վի­րա­ւոր­նե­րուն եւ միա­ժա­մա­նակ գա­ղու­թին ա­նու­նով զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փա­ռին՝ հա­մազ­գա­յին ջան­քե­րով ան­գամ մը եւս վե­րա­կանգ­նե­լու ­Լի­բա­նա­նը ու յատ­կա­պէս եւ մաս­նա­ւո­րա­բար ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւ­նը՝ ա­ռա­ւել եւս յոյս ու կո­րով ներշնչե­լով ներ­կա­նե­րուն։