Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան տնտե­սա­ւոր­մամբ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ կը վե­րա­կա­ռու­ցո­ւի «­Սօ­սէ» ման­կա­պար­տէ­զը: Այս մա­սին «Ար­ցախփ­րես»ի թղթա­կի­ցին հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան քա­ղա­քա­շի­նա­կան պե­տա­կան տես­չու­թեան պետ ­Դա­ւիթ Ա­ւա­նե­սեան` նշե­լով, որ 2015ի Օ­գոս­տո­սէն սկսած են ման­կա­պար­տէ­զի վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: «Այժմ կ­՛ըն­թա­նան ման­կա­պար­տէ­զի ներ­քին յար­դար­ման, ե­րես­պատ­ման եւ բա­կի բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: ­Վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած է 429 մի­լիոն 827 հա­զար դրամ: ­Ման­կա­պար­տէ­զի շէն­քը օգ­տա­գործ­ման պի­տի յանձ­նո­ւի այս տա­րո­ւան Օ­գոս­տո­սին»,- ը­սած է Դ. Ա­ւա­նե­սեան:
­Ներ­կա­յիս «­Սօ­սէ» ման­կա­պար­տէ­զը կը գոր­ծէ ժա­մա­նա­կա­ւոր կեր­պով տրա­մադ­րո­ւած վայ­րին՝ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի նախ­կին 6րդ դպ­րո­ցի մաս­նա­շէն­քե­րէն մէ­կուն մէջ: Ար­մի­նէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի հա­մա­ձայն՝ այ­սօր ման­կա­պար­տէզ կը յա­ճա­խեն շուրջ 70 ե­րե­խա­ներ: Հ.Օ.Մ. Ար­ցա­խի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, «­Սօ­սէ» մա­նա­կա­պար­տէ­զի շի­նա­րա­րու­թեան յանձ­նա­խում­բը եւ Հ.Օ.Մ.ի տար­բեր միա­ւոր­ներ՝ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու, ­Գա­նա­տա­յի եւ այլ եր­կիր­նե­րու մէջ, կը շա­րու­նա­կեն նա­խա­ձեռ­նել դրա­մա­հա­ւաք­նե­րու՝ շի­նա­րա­րու­թիւ­նը կա­րե­լի ե­ղա­ծին չափ շուտ ա­ւար­տե­լու նպա­տա­կով: