Սօսէ Մայրիկի դիմաքանդակը Ջերմուկի մէջ (քանդակագործ՝ Յովհաննէս Մուրադեան)

9 ­Փետ­րո­ւա­րին կ­’ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցը հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ե­զա­կի հա­յու­հի­նե­րէն ­Սօ­սէ ­Մայ­րի­կի, որ իր մարմ­նա­ւո­րած ֆե­տա­յա­կան կեր­պա­րով եւ յե­ղա­փո­խա­կան անձ­նա­զո­հու­թեան օ­րի­նա­կով՝ ազ­գա­յին ինք­նա­ճա­նաչ­ման ու հպար­տու­թեան ո­գե­ւո­րիչ աղ­բիւր մը կը հան­դի­սա­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի ապ­րող սե­րունդ­նե­րուն հա­մար։
64 տա­րի ա­ռաջ, 9 ­Փետ­րո­ւար 1953ին, Ե­գիպ­տո­սի Ա­ղեք­սանդ­րիա քա­ղա­քին մէջ, 85 տա­րե­կան հա­սա­կին իր աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի դիւ­ցազ­նու­հին՝ Աղ­բիւր ­Սօ­սէն։
­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ հայ ֆե­տա­յա­կան շարժ­ման ա­ռիւ­ծին՝ ­Սե­րոբ Աղ­բիւ­րի (­Վար­դա­նեան) կինն էր։ Ծ­նած էր 1868ին (ըստ ո­րոշ աղ­բիւր­նե­րու՝ 1869ին) ­Սա­սուն, ­Նեմ­րութ լե­րան փէ­շե­րուն գտնո­ւող ­Թե­ղուտ գիւ­ղը, բազ­ման­դամ ըն­տա­նի­քի տէր ­Մար­գար Դ­րօ-Աս­տան­տու­րի յար­կին տակ։
­Հա­զիւ պար­մա­նու­հի, 13 տա­րե­կա­նին, ­Սաս­նոյ հա­յե­րու ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն, ծնող­քը ու­զե­ցին ա­մուս­նաց­նել ­Սօ­սէին։ ­Բարձ­րա­հա­սակ եւ գե­ղա­դէմ՝ ­Սօ­սէ ըմ­բոս­տաց­ման իր ա­ռա­ջին եւ բախ­տո­րոշ քայ­լը կա­տա­րեց, երբ ծնող­քին ա­ռա­ջար­կած թեկ­նա­ծու­նե­րը մեր­ժե­լով՝ ու­զեց իր կեան­քը կա­պել Խ­չէենց ­Սե­րո­բի հետ, ո­րուն անձ­նո­ւի­րու­թիւնն ու հայ­րե­նա­սի­րու­թիւ­նը ներշնչ­ման աղ­բիւր դար­ձած էին յե­ղա­փո­խա­կան հա­յու­հիին հա­մար։
Ինչ­պէս ­Սօ­սէ ինք հե­տա­գա­յին պի­տի գրէր իր ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան գրա­ռու­մին մէջ՝
«Չ­խու­րի շրջա­նի ­Քիւր­տե­րը Ահ­մատ ա­ղա­յի եւ ­Զա­մա­խա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ մեր շրջան­նե­րը կո­ղոպ­տե­լու ե­լած էին: Այդ օ­րե­րը կ’են­թադ­րեմ, որ 1880 թո­ւա­կան­ներն էին: Ա­նոնց աչ­քե­րը դար­ձած էին ­Սե­րո­բենց տան վրայ:
«­Սե­րո­բենց տու­նը կը կո­չո­ւէր Մ­խոյ-Խ­չո­յի տուն: Ա­նոնք հաս­տա­տո­ւած էին ­Սո­խուրդ գիւ­ղը, որ կը գտնո­ւէր ­Նեմ­րու­թի տակ: ­Բազ­մա­մարդ տուն մը, ուր ­Սե­րոբ իր ե­րեք եղ­բայր­նե­րուն, հօ­րեղ­բայր­նե­րուն եւ ա­նոնց որ­դի­նե­րուն հետ շէն կը պա­հէին հա­րուստ ու նա­հա­պե­տա­կան տու­նը, ո­րուն գլու­խը կանգ­նած էր Մ­խէն, ­Սե­րո­բի մեծ եղ­բայ­րը: Իսկ ­Սե­րո­բը՝ չորս եղ­բայր­նե­րու ա­մէ­նէն փոք­րը, իր ե­րեք քոյ­րե­րուն սի­րե­լին էր:
«Այդ թո­ւա­կան­նե­րուն ­Սե­րո­բը զի­նո­ւած կը պտը­տէր եւ որ­սոր­դու­թիւն կ’ը­նէր: Ահ­մատ ա­ղան, իր ու­ժե­րուն վստահ, կ’ու­զէր կո­ղոպ­տել ­Սո­խուր­դի ոչ­խար­նե­րը: ­Զէն­քով դի­մադ­րո­ղը ­Սե­րոբն ե­ղաւ: Ահ­մատ ա­ղան պար­տուած՝ հե­ռա­ցաւ գիւ­ղի սահ­ման­նե­րէն:
«­Սե­րո­բի ա­նու­նը բո­լո­րի շրթունք­նե­րուն վրայ էր, բո­լո­րին սի­րե­լի: Ա­նի­կա շատ յա­ճախ կու­գար մեր տու­նը եւ կ’ըլ­լար եղ­բայր­նե­րուս հետ:
«­Սե­րո­բը գե­ղե­ցիկ տղա­մարդ մըն էր, բարձ­րա­հա­սակ, հուժ­կու եւ ա­րա­գա­շարժ: ­Վար­մուն­քի մէջ շատ լուրջ եւ խօս­քի մէջ խե­լա­ցի:
«Ես շատ ե­րես ա­ռած աղ­ջիկ մըն էի մեր տան մէջ եւ հե­տե­ւա­բար միշտ կը գտնո­ւէի տղա­մար­դոց մէջ եւ հա­մար­ձա­կու­թեամբ կը խօ­սէի բո­լո­րին հետ:
«­Մեր գիւ­ղէն քա­նի մը ըն­տա­նիք­ներ կ’ու­զէին կա­նու­խէն նշան մը կա­պել մեր տան հետ, որ­պէս­զի զիս հարս տա­նին: Ես միշտ հա­մար­ձա­կու­թեամբ կը մեր­ժէի, եւ հօ­րեղ­բայր­ներս ալ իմ կամ­քը կը կա­տա­րէին:
«Ան­գամ մը հօ­րեղ­բայր­ներս, նո­րէն կա­տա­կով, ու­զե­ցին գիտ­նալ, թէ ես ո­րո՞ւն հետ նշա­նո­ւիլ կ’ու­զեմ: Այդ օ­րը ­Սե­րոբ ալ եղ­բայր­նե­րուս հետ մեր տունն էր: Ես հօ­րեղ­բօրս ը­սի.
«-Ե­թէ նշա­նո­ւիմ, ­Սե­րո­բին հետ կ’ու­զեմ նշա­նո­ւիլ: ­Բո­լորն ալ խնդա­ցին: ­Սե­րոբն ալ խնդաց: ­Բայց քիչ յե­տոյ լրջա­ցաւ, լռեց եւ հաց ու­տե­լէ յե­տոյ մեկ­նե­ցաւ:
«­Քա­նի մը ա­միս հա­զիւ ան­ցած էր այդ խօս­քի վրայ, երբ ­Սե­րո­բի տու­նէն ­Մը­խէն ե­կաւ իմ նշա­նը դնե­լու: ­Կա­տա­կը լուր­ջի փո­խո­ւե­ցաւ»:
Այդ­պէ՛ս, ­Սօ­սէի կեան­քը կա­պո­ւե­ցաւ ­Սե­րոբ ­Վար­դա­նեա­նին, որ կո­չո­ւած էր դառ­նա­լու ­Տա­րօն Աշ­խար­հի յե­ղա­փո­խա­կան ա­ռի­ծը եւ հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման մէջ ան­մա­հա­նա­լու իբ­րեւ դաշ­նակ­ցա­կան անդ­րա­նիկ հայ­դու­կա­պետ­նե­րէն Աղ­բի՛ւր ­Սե­րո­բը։
Քր­տա­կան եւ թրքա­կան ա­նի­րա­ւու­թեանց ու շա­հա­տա­կու­թեանց դէմ հայ­կա­կան ըմ­բոս­տաց­ման ա­ռա­ջին բռնկում­նե­րու ժա­մա­նա­կաշր­ջանն էր, ինչ­պէս նաեւ՝ ապ­րուս­տի ա­պա­հով­ման դժո­ւա­րին պայ­ման­նե­րու յաղ­թա­հար­ման հա­մար գա­ւառ­նե­րէն դէ­պի ­Պո­լիս հայ գեղ­ջուկ­նե­րու պանդխ­տու­թեան տա­րի­ներն էին։ ­Սո­խորդ գիւ­ղի բնա­կիչ ­Վար­դա­նեան­նե­րու տու­նը եւս ճա­շա­կեց պանդխտու­թեան դառ­նու­թիւ­նը, երբ 1890ա­կան­նե­րու սկիզ­բը, կնոջն ու անդ­րա­նիկ զաւ­կին՝ ­Յա­կո­բին ա­ռան­ձին թո­ղած, ­Սե­րոբ գնաց պանդխ­տու­թեան։
Ըն­տա­նե­կան օ­ճա­խի տնտե­սումն ու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը իր ու­սե­րուն շալ­կե­լու ծանր հո­գը, ի հար­կին նաեւ զէն­քով ծա­ռա­ցու­մը քրտա­կան ա­ռօ­րեայ գո­ղու­թեանց դէմ, ­Սօ­սէի մէջ կռա­նե­ցին դի­մադ­րա­կա­նու­թեան ո­գին եւ ան լիո­վին պատ­րաստ էր ար­դէն ֆե­տա­յա­կան կեան­քին, երբ 1895ին ­Սե­րոբ վե­րա­դար­ձաւ պանդխ­տու­թե­նէն։ ­Պոլ­սոյ մէջ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­դա­մագ­րո­ւած՝ ­Սե­րոբ հայ­րե­նի գիւղ վե­րա­դար­ձաւ յե­ղա­փո­խա­կա­նի «Տ­ղա՛ք, ա­ռանց հա­ցի մնա­ցէք, ա­ռանց զէն­քի մի մնաք» յոր­դո­րով պայ­քա­րի դրօ­շը պար­զած։ Ամ­բողջ ­Սաս­նոյ հա­յու­թեան առ­ջեւ ­Սե­րոբ իր ան­ձին օ­րի­նա­կով ու­ղի բա­ցաւ։
­Սե­րոբ իր շուրջ հա­ւա­քեց մար­տու­նակ ո­գիով ե­րի­տա­սարդ­նե­րու խումբ մը՝ ուխ­տե­լով ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան զի­նեալ պայ­քա­րի դրօշ բարձ­րաց­նել հա­յու­թիւ­նը կե­ղե­քող քիւրտ թէ թուրք հրո­սակ­նե­րու եւ ոս­տի­կան­նե­րու դէմ։ ­Սե­րոբ ու­նե­ցած-չու­նե­ցա­ծը ծա­խեց, զէնք ու զի­նամթերք ա­պա­հո­վեց եւ կնոջ, եր­կու որ­դի­նե­րուն եւ իր կազ­մած դաշ­նակ­ցա­կան խում­բին հետ բարձ­րա­ցան լեռ­նե­րը։
­Սօ­սէի ­Ֆե­տա­յա­կան գոր­ծու­նէու­թեան այդ շրջա­նը լա­ւա­գոյնս խտա­ցո­ւած է ­Հայ­կա­կան Ա­զա­տա­մար­տին նո­ւի­րո­ւած ժո­ղովր­դա­կան եր­գի՝ «Գն­դակ Ո­րո­տաց»ի հե­տե­ւեալ եր­կու տու­նե­րուն մէջ.-

Գն­դակ ո­րո­տաց ­Նո­յեմ­բեր ամ­սուն,
­Պա­շա­րո­ւած ենք մենք, իմ սի­րուն ­Սօ­սէ,
­Վեր առ մո­սինդ, քա­ջու­թիւնն հոս է,
­Քո սի­րած ­Սե­րո­բի օրհ­նեալ օրն այս է:

­Ձայն տո­ւաւ ­Սօ­սէն.- ­Սե­րոբ ջան հոս եմ,
­Զի­նո­ւած պատ­րաս­տո­ւած, ձայ­նիդ կը սպա­սեմ,
­Քե­զի հետ կռո­ւե­լու, քո կող­քին մեռ­նե­լու
Ա­մէն օր, ա­մէն ժամ, պատ­րաստ է ­Սօ­սէն:

­Միայն ե­րեք տա­րի տե­ւեց Աղ­բիւր ­Սե­րո­բի ֆե­տա­յա­կան գոր­ծու­նէու­թեան շրջա­նը, ո­րուն ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան ­Սօ­սէ ոչ միայն կի­նը, այ­լեւ զէն­քի ան­բա­ժան ըն­կե­րը ե­ղաւ ­Տա­րօ­նի Ա­ռիւ­ծին։ ­Գիւ­ղէ գիւղ եւ քրտա­կան հրո­սակ­նե­րու թէ թրքա­կան զօր­քե­րու դէմ կռի­ւէ կռիւ, ­Սե­րոբ Աղ­բիւր յե­ղա­փո­խու­թեան բո­ցով պայ­քա­րի հա­նեց ողջ ­Տա­րօ­նի աշ­խար­հը՝ ար­ժա­նա­նա­լով ժո­ղովր­դա­կան ու գու­սա­նա­կան բա­զում եր­գե­րու, ո­րոնց մէջ ըստ ար­ժան­ւոյն ֆե­տա­յի հա­յու­հիի իր տե­ղը ու­նե­ցաւ ­Սօ­սէ։
­Հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ո­գեշն­չող ա­ւանդ­նե­րէն մէ­կը ե­ղաւ ­Սօ­սէի — իբ­րեւ յե­ղա­փո­խա­կան հա­յու­հիի — ամ­բող­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ֆե­տա­յա­կան կեան­քին ու մար­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան։ ­Սօ­սէ իր ան­ձին օ­րի­նա­կով յե­ղաշր­ջեց ընդ­հա­նուր մտայ­նու­թիւ­նը.- Առ­նո­ւազն ­Սաս­նոյ հա­յու­թիւ­նը դեռ պատ­րաստ չէր հասկ­նա­լու եւ ըն­դու­նե­լու, որ հա­ւա­սա­րա­պէս հա­յու­հին եւս ի­րա­ւունք ու­նէր զէն ի ձե­ռին կանգ­նե­լու կռո­ւի դաշտ նե­տո­ւած հայ տղա­մար­դու կող­քին՝ միաս­նա­բար յա­ռաջ մղե­լու հա­մար ­Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յու­թեան ամ­բող­ջա­կան ա­զա­տագ­րու­թեան պայ­քա­րը։
Ա­ւե­լի՛ն. կը տի­րէր այն մտայ­նու­թիւ­նը, որ ֆե­տա­յա­կան շարժ­ման բա­րո­յա­կան օ­րէնք­նե­րով՝ ֆե­տա­յին պէտք չէ ա­մուս­նա­նար, իսկ ե­թէ ար­դէն ա­մուս­նա­ցած էր՝ ըն­տա­նի­քին հրա­ժեշտ պէտք է տար ու անմ­նա­ցորդ նո­ւի­րո­ւէր ազ­գի ա­զա­տագ­րու­թեան պայ­քա­րին։
Իբ­րեւ իր ա­տե­նի ֆե­տա­յա­կան շարժ­ման ան­վի­ճե­լի ա­ռաջ­նոր­դը՝ Աղ­բիւր ­Սե­րոբ իր իսկ զի­նո­ւոր­նե­րուն կող­մէ քննա­դա­տո­ւե­ցաւ ­Սօ­սէն ու զա­ւակ­նե­րը իր կող­քին պա­հե­լու ո­րո­շու­մին հա­մար։ ­Բայց զուր ան­ցան ֆե­տա­յա­կան կեան­քէն բաժ­նո­ւե­լու եւ զա­ւակ­նե­րու հո­գա­տա­րու­թեան նո­ւի­րո­ւե­լու ի­մաս­տով ­Սօ­սէին ուղ­ղո­ւած նոյ­նիսկ սրտցաւ յոր­դոր­նե­րը, ո­րով­հե­տեւ ­Սօ­սէ որ­քան կին էր ու մայր, նոյն­քան եւ ֆե­տա­յի էր ու իբ­րեւ այդ­պի­սին մնաց մին­չեւ 1899ի այն սեւ ու մուր օ­րը, երբ ­Սե­րոբ հայ դա­ւա­ճա­նի մատ­նու­թեան զոհ գնաց. ծխա­խո­տով զինք թու­նա­ւո­րեց հայ մատ­նիչ մը, ո­րուն ցուց­մուն­քով Պ­շա­րէ ­Խա­լի­լի գլխա­ւո­րած թուրք ու քիւրտ զօր­քը փու­թաց պա­շա­րե­լու ­Սե­րոբն ու ա­նոր խում­բը։
­Սե­րոբ եւ ­Սօ­սէ թագս­տոց ընտ­րած էին ­Գեա­լի­գիւ­զան գիւ­ղը։ ­Սե­րո­բի գլխուն հա­մար թրքա­կան իշ­խա­նու­թեանց խոս­տա­ցած պար­գեւ­նե­րէն շլա­ցած՝ հա­յա­նուն մատ­նիչ-դա­ւա­ճան մը ոչ միայն իշ­խա­նու­թեանց տե­ղե­կա­ցուց Աղ­բիւ­րի թագս­տ­ցո­ցը, այ­լեւ՝ իբր թէ բա­րե­կա­մա­բար հիւ­րըն­կա­լե­լով ­Սե­րո­բը, ա­նոր հրամ­ցու­ցած ծխա­խո­տին մէջ թոյն խառ­նե­լով ան­շար­ժու­թեան մատ­նեց ­Տա­րօ­նի Ա­ռիւ­ծին։ Այ­նու­հե­տեւ՝ թուրք զի­նո­ւոր­նե­րը ի­րենց յար­ձա­կու­մը գոր­ծե­ցին։ ­Սե­րոբ ա­նոյժ էր դի­մադ­րե­լու հա­մար, բայց ­Սօ­սէ, անդ­րա­նիկ զա­ւա­կը՝ ­Յա­կոբ եւ եր­կու եղ­բայր­նե­րը՝ ­Զա­քար ու Մ­խօ հե­րո­սա­բար կռո­ւե­ցան ա­նարգ թշնա­միին դէմ։ ­Սե­րոբ, զա­ւա­կը եւ եր­կու եղ­բայր­նե­րը սպան­նո­ւե­ցան. ծան­րօ­րէն վի­րա­ւո­րո­ւե­ցաւ նաեւ ­Սօ­սէ։
Պ­շա­րէ ­Խա­լիլ եւ իր զի­նո­ւոր­նե­րը կտրե­ցին ար­դէն սպան­նո­ւած ­Սե­րո­բի գլու­խը, բայց թուրք հրա­մա­նա­տա­րը թոյլ չտո­ւաւ, որ ձեռք տան ­Սօ­սէին։ ­Վի­րա­ւոր ­Սօ­սէն նախ ա­պա­քի­նու­մի տա­րո­ւե­ցաւ եւ ա­պա բանտ նե­տո­ւե­ցաւ, բայց կարճ ժա­մա­նակ ետք ա­զատ ար­ձա­կո­ւե­ցաւ։ Իսկ փոքր զա­ւա­կը տա­րին քիւր­տե­րը եւ այ­լեւս չգտնո­ւե­ցաւ ա­նոր հետ­քը։
­Վերջ գտաւ ­Սօ­սէի ֆե­տա­յա­կան գոր­ծու­նէու­թեան շրջա­նը եւ սկսան աս­տան­դա­կան ու տա­րա­գիր կեան­քի ծանր տա­րի­նե­րը, ո­րոնք հիւսե­ցին տխուր, դառն ու դա­ժան պատ­մու­թիւ­նը հայ դիւ­ցազ­նու­հիին։
Ա­ւե­լի քան յի­սուն տա­րի, ­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ անվ­հատ վկան ու շրջուն քա­րո­զի­չը ե­ղաւ Աղ­բիւր ­Սե­րո­բի հե­րո­սա­կան ա­ւան­դին ու հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի յաղ­թա­շունչ եր­թին։ Գ­նաց հոն, ուր ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը զինք կան­չեց։ Եւ ա­մէ­նուր բաժ­նե­կից դար­ձաւ մեր ժո­ղո­վուր­դին բա­ժին հա­նո­ւած տա­ռա­պանք­նե­րուն ու հա­լա­ծանք­նե­րուն՝ դի­մադ­րա­կան կո­րով ներշն­չե­լով իր շրջա­պա­տին։
Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տի բռնկման ժա­մա­նակ ­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ կը գտնո­ւէր ­Վան, ուր մաս­նա­կից դար­ձաւ ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան հե­րո­սա­մար­տին, ինչ­պէս եւ դէ­պի Ա­րեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի խո­րե­րը ­Հայ ­Կա­մա­ւո­րա­կան ­Գուն­դե­րու յա­ռաջ­խա­ղաց­քին։ ­Բայց երբ վրայ հա­սաւ ռու­սա­կան զօր­քե­րու նա­հան­ջը Ա­րեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի ա­զա­տագ­րո­ւած շրջան­նե­րէն, ­Վաս­պու­րա­կա­նի եւ ­Սա­սու­նի գաղ­թա­կան հա­յու­թեան հետ ­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ ինք եւս ան­ցաւ Ե­րե­ւան, ուր մնաց մին­չեւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան խորհր­դայ­նա­ցու­մը։
­Դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծիչ­նե­րու դէմ մո­լեգ­նած պոլ­շե­ւի­կեան հա­լա­ծանք­նե­րուն հե­տե­ւան­քով՝ ­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ ան­ցաւ ­Պո­լիս, ուր շատ կար­ճա­տեւ ե­ղաւ իր կե­ցու­թիւ­նը։ ­Քե­մա­լա­կան վտան­գին դէմ յան­դի­ման՝ ­Սօ­սէ ­Մայ­րի­կին թե­լադ­րո­ւե­ցաւ եր­թալ Ա­ղեք­սանդ­րիա, Ե­գիպ­տոս, ուր ան ա­ւե­լի քան քա­ռորդ դար ապ­րե­ցաւ եւ շա­րու­նա­կեց ծա­ռա­յել իր պաշ­տած ժո­ղո­վուր­դին՝ հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի դրօ­շա­կիր ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ճամ­բով։
Ա­ղեք­սանդ­րիա իր կե­ցու­թեան ամ­բողջ շրջա­նին, ­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ ապ­րե­ցաւ ­Հայկ ­Խա­նա­մի­րեա­նի ըն­տա­նի­քին հետ եւ ամ­բողջ գա­ղու­թին կող­մէ ար­ժա­նա­ցաւ գա­ղա­փա­րա­կան մօր մը վե­րա­պա­հո­ւած յար­գան­քին ու սի­րոյ։
­Տա­րա­գիր իր կեան­քը ­Սօ­սէ ­Մայ­րիկ լե­ցուց Երկ­րի կա­րօ­տով ու ան­խոնջ վկա­յու­թեամ­բը հե­րո­սա­կան այն պայ­քա­րին, ո­րուն ան­սա­կարկ նո­ւի­րո­ւե­ցաւ իր կեան­քին գնով ­Սաս­նոյ լեռ­նե­րուն վրայ, ­Տա­րօ­նի Ա­ռիւ­ծին կող­քին։
Իր մա­հէն 45 տա­րի ետք, 1998ին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 80ա­մեա­կին ա­ռի­թով, ­Սօ­սէ ­Մայ­րի­կի ա­ճիւն­նե­րը տե­ղա­փո­խո­ւե­ցան հայ­րե­նիք, ուր ի­րենց վերջ­նա­կան հան­գիս­տը գտան Ե­ռաբ­լու­րի մէջ։
­Սօ­սէի տա­րա­գիր կեան­քը նաեւ ա­ռօ­րեայ հա­ղոր­դու­թեան ա­ռիթ մը ե­ղաւ սփիւռ­քեան ա­փե­րու վրայ կազ­մա­ւո­րո­ւած հայ սե­րունդ­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ա­զա­տագ­րու­թեան ուխ­տով ի­րենց կեան­քը ի­մաս­տա­ւո­րե­ցին ու հու­նա­ւո­րե­ցին՝ ­Սօ­սէ ­Մայ­րի­կի շուն­չով, խօս­քով եւ օ­րի­նա­կով փա­րե­լով ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Հա­յու­հիի ան­մա­հա­կան ա­ւան­դին։
­Սօ­սէ ­Մայ­րի­կի մարմ­նա­ւո­րած այդ խոր­հուր­դին նո­ւի­րուած է սփիւռ­քա­հայ ծա­նօթ բա­նաս­տեղծ Ար­սէն Եր­կա­թի քեր­թո­ւա­ծին հե­տե­ւեալ վկա­յու­թիւ­նը.

Աղ­բիւր-­Սօ­սէ.
Ի՜նչ քաղց­րու­թիւն եւ ի՜նչ ան­պա­տում հրա­պոյր,
Ի՜նչ սրբա­զան հա­ղոր­դու­թիւն ոյ­ժի եւ կա­խար­դան­քի,
­Քեզ կը բարձ­րաց­նէր պա­տո­ւան­դա­նի մը վրայ՝
Ո­րուն միայն պաշ­տու­մով կը հաս­նէին ձեռ­քե­րը մեր,
Ինչ­պէս դի­ցու­հիի մը՝ կար­կա­ռուն
Ա­ղօ­թամր­մունջ զմայ­լան­քով։

Աղ­բիւր-­Սօ­սէ.
­Լոյ­սի բխում եւ պատ­գա­մող սօ­սափ,
­Սի­րա­տո­չոր շու­շան եւ ա­տե­լա­վառ զայ­րոյթ,
Ի՜նչ գաղտ­նիք էր աս­տո­ւած­նե­րէն շնոր­հո­ւած,
Որ քեզ կեան­քին շղթա­յեց ան­ձանձ­պոյթ տա­րի­նե­րով.
Ի՜նչ լռու­թիւն իր բիւ­րե­ղը քան­դա­կեց
­Քու պան­ծա­լի ա­նու­նիդ շուրջ,
Աղ­բիւր-­Սօ­սէ…