28 ­­Մա­յիս 1966-ին, իր յոգ­նա­բեկ աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի ե­րախ­տա­ւոր մը, ­­Սօս-­­Վա­նին (ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով՝ ­­Կա­րա­պետ ­­Յով­հան­նէ­սեան)։
­­Յու­նա­հայ ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րը ա­նոր կը պար­տին հա­յե­ցի կրթու­թեան, հայ գի­րի ու դպրու­թեան լու­սա­ւոր ճա­ճան­չումն­երը, ո­րոնք ­­Սօս-­­Վա­նին, որ­պէս ու­սու­ցիչ եւ ան­փո­խա­րի­նե­լի դաս­տիա­րակ, տա­րա­ծեց հայորդիներուն։ Ան­կէ ան­դին, ան որ­պէս գրա­գէտ եւ հե­քիա­թա­գիր, բազ­մա­թիւ գրա­կան գոր­ծեր թո­ղեց իր ե­տին, ո­րոնց մէջ կ­՚ար­տա­ցո­լայ հայ հո­ղի ու եր­կին­քի ու­ժը, հա­յոց լե­զուի նրբա­ճա­շակ գու­նա­ւո­րում­նե­րով եւ ճար­տա­րու­թեամբ։ ­­Մեծ ե­ղաւ նաեւ ­­Սօս-­­Վա­նիի հան­րա­յին եւ կու­սակ­ցա­կան նուի­րու­մը, մա­նա­ւանդ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մա­ւոր­ման ա­ռա­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րուն։
Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք ­­Սօս-­­Վա­նիի մա­հէն ո­րոշ ժա­մա­նակ յե­տոյ՝ ­­Մար­գար ­­Շա­րապ­խա­նեա­նի ստո­րագ­րու­թեամբ կեն­սագ­րա­կան գրու­թիւ­նը, որ­պէս նո­ւա­զա­գոյն տուրք մեծ ու­սու­ցի­չի ու մտա­ւո­րա­կա­նի ան­մառ յի­շա­տա­կին։

Ու­սու­ցի­չը՝ որ քա­ռա­սուն օր ա­ռաջ հո­ղին յանձ­նե­ցինք, կը պատ­կա­նէր այն անձ­նու­րաց սե­րուն­դին, որ իր բո­վան­դակ կեան­քը նո­ւի­րեց՝ մեր անն­ման ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը ազ­գա­յին շուն­չով դաս­տիա­րա­կե­լու եւ ա­նոնց մատ­ղաշ հո­գի­նե­րուն մէջ, Հայ­կա­զեան ան­մահ ո­գին միշտ վառ եւ ար­թուն պա­հե­լու հա­մար:
Գ­րա­գէ­տը՝ որ դժբախ­տու­թիւնն ու­նե­ցանք քա­ռա­սուն օր ա­ռաջ կորսնց­նե­լու, մաս կը կազ­մէր՝ հայ­րե­նա­շունչ ո­գիով տո­գո­րո­ւած այն սե­րուն­դին, որ հա­մակ սէր ու պաշ­տա­մունք զգաց հայ­րե­նի աշ­խար­հի հո­ղին ու ջու­րին, քա­րին ու ձո­րին ու… հայ­կա­կան ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն հան­դէպ:
Եւ վեր­ջա­պէս, այն հան­րա­յին մար­դը՝ որ քա­ռա­սուն օր ա­ռաջ մեզ­մէ յա­ւէտ բաժ­նո­ւե­ցաւ, հայ­րե­նի գա­ւա­ռէն սկսեալ մին­չեւ այս հիւ­րըն­կալ ա­փե­րը, ճիշդ կէս դար, խղճմտօ­րէն ծա­ռա­յեց՝ հայ դպրո­ցին ու դպրու­թեան. շունչ ու մե­լան սպա­ռեց, հո­գի ու միտք մա­շե­ցուց, սե­րունդ­ներ հաս­ցուց եւ հա­տոր­ներ դի­զեց… եւ այս­պէ­սով կա­րո­ղա­ցաւ իր ա­նու­նը յա­ւեր­ժաց­նել ու յի­շուիլ հա­րիւ­րա­ւոր ա­շա­կերտ­նե­րու եւ հա­զա­րա­ւոր ազ­գա­կից­նե­րու հո­գի­նե­րուն մէջ:
Այժմ, լռած է հայ­րե­նա­սէր ու­սու­ցի­չը, լռած է գիւ­ղա­պաշտ գրա­գէ­տը, լռած է նաեւ հայ­րե­նա­կա­րօտ նո­ւի­րեա­լը:
­Սօս-­Վա­նիի մա­հո­ւան քա­ռա­սուն­քին առ­թիւ, իր աշ­խար­հաց­րիւ ա­շա­կերտ­ներն ու ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րը, խոր յար­գան­քով կը վեր­յի­շեն ի­րենց սի­րե­լի գրա­գէտ-ու­սու­ցի­չին՝ յա­ւէտ ան­մո­ռա­նա­լի ա­նու­նը, իր հայ­րե­նա­շունչ հե­քիաթ­ներն ու իր ի­մաս­տա­լից ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք անջնջե­լի­րօ­րէն դրոշ­մո­ւած կը մնան ա­մէն ա­շա­կեր­տի հո­գիին մէջ:
­Մենք, անձ­նա­պէս, բախ­տը ու­նե­ցանք իր հայ­րե­նա­պաշտ շուն­չին տակ դաս­տիա­րա­կո­ւե­լու եւ իր հա­յադ­րոշմ դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րէն օգ­տո­ւե­լու: ­Հոս պէտք է յի­շենք, թէ ­Սօս-­Վա­նին, որ­պէս հայ­րե­նա­սէր գրա­գէտ ու դաս­տիա­րակ, մեր պա­տա­նե­կու­թեան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րուն, ըլ­լայ վար­ժա­րա­նէն ներս, ըլ­լայ վար­ժա­րա­նէն դուրս, մեծ տպա­ւո­րու­թիւն ձգած էր մեր պար­մա­նի սրտին մէջ: Եւ այդ ա­ռա­ջին տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, իր դառ­նա­ղէտ մա­հէն ետք ալ, մին­չեւ այ­սօր, կը մնան մեր, այժմ ե­րի­տա­սարդ, սրտին մէջ:
Ու­սուց­չա­կան աս­պա­րէ­զին մէջ, հա­կա­ռակ իր ու­նե­ցած դառ­նու­թիւն­նե­րուն (քի­չեր հասկ­ցան ­Սօս-­Վա­նին) տա­րի­ներ ետք, երբ ի­մա­ցաւ թէ մենք ալ այդ «ա­պե­րախտ» բայց նո­ւի­րա­կան գոր­ծին ենք լծուած, իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը եւ ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց ու զա­նա­զան օգ­տա­շատ խրատ­ներ տո­ւաւ՝ տա­րի­նե­րու իր հա­րուստ փոր­ձա­ռու­թե­նէն: Ա­լե­հեր ու­սու­ցիչ-գրա­գէ­տի մը հո­գիէն բխած, հայ­րա­կան յոր­դոր­ներ՝ ո­րոնք կը ջա­նանք գոր­ծադ­րել մեր ընդգրկած աս­պա­րէ­զին մէջ:
­Ճեր­մա­կին ճեր­մակ ու սե­ւին ալ սեւ ը­սող ու­սու­ցիչ-մարդ մըն էր ան, որ չէր հան­դուր­ժեր մար­դոց խա­ղե­րուն: Եւ այս­պէս ալ մնաց մին­չեւ իր մա­հը՝ ու­ղիղ եւ ան­խոր­տակ նկա­րագ­րով:

­Կեն­սագ­րա­կան գի­ծեր

­Բուն ա­նունն էր ­Կա­րա­պետ ­Յով­հան­նէ­սեան: Ծ­նած էր ­Վան՝ 1895-ին, ­Շա­տախ գա­ւա­ռի ­Թաղ գիւ­ղը, ­Տիգ­րիս գե­տի ա­փե­րուն մօտ: Իր նախ­նա­կան կրթութիւ­նը ստա­ցած էր գիւ­ղին եւ Աղ­թա­մա­րի ­Ժա­ռան­գա­ւո­րած վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ:
­Ժա­ռան­գա­ւո­րաց վար­ժա­րա­նի ­տես­չու­թիւ­նը զին­քը ղրկած էր ­Վա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նը, ուր եր­կու տա­րի կար­դա­լէ ետք, ան­ցած էր Ա­տա­բա­զար եւ ար­ձա­նագ­րո­ւած էր տեղ­ւոյն ­Կեդ­րո­նա­կա­նին մէջ, ո­րուն շրջա­նը ա­ւար­տած էր 1913-ին, վար­ժա­րա­նի բո­լոր ու­սու­ցիչ­նե­րու գնա­հա­տան­քին ար­ժա­նա­նա­լով: ­Նոյն տա­րին, հրա­ւի­րո­ւած էր Ա­տա­բա­զա­րի «Ս­տե­փա­նեան» վար­ժա­րա­նին մէջ պաշ­տօ­նա­վա­րե­լու որ­պէս հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ:
1915-ին կը ձեր­բա­կա­լո­ւի ու կը բան­տար­կո­ւի: ­Տա­ժա­նա­գին եւ ան­պա­տում տան­ջանք­նե­րու կ’են­թար­կո­ւի…: ­Ծեծ, բանտ ու շա­բաթ­նե­րով ա­նօ­թի կը մնայ: Հ­րաշ­քով կ’ա­զա­տի մե­ռել­նե­րուն մէ­ջէն ու կը փախ­չի Էս­կի­շէ­հիր եւ ա­պա ­Գո­նիա:
1919-ի սկիզ­բը, վերս­տին կ’եր­թայ Ա­տա­բա­զար, ուր մին­չեւ 1920, որ­պէս ու­սու­ցիչ կը պաշ­տօ­նա­վա­րէ Ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ:
­Քե­մա­լա­կան շարժ­ման ըն­թաց­քին կը փախ­չի ­Պո­լիս, ան­կէ կ­’անց­նի ­Պանտր­մա՝ որ­պէս ու­սու­ցիչ:
­Վեր­ջա­պէս, ­Փոք­րա­սիա­կան Ա­ղէ­տէն ետք, կը թո­ղու իր պաշ­տած հայ­րե­նի աշ­խար­հը եւ ու­րիշ գաղ­թա­կան­նե­րու հետ կը հաս­տա­տո­ւի ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տան: ­Հոս եւս, ­Սօս-­Վա­նիի գլխա­ւոր զբա­ղու­մը կ­’ըլ­լայ ու­սուց­չու­թիւ­նը: Որ­պէս հա­յե­րէ­նի եւ Ազ­գա­յին պատ­մու­թեան ու­սու­ցիչ կը պաշ­տօ­նա­վա­րէ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի կարգ մը հա­յա­հոծ քա­ղաք­նե­րուն մէջ,- ինչ­պէս՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ, ­Գա­վա­լա, Ա­լեք­սանդ­րու­պո­լիս, Տ­րա­մա, ե­ւ այլն, ուր բե­ղուն եւ ազ­գօ­գուտ գոր­ծու­նէու­թիւն մը կ­’ու­նե­նայ: ­Հա­րիւ­րա­ւոր գաղ­թա­կան պա­տա­նի­նե­րու եւ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու մեր ­Մե­ծաս­քանչ լե­զուն ու փա­ռա­պանծ պատ­մո­ւթիւ­նը կը սոր­վեց­նէ եւ իր հայ­րե­նա­շունչ դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րով, միշտ ար­թուն կը պա­հէ հայ­կա­կան ո­գին, ա­նոնց պան­դուխ­տի սրտե­րուն մէջ: 1949-ին ­Սօս-­Վա­նի ըն­տա­նեօք կը փո­խադ­րո­ւի Ա­թէնք ու կը հաս­տա­տո­ւի ­Գո­քի­նիոյ մէջ, ուր կը մնար մին­չեւ իր կսկծա­լի մա­հը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Բի­րէա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ, 28 ­Մա­յի­սին, ­Շա­բաթ օր, կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ մը ետք:
­Սօս-­Վա­նի տնօ­րէ­նու­թեան պաշ­տօն­ներ վա­րած էր ­Ֆիք­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ Ազ­գա­յին եւ միա­ցեալ «­Զա­ւա­րեան» զոյգ վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ, ու­նե­նա­լով հա­րիւ­րա­ւոր ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­ներ ո­րոնք, հոս թէ ար­տա­սահ­ման եւ ­Հա­յաս­տան միշտ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ պի­տի յի­շեն ի­րենց սի­րե­լի տնօ­րէ­նին ա­նու­նը:
­Քա­նի մը տա­րի ա­ռաջ, իր յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քին բե­րու­մով հանգստեան կո­չո­ւած էր:

Գ­րա­գէտն ու գոր­ծը

­Սօս-­Վա­նի, Ա­րեւմ­տա­հայ գա­ւա­ռա­կան գրա­կա­նու­թեան սա­կա­ւա­թիւ գիւ­ղա­գիր-հե­քիա­թա­գիր­նե­րէն մէկն է, որ իր մշա­կած եր­կե­րուն շնոր­հիւ, ինք­նու­րոյն տեղ մը կը գրա­ւէ հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ:
Ան, տա­կա­ւին ա­շա­կերտ՝ աշ­խա­տակ­ցած է հայ­կա­կան զա­նա­զան օ­րա­թեր­թե­րու եւ ամ­սագ­րե­րու, սի­րա­յին քեր­թո­ւած­ներ ու կարճ հե­քիաթ­ներ գրե­լով:
Իր գրու­թիւն­նե­րուն միակ մի­ջա­վայ­րը գիւղն է ու մի­՛այն գիւ­ղը, իր միա­միտ մար­դոց­մով, իր գե­ղա­տե­սիլ բնու­թեամբ եւ իր չար­քաշ… ա­նա­սուն­նե­րով:
Իր անդ­րա­նիկ գրքոյ­կը՝ «­Հայ­կա­կան ­Պա­րերգ­ներ» տպած է 1912-ին, երբ տա­կա­ւին ա­շա­կերտ էր Ա­տա­բա­զա­րի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նին մէջ:
­Ցարդ՝ իր­մէ լոյս տե­սած գոր­ծերն են.- «­Վա­հագ­նած­նունդ», 1929 Ա­թէնք, «Ան­հա­տա­կան» 1932 Ա­թէնք, «­Ծամ­թելս ­Ծովն ին­կաւ», 1935 Ա­թէնք, «­Ճանչ­նանք մեր հայ­րե­նի­քը», 1938 Ա­թէնք, գրո­ւած ­Վաս­պու­րա­կան Աշ­խար­հի մա­սին:
­Վե­րո­յի­շեալ չորս հա­տոր­ներն ալ տպո­ւած են Ա­թէն­քի «­Նոր Օր»ի տպա­րա­նին մէջ:
Իսկ քա­նի մը տա­րի ա­ռաջ, ­Պէյ­րու­թի «­Սե­ւան» հրա­տա­րակ­չա­կա­նը, լոյս ըն­ծա­յեց «Այն օ­րէն ի վեր, այն օ­րէն աս­դին» խո­րագ­րով, պատ­մուածք­նե­րու եւ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րու եր­կու հա­տոր­ներ, բազ­մա­բե­ղուն հե­քիա­թագ­րին տա­րած աշ­խա­տան­քը գնա­հա­տե­լու մի­տու­մով:

Ան­տիպ­ներ

Ա­սոնց­մէ զատ, ­Սօս-­Վա­նի, ու­նի բազ­մա­թիւ ան­տիպ գոր­ծեր, ո­րոնք ի­րա­րու վրայ դի­ցո­ւած՝ մե­կե­նա­սի կը սպա­սեն:
­Յի­շենք քա­նի մը հա­տը միայն.- «­Կա­նա­չենց հար­սը» իր միակ վէ­պը, որ 1953-ին լոյս տե­սաւ «Ա­զատ Օր»ի եւ ա­պա ­Փա­րի­զի «­Յա­ռաջ»ի մէջ իբ­րեւ թեր­թօն: «Աշ­նա­նա­յին» պատ­մուածք­ներ, գիւ­ղի կեան­քէն առ­նուած, «­Սա­սու­նա­կան» վի­պերգ­ներ, «­Ծա­ղիկ­ներ հայ­րե­նի աշ­խար­հէն» ա­ւան­դու­թիւն­ներ եւ շատ մը ու­րիշ եր­կեր:
Ա­սոնց­մէ զատ, ու­նի նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի լի­ճե­րու, լեռ­նե­րու, ձո­րե­րու, ձու­կե­րու, կեն­դա­նի­նե­րու եւ բնու­թեան մա­սին գրո­ւած բազ­մա­թիւ հայ­րե­նա­գի­տա­կան գրու­թիւն­ներ, հե­քիաթ­ներ ու ա­ւան­դու­թիւն­ներ, ո­րոնք, ինչ­պէս ը­սինք վե­րը, բա­րե­րա­րի կը սպա­սեն, լոյս-աշ­խարհ գա­լու հա­մար:
Ո՞վ պի­տի ստանձ­նէ ա­նոնց հրա­տա­րա­կու­թեան գոր­ծը: Ա­հա­ւա­սիկ հար­ցում մը, ո­րուն պա­տաս­խա­նը պէտք է տան մեր ու­նե­ւոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը:
Ա­թե­նա­հայ խումբ մը ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ, ո­րոնք բախ­տը ու­նե­ցած էին ­Սօս-­Վա­նիի ա­շա­կերտ­նե­րը ըլ­լա­լու եւ ա­նոր հայ­րե­նա­սէր շուն­չին տակ դաս­տիա­րա­կո­ւե­լու, իր մա­հէն քա­նի մը ա­միս ա­ռաջ, գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փա­րը յղա­ցած էին, ի­րենց սի­րե­լի դաս­տիա­րա­կին ծննդեան 70-ա­մեա­կին եւ գրա­կան ու դաս­տիա­րակ­չա­կան գոր­ծու­նէու­թեան 50-ա­մեա­կին առ­թիւ, յո­բե­լե­նա­կան հան­դի­սու­թիւն մը կազ­մա­կեր­պել, պա­տո­ւե­լու հա­մար վաս­տա­կա­ւոր ու­սու­ցիչն ու գրա­գէ­տը:
­Սա­կայն ան­գութ մա­հը, թոյլ չտուաւ, որ ա­նոնք ի­րա­գոր­ծեն այդ իս­կա­պէս գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փա­րը եւ զայն կան­խա­ժա­մօ­րէն խլեց՝ խոր սու­գի մատ­նե­լով իր ազ­նիւ կո­ղա­կի­ցը, հա­րիւ­րա­ւոր ա­շա­կերտ­նե­րը ու բազ­մա­թիւ բա­րե­կամ­ներն եւ գա­ղա­փա­րի ըն­կեր­նե­րը:
­Հան­գիստ իր յոգ­նա­բեկ ոս­կոր­նե­րուն եւ յար­գանք իր քաղցր յի­շա­տա­կին:

Շ. ՄԱՐԳԱՐ