Այս տա­րի եւս, ­Գո­մո­թի­նիի մէջ նշո­ւե­ցաւ Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նայ հայ­րա­պե­տի տօ­նախմ­բու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր։ Այս ա­ռի­թով, տե­ղի ու­նե­ցան զա­նա­զան մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ։

Ա­ղի օրհ­նու­թիւն

Ուր­բաթ՝ 6 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք՝ ձե­ռամբ Ար­տա­ւազդ վրդ. ­Շա­րո­յեա­նի։ ­Հայր սուր­բը ներ­կա­նե­րուն բա­ցատ­րեց ա­ղի ի­մաս­տը եւ նշա­նա­կու­թիւ­նը մեր քրիս­տո­նէա­կան հա­ւատ­քին մէջ, ինչ­պէս նաեւ թե­լադրեց՝ ի­րենց կեան­քին պա­հակ­նե­րը դառ­նան եւ հե­ռու մնան ա­մէն տե­սա­կի աշ­խար­հիկ մեղ­քե­րէն, ո­րոնք հո­գիին սպի­տա­կու­թիւ­նը կը կորսնց­նեն ու կը սեւց­նեն զայն։ ­Խօս­քը ա­ւար­տե­լէն ետք, ­Տիկ­նանց միու­թեան ան­դամ­նե­րը լծո­ւե­ցան  մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թեան։

Ա­լեք­սան­տրու­պոլ­սոյ մէջ՝ յու­նաց Ս. ­Նի­կո­ղա­յո­սի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

Ուր­բաթ՝ 6 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս տօ­նին առ­թիւ, Ա­լեք­սան­տու­պոլ­սոյ  մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. պա­տա­րա­գի հան­դի­սա­ւոր տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն։
­Սոյն պաշ­տօ­նա­կան տօ­նա­կա­տու­րու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­բու­լոս, ինչ­պէս նաեւ Ա­լեք­սան­տու­պոլ­սոյ Ան­թի­մոս ­Մետ­րո­պո­լի­տի յա­տուկ հրա­ւէ­րով, մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. խա­չե­րեան։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր կ­՚ըն­կե­րա­նար Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան։
Այս առ­թիւ, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը եւ հայր սուր­բը պա­տա­րա­գէն ետք ներ­կայ գտնո­ւե­ցան   հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի հրա­տա­րա­կած գիր­քի շնո­րա­հան­դէ­սին, որ­մէ ետք սե­ղա­նա­կից ե­ղան նա­խա­գա­հին եւ պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րուն ի պա­տիւ տրո­ւած ճաշ­կե­րոյ­թին։
­Նոյն օ­րը յետ­մի­ջօ­րէին, ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը եւ հայր սուր­բը մետ­րո­պո­լի­տին այ­ցե­լե­ցին եւ յու­շա­նո­ւէր մը յանձ­նե­ցին, առ ի գնա­հա­տանք եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն իր ցու­ցա­բե­րած եղ­բայ­րա­կան սի­րոյն հայ ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ եւ ցու­ցա­բե­րած ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան՝ յատ­կա­պէս շրջա­նի հա­յու­թեան հա­մար:

­Հո­գե­հան­գիստ եւ դափ­նեպ­սա­կի զե­տե­ղում

Շա­բաթ՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. խա­չե­րեա­նի, տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան հան­դի­սա­ւոր պաշ­տօն 1988ի ­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժի ա­ղե­տա­լի զո­հե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար։  Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան, ինչ­պէս նաեւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան ու ­Գո­մո­թի­նիի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ս­տե­փան ­Մատ­թէո­սեան։ Ա­ւար­տին, Սր­բա­զան հայ­րը խօս­քը ուղ­ղե­լով ը­սաւ.- «Որ­քան որ մեր ազ­գին բո­լոր նա­հա­տակ­նե­րուն, զո­հե­րուն եւ յատ­կա­պէս երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րուն հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րե­լը քրիս­տո­նէա­կան հա­ւատ­քի ար­տա­յայ­տու­թիւն եւ ազ­գա­յին պար­տա­կա­նու­թիւն է՝ միա­ժա­մա­նակ վե­րապ­րու­մի կանչ եւ կամք է։ ­Հե­տե­ւա­բար, ֆի­զի­քա­կան կո­րուստ­ներ կրնան ըլ­լալ, սա­կայն ո­գին է կեն­դա­նա­րար եւ սե­րունդ­նե­րուն վե­րապ­րու­մը  նա­հա­տակ­նե­րուն եւ զո­հե­րուն վե­րապ­րումն իսկ է»։
Ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ այս առ­թիւ տե­ղադ­րո­ւած սգա­բե­մին առ­ջեւ, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նը կա­տա­րեց դափ­նեպ­սա­կի զե­տե­ղում, ա­պա տե­ղի ու­նե­ցաւ մո­մա­վա­ռու­թիւն։
­Գո­մո­թի­նիի Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան «Ու­րար­տու» պա­րա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց օ­րո­ւայ ա­ռ­թիւ պատ­շաճ պա­րե­րու փունջ մը։ ­Նոյն օ­րո­ւայ ե­րե­կո­յեան, պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րը եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Տիկ­նանց միու­թեան պատ­րաս­տած ճաշ­կե­րոյ­թին։

Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նա­ցի հայ­րա­պե­տի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն Գո­մո­թի­նիի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին ա­ռա­ւօ­տեան, սկիզբ ա­ռաւ Ս. եւ ան­մահ պա­տա­րա­գը։ ­Պա­տա­րա­գիչն էր Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը։ ­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պա­նը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետն ու ա­տե­նադ­պի­րը, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի քա­ղա­քա­պե­տը, ե­րես­փո­խան­նե­րը եւ պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Իր քա­րո­զին մէջ, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, անդ­րա­դառ­նա­լով ­Գո­մո­թի­նիի մէջ Ս. ­Յա­կո­բի հրա­շա­գործ հնա­մեայ ա­ւան­դու­թեան, թե­լադ­րեց կառ­չած մնալ եւ պահ­պա­նել ա­ւան­դու­թեան ընդ­մէ­ջէն մե­զի փո­խան­ցո­ւող հա­ւատ­քին։
­Քա­րո­զի ա­ւար­տին, Սր­բա­զան ­Հայ­րը ու­րա­խու­թեամբ յայ­տա­րա­րեց, ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր ­հո­վիւ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեա­նի նոր պաշ­տօ­նը՝ որ­պէս ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ մա­տա­ղօրհ­նէք։ ­Պա­տա­րա­գէն ետք Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան  հայ­րը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը եւ ­Գո­մո­թի­նիի  ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը,  շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ ըն­դու­նե­ցին շրջա­նի մետ­րո­պո­լի­տին եւ պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն կող­մէ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս։
­Վեր­ջա­պէս, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան հրա­ւէ­րով, ճաշ­կե­րոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցան օ­րո­ւան պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րը՝ ուխ­տա­ւոր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։ ­Սոյն ճաշ­կե­րոյ­թին նաեւ ներ­կայ էին ե­րեք շրջան­նե­րու (­Գա­վա­լա, Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս, Ք­սան­թի) թա­ղա­կա­նու­թեանց ան­դամ­նե­րը, միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ ժո­ղո­վուր­դը։ ­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան։ ­Ճաշ­կե­րոյ­թը ճո­խա­ցու­ցին ­Գո­մո­թի­նիի «Ու­րար­տու» եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի մաս­նա­ճիւ­ղի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բե­րը։ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րը, ի­րենց դա­սա­տո­ւի՝ ­Ռու­զա­ն Զօհրապեանի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ  ներ­կա­յա­ցու­ցին շարք մը  աս­մունք­ներ եւ խլե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րուն ջերմ գնա­հա­տան­քը։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր խօս­քին մէջ նշեց, թէ այս փոք­րիկ ե­րե­խա­նե­րը, ո­րոնք պա­րե­ցին, եր­գե­ցին եւ ար­տա­սա­նե­ցին՝ ա­նո՛նք են մեր յոյսն ու ա­պա­գան։ Այն­քան ա­տեն, որ ա­պա­գայ ու­նինք կը նշա­նա­կէ՝ կանգ ու կը գո­յա­տե­ւենք։ Սր­բա­զան հայ­րը գնա­հա­տեց բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ոչ մէկ ճիգ եւ մի­ջոց կը խնա­յեն պատ­րաս­տե­լու հա­մար այս նոր սե­րուն­դը, նկա­տի ու­նե­նա­լով ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղը, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը, դպրաց դա­սը եւ ե­կե­ղեց­ւոյ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բը, թե­լադ­րե­լով Թ­րա­կիոյ մնա­ցեալ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու խոր­հուրդ­նե­րուն՝ ի­րենք եւս պատ­րաս­տեն ­Տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու հա­մար ան­դա­մու­հի­ներ։ Ա­ւար­տին, գո­հու­նա­կու­թեամբ եւ գնա­հա­տան­քով անդ­րա­դառ­ձաւ շրջա­նի եր­կու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու կա­տա­րած ջան­քե­րուն՝ ե­կե­ղե­ցա­կան եւ ազ­գա­յին գոր­ծե­րուն մէջ։ Ի վեր­ջոյ, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը բո­լոր նո­ւի­րեալ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն  շնոր­հա­ւո­րեց ա­ռանձ­նա­բար, քա­ջա­լե­րեց, օրհ­նեց ա­նոնց աշ­խա­տան­քը եւ մաղ­թեց բո­լո­րին ծաղ­կուն օ­րեր։

Թղթակից